8. Достатъчно ясна ли е разпоредбата на чл. 65, ал. 4 от ЗКИР

Тези обяснения са част от писмо до РС-Плевен с копие до ОС-Плевен от 25.09.2023
.

            Не е достатъчно ясна, защото не е записано изрично, че „съществуващите персонални партиди", въз основа на които се изготвят електронните партиди на имотите, трябва да са съществуващите партиди на собствениците на имотите или на праводателите на собствениците, а не партидите на несобствениците на имотите (не партидите на неправодателите на собствениците). Според мен и това също е ясно от само себе си, но може би е добре да се запише и то, за да не се обърка някой служител и да реши да изготвя електронна партида или да води вече изготвена електронна партида („води" е глаголът в чл. 9 и чл. 33б от ПрВп) въз основа на съществуващите персонални партиди на несобствениците на имотите и неправодатели на собствениците на имотите, каквито са Бировски спрямо нас. Казано просто - изрично да се забрани „кръстосването" на партидите.

                Например, в нашия случай служителите са се опитвали да пренесат данните за заличаване на тежестите на КПКОНПИ, наложени върху 4 наши наследствени имота, от персоналните партиди на Бировски, където са нанесени данните за тежестите и тяхното заличаване, към имотните партиди на нашите чисти от тежести на КПКОНПИ наследствени имоти (4 на брой при откриване на наследството, 5 на брой понастоящем), и като са видели, че не става нито автоматично, нито ръчно, са обяснили на съдиите по вписванията към РС-Плевен, че е възникнал технически проблем - тук ще цитирам колективното становище на съдиите по вписванията от 21.04.2023, подписано от 4-ма съдии по вписванията, начело с ръководителя им (Колективно становище на съдиите по вписванията), цитирам:

            „След установяване на неточностите, в разговор със служителите на агенцията ни беше обяснено следното: технически няма как да бъдат нанасяни данни в част „Д". При вписване на договора за доброволна делба и разделянето на имот 213001 на два нови имота, цялата информация от стария имот автоматично преминава в новите, като партидата на разделения имот се закрива."

             Съдиите по вписванията към РС-Плевен са приели на доверие обясненията на служителите, без да се замислят. И без да проверят, кога и как са прехвърлени тежестите от Бировски към нас. А може би служителите са им обяснили и това, както те го разбират, а служителите несъмнено са вещи по доста въпроси. Примерно, съдили сме се с Бировски, развалили сме договора и сме си взели имотите обратно заедно с тежестите върху тях на принципа тежестите си вървят с имота. Не иронизирам служителите - почти същото ми е обяснявано и на мен от няколко адвоката и даже от трима нотариуса.

.

Тези обяснения са част от писмо до РС-Плевен с копие до ОС-Плевен от 25.09.2023
.


No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2672

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.