22.01.2024 До ВСС

Начало на блога

Обратно към Новини по делото за нашата имотна измама: 2024 г.

.

Subject: отн. жалба срещу пр. Луканов от РП-Плевен
Date: Mon, 22 Jan 2024 11:54:19 +0200
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: Висш съдебен съвет <vss@vss.justice.bg>
CC: rp@pl.prb.bg, op@pl.prb.bg, ap_vt@vt.prb.bg, sgp@prb.bg, apelativ@prb.bg, vkp@prb.bg

.

ДО: ВСС (ПК и ИВСС)

Копия до Админ. р-л РП-Плевен, до ОП-Плевен-пр. 42/2015, до ВТАП-пр.1755/2014, до СГП-пр. 18594/2023, до САП, до ВКП-пр. 179/2015 за сведение и/или предприемане на мерки по компетентност

.

УВАЖАЕМИ КОМПЕТЕНТНИ ЛИЦА ОТ ПК на ВСС и ИВСС,

.

Относно жалба срещу прокурор, изпратена на 21.12.2023 (налична тук по-долу - тук, в блога е публикувана отделно), с настоящето Ви уведомявам:

.

1. че е станало леко недоразумение. Оказа се, че въпросите, какви претенции имам и т.н. не са били изпратени от пр. Здравко Луканов, така че остава само оплакването за бавност. 

.

2. че с писмо от 11.01.2024 по пр. 179/2015 на ВКП (приложено - тук, в блога не е приложено) съм уведомена за служебно извършена справка, с която е установено, че разследването е започнало през 2016 г. и е приключило през декември 2023 г. с мнение за предаване на съд на С. Кожухаров, И.Димитров и В.Дунчев (от ВП, бивша ВКП, пишеха още, че ДП-то "е постъпило в РП-Плевен на 12.12.2023 г., от която дата насетне е във фаза "Действия на прокурора след приключване на ДП" - тази фаза е от чл. 242 нататък в НПК, бел. блогър). По този въпрос уточнявам, че разследването е започнало през 2013 г., като пр. Луканов е наблюдаващ прокурор от 2016 г. и още през ноември-декември 2018 г. същият твърди в справка до РС-Плевен (приложена - тук, в блога не е) и в писмо до мен (приложено - тук, в блога не е), че вече "са извършени необходимите и възможни следствени действия" и че предстои "привличане като обвиняеми" на същите тези три лица.

.

Очаквам резултата от проверката по жалбата за бавност, която да установи конкретно, какви ПСД са извършени в 5-годишния период дек. 2018 до дек. 2023, както и преди това в 2-годишния от ноември 2016 до дек. 2018.

.

Благодаря предварително. 

С уважение,

Р. Стоянова, Варна (пълните ми данни са по-долу)

 .

(следваше жалбата ми от 21.12.2023, бел. блогър)

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2719

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.