26.10.2019 Наредба № 1 за водене на ТР, посл. изм. 01.01.2018, пак не е актуална

Начало на блога

Този материал е част от Кореспонденция със СлВп-Плевен и АВ-София

-

Наредбата им постоянно изостава от събитията в преводаческия бранш. Няма да им го кажа, за да не ме обвинят, че съм манипулирала заспалата им наредба, ако не и самия Държавен вестник, както преди това ме обвиниха, че съм била манипулирала Имотния регистър (писмо от Елена Маркова, 08.01.2016, публ. в Кореспонденцията)

-

НАРЕДБА № 1 ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2007 Г. ЗА ВОДЕНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ДОСТЪП ДО ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И ДО РЕГИСТЪРА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 77 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2018 Г.)

-

(проверка на 20.10.2018)

Чл. 7. (1) Към всяко заявление се прилага документ за внесена държавна такса, освен ако таксата е платена по електронен път.

(2) Към всяко заявление се прилагат документи, установяващи съществуването на заявеното за вписване обстоятелство, съответно подлежащият на обявяване акт.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) Когато документите по ал. 2 са на чужд език, те се представят заедно със заверен превод на български език. Преводът на официални документи се извършва от преводач към фирма, сключила договор с Министерството на външните работи на основание чл. 2а, ал. 2 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (обн., ДВ, бр. 73 от 1958 г.; изм., бр. 10 от 1964 г., бр. 77 от 1976 г., бр. 96 от 1982 г., бр. 77 от 1983 г., бр. 103 от 1990 г.). Обстоятелството, че преводачът е вписан към фирма, сключила договор с Министерството на външните работи, се удостоверява от Министерството на външните работи със заверка на подписа на преводача или с изрично удостоверение заедно с декларация от преводача, че същият не е заличен от списъка към Министерството на външните работи.

-

Извод. Изостават от събитията. От 01.03.2018 чл. 2а от Правилника е отменен - ДВ, бр. 95 от 2017, г., в сила от 01.03.2018 г.

-

(проверка на 26.10.2019)

Чл. 7. (1) Към всяко заявление се прилага документ за внесена държавна такса, освен ако таксата е платена по електронен път.

(2) Към всяко заявление се прилагат документи, установяващи съществуването на заявеното за вписване обстоятелство, съответно подлежащият на обявяване акт.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Когато документите по ал. 2 са на чужд език, те се представят заедно с превод на български език, извършен от преводач, включен в списъка на Министерството на външните работи. Подписът на преводача, положен в извършения от него превод, се удостоверява от нотариус по реда на чл. 21а, ал. 1 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (ДВ, бр. 73 от 1958 г.).

-

Извод. Пак изостават от събитията. Вече няма списък на преводачите към МВнР, ВАС го отмени -ДВ бр. 41 от 21.05.2019, в сила от същата дата.

-

Начало на блога

Този материал е част от Кореспонденция със СлВп-Плевен и АВ-София

-


No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1953

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.