Новини по делото за нашата имотна измама: 2024 г.

Начало на блога

Обратно към всички новини по делото за нашата имотна измама  

-

От 02.01.2024 преписката пак е за решаване от прокурор. Преди това беше от 13.12.2023. После пак - от 10.01. и и пак - 11.01., и пак - от 26.01.2024. На 26-ти се застоя (и още стои, пиша това на 02.04.2024)

.

На 11.01.2024 от ВП, бившата ВКП, се произнесоха, че оставят жалбата ми без уважение, защото ДП-то "е постъпило в РП-Плевен на 12.12.2023 г., от която дата насетне е във фаза "Действия на прокурора след приключване на ДП"  (тази фаза е в Глава осемнадесета на НПК, от чл. 242 нататък, бел. блогър) 

.

На 19.01.2024 админ. р-л на РП-Плевен постанови Резолюция по жалбата ми от 21.12.2023 до ВСС - не я уважава, защото не бил Здравко прокурорът, който ми е изпращал въпроси, какви претенции имам и т.н. Вече бях разбрала, че е станало недоразумение. По телефона от РП-Плевен ми казаха, че  някакъв друг прокурор (не чух името му) е образувал преписка № 7326/2023 за перипетиите по заличаването на възбраната на КПКОНПИ и е изпратил въпросите, които ме стреснаха. Интересното в резюлюцията беше, че Здравко бил изтъкнал пред админ. р-л, че ще бъде готов с ОА до м. февруари 2024: "Прокурор Луканов изтъква, че разследването по делото фактически е приключено, като предстои окончателното произнасяне с прокурорски акт до месец февруари 2024 г." (пак е излъгал, днес вече е 02.04.2024,  а ОА няма и няма).

.

На 22.01.2024 изпратих до ВСС уточнение относно жалбата срещу пр. Луканов . "Оказа се, че въпросите, какви претенции имам и т.н. не са били изпратени от пр. Здравко Луканов, така че остава само оплакването за бавност."

.

На 21.02.2024 главният секретар на ВКС (или на ИВСС?) ме уведоми, че е препратил някакви материали на гл. инсп. Теодора Точкова от ИВСС. Не става ясно дали материалите са по линия на ДП-то в РП-Плевен или по линия на перипетиите със заличаването на възбраната на КПКОНПИ. Голямо объркване взе да става.

На 26.02.2024 Апел. прокуратура София очаквано потвърди постановлението на Градска за отказ да образуват ДП по чл. 288 НК срещу пр. Здравко Луканов от РП-Плевен. Не съм обжалвала, няма смисъл, защото дори да образуват ДП, или ще го прекратят, или ще го влачат, или обвинението им ще падне в съда и накрая колегата им ще получи едно хубаво обезщетение по ЗОДОВ - вж 27.11.2019 Прокуратурата особено да внимава, когато обвинява юристи, защото страдат повече - статия в lex.bg за многократно по-високите обезщетения по ЗОДОВ, присъждани на юристи, 03.08.2020 Бивш съдия осъди прокуратурата за 134 хил. лв. и 13.01.2023 в. Сега - Прокурорско торнадо засмуква публични пари и време

.

На 01.03. 2024 главният секретар на ВКС (или на ИВСС?) пак ме уведоми, че е препратил някакви материали на гл. инсп. Теодора Точкова от ИВСС. Отново не става ясно, дали материалите са по линия на ДП-то в РП-Плевен или по линия на перипетиите със заличаването на възбраната на КПКОНПИ. Голямото объркване продължава.

.

На 19.03.2024 инсп. Любка Кабзималска от ВСС се произнесе с компетентно становище изх. № Ж-24-159/19.03.2024, че "действията на прокурора [Здравко Луканов от РП-Плевен] са в законосъобразните срокове", понеже от 13.12.2023 разследването по ДП 2924/2013, пр.3624/2013 на РП-Плевен е на етап "Действия на прокурора след завършване на разследването", като срокът за произнасяне на прокурора по чл. 242, ал. 1-3 НПК е удължен с един месец.  

.

На 02.04.2024 благодарих на инсп. Кабзималска, след което я уведомих, че прокурорът още не се е произнесъл - четвърти месец вече, считано от 13.12.2023, а съгл. чл. 242, ал.4-5 НПК, срокът може да бъде удължен с един месец само веднъж, еднократно ("Прокурорът осъществява правомощията си по ал. 1 - 3 в най-кратък срок, но не по-късно от един месец от получаване на делото. Когато делото представлява фактическа и правна сложност, срокът по ал. 4 може да бъде удължен с един месец от административния ръководител на съответната прокуратура или оправомощен от него прокурор по мотивирано искане на наблюдаващия прокурор.") 

.

На 12.04.2024 на сайта на ПРБ се появи съобщение "Преписката е решена от прокурор. Постановление:Обвинителен акт. Дата 11-04-2024"

.

На 15.04.2024 е насрочено разпоредително заседание по НОХД № 723/2024 на РС-Плевен за дата 29.05.2024. Получих разпореждането на 18.04.2024 - много хубаво и подробно. Поканена съм да присъствам на заседанието. Сега имам 7-дневен срок да отговоря на въпросите, които ще се разглеждат. Няма нито да отговарям, нито да ходя.    

Начало на блога

Обратно към всички новини по делото за нашата имотна измама  

-

 

 

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2718

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.