25.01.2024 До МП - напомняне

Начало на блога


Обратно към Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба

.

Резюме. Моля служителите от приемна на МП да проверят дали има решение по сигнала ми от 23.10.2023 (приложен)

.

Subject:

решение по сигнал от 23.10.2023?

Date:

Thu, 25 Jan 2024 22:29:05 +0200

From:

Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>

Organization:

Softis

To:

priemna@justice.government.bg


.
Уважаеми служители от приемна на МП,
.
Бихте ли моля проверили, дали има решение по сигнала ми до МП от 23.10.2023 (приложен)? Съгл. чл. 43, ал. 1 от Устройствения правилник на МП би трябвало вече да има, но аз още не съм уведомена ("Решението по сигнала се взема най-късно в срок два месеца от постъпването му. Решението по сигнала е писмено, мотивира се и се съобщава на подателя в 7-дневен срок от постановяването му.")
.
Сигналът от 23.10.2023 е във връзка с проверка, извършена не особено старателно от инсп. по ЗСВ г-жа Лиляна Кузманова.
.
Номерът на преписката, доколкото ми е известно, е № 94-Р-123/2023.
.
Благодаря предварително за отговора Ви.
.
С уважение,

Ренета Тодорова Стоянова, 66 г. ЕГН  ...

гр. Варна 9010, ул. "Г. Бакалов" 17, вх. 7, ап. 80
моб. тел. 0888 60 90 72, ел.поща: rennie@softisbg.com

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 бр. съгл. текста


No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2714

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.