7. Какво гласи чл. 65, ал. 4 от ЗКИР

Тези обяснения са част от писмо до РС-Плевен с копие до ОС-Плевен от 25.09.2023
.

        Чл. 65, ал. 4 от ЗКИР гласи: „Електронната партида се изготвя въз основа на съществуващите персонални партиди с наличните данни по вписания акт"

          С този член и тази алинея изрично се урежда въпрос, който е напълно ясен и сам по себе си, а именно - при чисти персонални партиди на собствениците и на техните праводатели, имотните партиди също трябва да са чисти.

         Например, на 10.05.2021 г. при вписване на договора ни за доброволна делба, са изготвени партиди № ...12 и № ...13 за новообразуваните два имота (от имот с КИД 68607.213.1, в становището на СдВп - имот № 213001). В тях са нанесени данни за възбрана на КПКОНПИ, т.е. партидите не са изготвени по данните от нашите чисти от тежести на КПКОНПИ персонални партиди, нито по вписания на 10.05.2021 г. акт, който е всичко на всичко договор за доброволна делба. И персоналната партида на единствения ни праводател, по-точно наследодател (майка ни) също е чиста от тежести на КПКОНПИ (майка ни е починала две години преди КПКОНПИ да ги наложи).   

        Откъде тогава са данните за тежестите на КПКОНПИ върху новообразуваните имоти?             

         По този въпрос служителите са дали следните обяснения при предишната проверка, цитирам от Становище на съдия по вписванията от 02.05.2023:

       След установяване на неточностите, в разговор със служителите на агенцията ми беше обяснено, че [...] при вписване на договора за доброволна делба и разделянето на имот № 213001 на два нови имота, цялата информация от стария имот автоматично преминава в новите, като партидата на разделения имот се закрива."

            Обясненията на служителите на пръв поглед са правдоподобни с оглед разпоредбата на чл. 66, ал. 3 ЗКИР („Вещните права, ипотеките и другите вещни тежести върху разделения имот се вписват в новообразуваните партиди.") Но - видно от диспозитива на съдебното решение, с което ревандикирахме наследствените си имоти, майка ни е починала две години преди КПКОНПИ да възбрани стотици имоти на Бировски, сред които и нашите наследствени - по онова време 4 на брой.

              Служителите може да не разбират какво означава това, но ако и Съдията по вписванията не разбира, правната сигурност е сериозно застрашена.

            Отделен въпрос е, че не е работа на служител да обяснява на Съдия по вписванията (не е и моя работа, разбира се, затова се обръщам към контролните органи).

.

Тези обяснения са част от писмо до РС-Плевен с копие до ОС-Плевен от 25.09.2023
.

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2671

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.