Как служителите са стигнали до „правния извод", че наследствените ни имоти са обременени с тежести и дори са успели да убедят в това съдиите по вписванията към РС-Плевен

.

Понастоящем с брат ми се легитимираме като собственици на общо 5 имота (два на брат ми и три мои) с договор за доброволна делба от 10.05.2021 г., при сключването на който е представен „нотариален акт за собственост - констативен". Преди това се легитимирахме като собственици на 4-те имота с КНА, издаден на 05.11.2020 г. на осн. чл. 587, ал. 1 ГПК - по документи (документите са на първо място влязлото в сила решение по гр.д. №1718/2020 г, и доста други). С него бяхме признати за „СОБСТВЕНИЦИ ПРИ РАВНИ ПРАВА на основание наследство" на 4-те имота, предмет на договора за доброволна делба. Този КНА е подреден в книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ, макар че с него собствеността не се прехвърля, а само се признава.

       Книгата, озаглавена не особено сполучливо ПРЕХВЪРЛЯНИЯ, е книгата по чл. 4, буква „а" ПВп, в която се вписват „всички актове, с които се прехвърля правото на собственост [...] или с които се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право (право на ползуване, собственост върху постройка и др.) върху недвижими имоти, както и актове, с които се признават такива права (констативни нотариални актове".

           Данните от нашия КНА бяха надлежно разнесени по нашите персонални партиди и по партидите на имотите ни (тогава 4 на брой, съсобствени) и на 05.11.2020 г. за пръв път видяхме имената си по имотните партиди (дотогава в тях стояха имената на несобственика Ивайло Бировски и неговия н.а. от 19.02.2014 г.) Стояха може би защото в съдебното решение пише, че договорът на Бировски от 19.02.2014 „не е недействителен", доколкото „е породил своето облигационно действие /но не и вещно-правно/", поради което Съдът призна Бировски за „добросъвестен владелец". (стр. 15 от влязлото в сила съд. решение) Може би служителите са прегледали решението и са си помислили, че щом договорът на Бировски е действителен, а той самият - добросъвестен владелец, значи неговото име трябва да стои в имотните партиди заедно с тежестите на КПКОНПИ, които по-късно, при вписване на КНА в книгата ПРЕХВЪРЛЯНИЯ са се „прехвърлили" върху 4-те наши имота и още по-късно, при вписване на договора за делба са „преминали" върху двата новообразувани имота.     

           Нищо не твърдя за действията на служителите, само предполагам! Но е факт, че всички съдии по вписванията към РС-Плевен са убедени, че наследствените ни имоти са били обременени с тежести на КПКОНПИ.

.

Вж още: Какво гласи чл. 65, ал. 4 от ЗКИР

.

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2680

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.