02.04.2024 До г-жа Кабзималска, ВСС

Начало на блога

Обратно към Новини по делото за нашата имотна измама: 2024 г.

.

02.04.2024

.

ДО: Г-жа Любка Кабзималска, ВСС

.

Копия до Админ. р-л РП-Плевен, до ОП-Плевен-пр. 42/2015, до ВТАП-пр.1755/2014, до СГП-пр. 18594/2023, до САП-пр. 3451/2023, до ВП-пр. 179/2015 за сведение и/или предприемане на мерки по компетентност

.

Уважаема г-жо Кабзималска,

.

Благодаря за Ваш изх. № Ж-24-159/19.03.2024 г., с който ме уведомявате, че от 13.12.2023 разследването по ДП 2924/2013, пр.3624/2013 на РП-Плевен е на етап "Действия на прокурора след завършване на разследването", като срокът за произнасяне на прокурора по чл. 242, ал. 1-3 НПК е удължен с един месец. 

.

С настоящето Ви уведомявам, че прокурорът още не се е произнесъл - четвърти месец вече (приложение - днешна справка от ЦИС на ПРБ по пр. 3624/2013 на РП-Плевен: "Преписката е за решаване при прокурор. Дата на разпределяне 26.01.2024").

.

Съгл. чл. 242, ал.4-5 НПК, срокът може да бъде удължен с един месец само веднъж, еднократно ("Прокурорът осъществява правомощията си по ал. 1 - 3 в най-кратък срок, но не по-късно от един месец от получаване на делото. Когато делото представлява фактическа и правна сложност, срокът по ал. 4 може да бъде удължен с един месец от административния ръководител на съответната прокуратура или оправомощен от него прокурор по мотивирано искане на наблюдаващия прокурор.") 


.

Уточнявам, че прокурорът всъщност е трябвало да се произнесе още през август-септ. 2023 след предявяване на материалите на 10.08.2023 (приложена призовка по чл. 227 НПК за 10.08.2023, изпратена до мен - тук, в блога, не е приложена). Аз не съм се явявала на 10.08.2023, но ако други са се явявали и са отправяли някакви искания, бележки и възражения, прокурорът отдавна би трябвало да се е произнесъл по тях в едноседмичния срок по чл. 229, ал. 3 НПК ("По исканията, бележките и възраженията по ал. 2 наблюдаващият прокурор се произнася в срок до седем дни с постановление, което не подлежи на обжалване.") 

.

Нито една проверка досега не е установила, какво е правил пр. Здравко Луканов след предявяване на материалите на 10.08.2023. Установява се само, че на 13.12.2023 делото било получено в прокуратурата, но защо чак тогава - това не е проверявано. 


.

Не е проверявано също така, защо прокурорът е спирал ДП-то с постановление от 19.06.2023 (приложена справка от 20.06.2023 - ДП-то е спряно с постановление от 19.06.2023). На мен не ми е изпращано нито постановление от 19.06.2023 за спиране, нито постановление за възобновяване. Не ми е известно, кога е възобновено, т.к. в ЦИС на ПРБ не се появи информация за възобновяване. 

.

Не е проверявано и каква стойност имат действията по разследването, извършени след 14.03.2023, когато админ. р-л постановява отказ да се удължи срока на разследването (приложена справка от 15.03.2023 - отказ да се удължи срока от дата 14.03.2023). 

.

С оглед на гореизложеното, най-учтиво моля за Вашето компетентно произнасяне.

.

Благодаря предварително.

С уважение,

Ренета Тодорова Стоянова, 66 г., ЕГН ...

пострадала по ДП № 2924/2013 на РП-Плевен

на мястото на Йорданка Найденова, поч. 2017г.

гр. Варна 9010, ул. "Георги Бакалов" 17, вх.7, ет. 1, ап. 80

моб. 0888609072, email: rennie@softisbg.com

ПРИЛОЖЕНИЯ 4 бр. съгл. текста

.

Начало на блога

Обратно към Новини по делото за нашата имотна измама: 2024 г.

.

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2720

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.