21.12.2023 Жалба срещу пр. Здравко В. Луканов от РП-Плевен

Начало на блога

Обратно към всички новини по делото за нашата имотна измама  

-

Subject:

жалба срещу прокурор

Date:

Thu, 21 Dec 2023 12:54:46 +0200

From:

Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>

Organization:

Softis

To:

Висш съдебен съвет <vss@vss.justice.bg>

CC:

rp@pl.prb.bg, op@pl.prb.bg, ap_vt@vt.prb.bg, sgp@prb.bg, apelativ@prb.bg, vkp@prb.bg

.

ДО: ВСС (ПК и ИВСС)

.

Копия до Админ. р-л РП-Плевен, до ОП-Плевен-пр. 42/2015, до ВТАП-пр.1755/2014, до СГП-пр. 18594/2023, до САП, до ВКП-пр. 179/2015 за сведение и/или предприемане на мерки по компетентност

.

Отн. Жалба срещу прокурор Здравко Венциславов Луканов от РП-Плевен

.

УВАЖАЕМИ КОМПЕТЕНТНИ ЛИЦА ОТ ПК на ВСС и ИВСС,


.

На 19.12.2023 г. по телефона ме потърси инсп. Костов от 2-ро Районно управление на МВР-Варна и ми уведоми, че от РП-Плевен са изпратили въпроси към мен - какви претенции имам, какви действия съм предприела по административен ред, има ли произнасяне на горестоящ прокурор. Същия ден изпратих писмо до инсп. Костов (приложено), получено от него на 20.12.2023 (приложена обратна разписка - тук, в блога, не е приложена). Повече не съм търсена от г-н инспектора.

.

Моля за проверка, която да установи, защо се задават такива въпроси на пострадало лице, лишено от правосъдие 11-та година? Аз ги приемам като опит за сплашване и съм силно притеснена.

.

Пр. Луканов е наблюдаващ ДП 2924/2013 на РП-Плевен осма година вече, а резултат от работата му все още няма. В тази връзка най-учтиво моля да му бъде напомнено, че като пострадало лице имам нужда от защита и подкрепа, а не от празни обещания, каквито той дава, откакто е набл. прокурор по ДП 2924/2013 - даваше ги още приживе на майка ми, а още по-малко имам нужда да ми се задават въпроси, които по никакъв начин не спомагат за разкриване на имотната измама от 2013 г. 

.

По информация от сайта на ВСС, на пр. Луканов вече два пъти е обръщано внимание - явно без ефект:

        - със Заповед № РД-03-47/21.08.2018 г. на и. д. административния ръководител на Районна прокуратура - Плевен, на основание чл. 327 от ЗСВ е обърнато внимание на Здравко Венциславов Луканов - прокурор в Районна прокуратура - Плевен, поради констатирано неоправдано забавяне на досъдебно производство;

         - със Заповед № РД-03-90/19.10.2022 г. на административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура - Плевен, на основание чл. 327, ал. 1 от ЗСВ, е обърнато внимание на Здравко Венциславов Луканов - прокурор в Районна прокуратура - Плевен .

.

С уважение,

Ренета Тодорова Стоянова, 66 г., ЕГН ...

пострадала по ДП № 2924/2013 на РП-Плевен

на мястото на Йорданка Найденова, поч. 2017г.

гр. Варна 9010, ул. "Георги Бакалов" 17, вх.7, ет. 1, ап. 80

.

Начало на блога

Обратно към всички новини по делото за нашата имотна измама  

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2692

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.