19.10.2023 До инсп. Точкова от ИВСС

 

Начало на блога


Обратно към Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба

.

Резюме. Уведомявам, че контролните органи на съдиите по вписванията към РС-Плевен не изпълняват задълженията си в конкретния случай, като игнорират сигнал от 25.09.2023 за практики в СлВп-Плвен, които застрашават правната сигурност, и не предприемат мерки за гарантиране на правната сигурност.

.

ДО: Г-ЖА ТЕОДОРА ТОЧКОВА,

ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР НА

ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС

.

ПО Е-ПОЩА

.

19.10.2023 г.

.

Отн. Днешно писмо от г-н Т. Димитров до Вас с копие до мен

.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ТОЧКОВА,

.

В днес изпратеното до Вас писмо (приложение 1) са посочени неправилно две дати, на които във ВСС са получени сигнали от мен  - 10 и 14 август т.г. Уточнявам, че сигналите са до други органи с копие до ВСС, като копията до ВСС са изпратени на четири дати:

.

1. На 03.10.2023 до ОС-Плевен с копие до ВСС (приложение 2), цитирам откъс: "съдиите по вписванията се доверяват напълно на обясненията на юридически-некомпетентните служители на АгВп и докладват на истинските съдии какво била установила проверката им. На свой ред истинските съдии се доверяват на съдиите по вписванията, защото СдВп са юридически-компетентни и по принцип заслужават пълно доверие, и така стигат до неправилния извод, че нашите чисти от тежести на КПКОНПИ НАСЛЕДСТВЕНИ имоти (4 на брой съсобствени от 2017 до 2021, а оттогава насам - 5 поради разделяне на единия с вписан договор за доброволна делба - 3 мои и 2 на брат ми) са били възбранени от КПКОНПИ през 2019 г. и при заличаването на възбраната върху тях тази година е възникнал технически проблем - "софтуерен и технически проблем", както е написал съдия Стефан Данчев в Разпореждане изх. № 2635/04.05.2023 г. (приложение 3 - Разпореждане на съдия Стефан Данчев от ОС-Плевен)

.

              Или както съм писала на стр. 6 от писмото от 25.09.2023 до Предс. на РС-Плевен с копие до Предс. на ОС-Плевен (прил. 2 към настоящето):

             "видно от диспозитива на съдебното решение, с което ревандикирахме наследствените си имоти, майка ни е починала две години преди КПКОНПИ да възбрани стотици имоти на Бировски, сред които и нашите наследствени - по онова време 4 на брой. Служителите може да не разбират какво означава това, но ако и Съдията по вписванията не разбира, правната сигурност е сериозно застрашена. Отделен въпрос е, че не е работа на служител да обяснява на Съдия по вписванията (не е и моя работа, разбира се, затова се обръщам към контролните органи)."

.

         Пояснение. Контролните органи на съдиите по вписванията са Районен и Окръжен съд. Към тях съм се обърнала два пъти - на 12.04.2023 във вр. с една възбрана на КПКОНПИ от 2019 г., и на 28.07.2023 във вр. с една искова молба на КПКОНПИ пак от 2019 г. Контролните органи не установиха слабости в работата на съдиите по вписванията към РС-Плевен. Междувременно излязоха проблеми с вписването (отбелязването по вписаната на 16.04.2018 г. искова молба по гр.д. № 1718/2018 на РС-Плевен) на влязло в сила на 16.04.2020 г. сила съдебно решение по същото дело - 1718/2018 на РС-Плевен.

.

          Най-учтиво Ви моля да извършите проверка, която да установи, защо контролните органи не успяха да установят слабости в работата на съдиите по вписванията към РС-Плевен. Според мен - защото извършват проверките по неправилен начин: всеки проверяващ пита по-долустоящия какъв е проблемът и накрая становището на най-ниско стоящия се изпраща на жалбоподателя като становище на най-високостоящия (в случая най-нискостоящите са служителите на АгВп от СлВп-Плевен, а най-високо - председателите на Районен и Окръжен съд гр. Плевен)

.

           2. На 10.10.2023 до АгВп с копие до ВСС (приложение 3) цитирам откъс: "Според мен, становищата на всички компетентни и отговорни лица, ангажирани с нашия казус, генерират правна несигурност. Не твърдя, че се прави умишлено, но понеже съдебното решение се игнорира от всички месеци наред, считано от 01.02.2023, когато за пръв път се обърнах към АгВп и МинПрав, и понеже многократно получавам становища (прил. 1, 3, 4 и 5 към настоящето са само малка част от тях), че са извършени многобройни проверки, които показвали, че заличаването на тежестите на КПКОНПИ по чистите ни от тежести на КПКОНПИ НАСЛЕДСТВЕНИ имоти било извършено коректно, а същевременно в акта за налагане на възбраната през 2019 върху стотиците имоти на Бировски, продължават да фигурират и нашите - тогава 4 на брой - абсолютно незабележими и напълно неразличими сред стотиците други, без никаква индикация, че нито един от 4-те никога не е бил на Бировски, че нито един от 4-те не е е възбранен или че не се иска отнемането му, изпращам това писмо и до ВКП с молба за още една проверка с оглед на гореизложеното, а именно - игнориране на влязло в сила съдебно решение, с което е уважен ревандикационен иск."

.

             Пояснение. На 30.08.2023 г. и Председателят на РС-Плевен г-жа Вера Найденова, също ми изпрати становище, че тежестите на КПКОНПИ по чистите ни от тежести на КПКОНПИ НАСЛЕДСТВЕНИ имоти били заличени коректно. Становището ѝ се основаваше на становището на Ръководителя на съдиите по вписванията към РС-Плевен г-жа Анни Константинова, а нейното - на справки от информационната система, поддържана от АгВп, в която юридически-некомпетентните служители на АгВп въвеждат данни по свое усмотрение без никакъв контрол от съдиите по вписванията.

.

             3. На 12.10.2023 до дирекция "Добро управление" - Министерски съвет с копие до ВСС (приложение 4), , цитирам откъс: "Конкретният повод да проявя интерес към вътрешните правила е възникналото тази година голямо объркване в СлВп-Плевен във връзка със заличаването на тежести на КПКОНПИ по едни наши с брат ми наследствени имоти, които съгл. влязло в сила съдебно решение изобщо не са обременени с тежести на КПКОНПИ (Решение по гр.д. № 1718/2018 на РС-Плевен в сила от 16.04.2020).

.

           Объркването е толкова голямо, че и самите съдии по вписванията не могат да се ориентират кой вписан акт още е валиден и кой - вече не, кой още е собственик и кой вече не, имаме ли тежести на КПКОНПИ или не, и т.н. Контролните органи на свой ред също се затрудняват - така например от г-жа В. Найденова, Председател на Районен съд гр. Плевен, все още се очаква отговор на въпроса, кога и как несобствениците са прехвърлили тежестите на КПКОНПИ върху имотите на действителните собственици - ние с брат ми (приложение 2. един въпрос до Предс. на РС-Плевен - намира се на първа страница от приложеното писмо)"

.

          Пояснение. Председателят на РС-Плевен все още не е отговорила на единствения въпрос, наличен на първа страница от писмото до нея от дата 25.09.2023 г. Отговорът никак не е труден - несобствениците никога и по никакъв начин не са прехвърляли тежестите на КПКОНПИ върху имотите на действителните собственици - ние с брат ми, по простата причина, че съгл. влязлото в сила Решение по гр.д. № 1718/2018 на РС-Плевен ние с брат ми сме наследили имотите от майка ни, която приживе не ги е продавала никога и на никого, затова имотите са се запазили в нейния патримониум до смъртта ѝ през 2017 г. - чисти от всякакви тежести, след което са преминали директно от нейния патримониум в нашия още през 2017 г., тоест две години преди КПКОНПИ да наложи тежести върху стотици имоти, сред които и 4 наши, считайки ги за собственост на ответниците ни по гр.д. № 1718/2018 на РС-Плевен, каквито те не са и никога не са били съгласно влязлото в сила на 16.04.2020 г. съдебно решение по същото гр.дело - 1718/2018.

.

              4. На 13.10.2023 до г-жа Вера Найденова, Предс. на РС-Плевен (приложение 5), цитирам откъс: "най-учтиво Ви моля да изпълните задължението си на контролен орган по чл. 80, ал. 1, т.8 от ЗСВ, като обърнете внимание на получения сигнал от дата 25.09.2023 г. и най-вече на стр. 13 от него - „Практики в СлВп-Плевен, застрашаващи правната сигурност".

.

             Оставам в очакване на компетентното становище на ИВСС - проблемът е, че контролните органи на съдиите по вписванията към РС-Плевен не изпълняват задълженията си в конкретния случай, като игнорират сигнал от 25.09.2023 за практики в СлВп-Плевен, които застрашават правната сигурност, и не предприемат мерки за гарантиране на правната сигурност - приложение 6 - сигнал от 25.09.2023 до РС-Плевен с копие до ОС-Плевен).

.

Благодаря предварително.

.

С уважение,

Ренета Тодорова Стоянова, 66 г. ЕГН

гр. Варна 9010, ул. "Г. Бакалов" 17, вх. 7, ап. 80

Моб. тел. 0888 60 90 72, Електронна поща: rennie@softisbg.com

ПРИЛОЖЕНИЯ 6 бр. съгл. текста

.

19.10.2023

гр. Варна

.

 

Начало на блога


Обратно към Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба

 

 


.

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2686

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.