Решение на Апел. съд Варна от 09.07.2015 по ВНОХД №287/14

Начало на блога

Това е част от Съдебна практика - наказателно производство

-

 http://www.appealcourt-varna.org/cp/upload/N-287-2014.htm

(Руснак се обърнал към кмета на Варна К. Й., за да не бъде измамен и пак бил измамен)

-

По реда и със средствата на НПК, първоинстанционният съд е събрал всички необходими и относими към предмета на доказване фактически данни, които допринасят за изясняване и разкриване на обективната истина. Установил е една подробна, точна и правилна фактическа обстановка на базата на задълбочен и подробен анализ на събраните доказателства - най-вече депозираните гласни такива пред него /обяснения и свидетелски показания/, съпоставени с писмените доказателства и  с изготвените по делото заключения по назначените експертизи.

(съпоставени! с писмените!! при нас това не е направено)

За целта подс. е „изфабрикувал" документ с невярно съдържание и въпреки, че е знаел, че е отстранен, като управител и че „Ф.К. Инвестмънт" ЕООД се представлява от друго лице - чичото на св. К., той не се е съобразил с волята на собственика и е извършил една неправомерна продажба, на една занижена стойност в сравнение с покупната цена на инкриминираните имоти. Именно с действията си последният е осъществил състава на престъплението по см.на чл. 212 ал.4 вр. ал.2 вр. ал.1 от НК. Предметът на престъплението е в „големи размери", тъй като паричната му равностойност надхвърля седемдесет пъти установената в страната минимална работна заплата за 2010г. /ТР № 1/30.10.1998г. на ВКС на РБ/. Подс. е действал с пряк умисъл - съзнавал е, че съставя документ с невярно съдържание и че въвежда в заблуждение подс.И., както и че ЮЛ „Балкан холд" АД ще получи чуждото имущество.

(и в нашия случай надхвърля 70 пъти размера на МРЗ по СТЕ)

Първоинстационният съд обосновано е отчел степента на обществена опасност на деянието като висока, предвид характеристиките и механизма на извършване на същото, както и имуществената стойност на общия престъпен резултат, надвишаващ в пъти критерия "особено големи размери". От друга страна, правилно са констатирани като смекчаващи отговорността обстоятелства чистото съдебно минало на дееца и здравословните проблеми на подс. /заболяването на очите/, за което са налични съответните писмени доказателства. Към тези обстоятелства следва да се добави и изминалия не малък период от време от извършване на деянието - повече от пет години, както и многократното отлагане на делото, но не по вина на този подс., с което е пренебрегнат разумния срок за реализирането на наказателната отговорност.

 При така възприетите смекчаващи и отегчаващи отговорността обстоятелства от въззивната инстанция, няма основание на подс.М. да не се наложи наказание в минимално предвидения от Закона  размер от три години лишаване от свобода, предвид най-вече неговото специфично заболяване на очите. Съобразявайки данните за личността му, както и факта, че същият не е осъждан, съставът на  настоящата инстанция на АС намира, че следва да се приложи и института на условното осъждане по смисъла на чл. 66 ал. 1 от НК , с отлагане изтърпяването на така наложеното наказание с максимален изпитателен срок от пет години.

-

Начало на блога

Това е част от Съдебна практика - наказателно производство

-


No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1957

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.