12.10.2023 До МС с копие до АгВп, РС и ОС Плевен, МП и ВСС

 

Начало на блога


Обратно към Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба

.

Резюме. Цитирам три решения на МС от 2018, 2019 и 2020 г. и питам дали са разработени вътрешни правила за работата на служителите и съдиите по вписванията

.

ДО: ГОСПОЖА ИРЕНА ПЪРВАНОВА,

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ" - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ГР. СОФИЯ

                                                     Копие до г-жа Д. Митева, изп. дир. на АгВп, до г-жа Вера Найденова, Предс. на РС-Плевен, до г-жа В. Сахатчиева, Предс. на ОС-Плевен, до г-н Атанас Славов, Министър на правосъдието, до ВСС - съдийска колегия

.

ПО Е-ПОЩА

.

12.10.2023

.

На Ваш № 20.Р-13/11.10.2023г. (приложен)

.

              УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЪРВАНОВА,

.

            Благодаря за Ваше писмо № 20.Р-13/11.10.2023г. (приложение 1. писмо от г-жа Първанова), с което ме уведомявате, че решаването на проблемите в нашия случай е извън Вашата компетентност. Разбира се, че не очаквам да решите проблемите.

.

От Вас очаквам единствено информация за отчета по изпълнението на програмите по чл. 94, ал. 2 и 4 от ЗКИР и то съвсем не на целите програми, а само на една-единствена кратка точка от тях - разработването на Вътрешни правила за работа на служители и съдии по вписванията, т.к. наличната информация е доста оскъдна, а и донякъде противоречива:

.

         1. Решение № 569 от 9 август 2018 година на Министерски съвет за приемане на Програма за дейността по създаването на кадастъра и имотния регистър през 2018 г. и на Отчет за дейността по създаването на кадастъра и имотния регистър през 2017 г. - цитирам:

"От 2017 г. Агенция по вписванията е бенефициент по  Проект BG05SFOP001-1.002-0004 по Оперативна програма "Добро управление" с наименование „Надграждане на имотен регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги". Общата стойност на проекта е в размер на  1 500 000 лв. Проектът е разделен на 4 основни дейности.

Дейност 1: „Привеждане на подзаконовата уредба и вътрешните правила в съответствие с практиката [...] Конкретните резултати от тази дейност са [...]:

- Разработени Вътрешни правила за работа за служители и съдии по вписванията; (правилата са отчетени като разработени през 2017 г, бел. моя)"

.

          2. Решение № 603 от 15 октомври 2019 година на Министерски съвет за приемане на Програма за дейността по създаването на кадастъра и имотния регистър през 2019 г. и на Отчет за дейността по създаването на кадастъра и имотния регистър през 2018 г. - цитирам:

"6.  Разработване на вътрешни правила за работа на служителите и съдиите по вписванията (отчетени като в процес на разработване, бел. моя);

.

          3. Решение № 719 от 12 октомври 2020 година на Министерски съвет за приемане на Програма за дейността по създаването на кадастъра и имотния регистър през 2020 г. и на Отчет за дейността по създаването на кадастъра и имотния регистър през 2019 г. - цитирам:

"6. Разработване на вътрешни правила за работа на служителите и съдиите по вписванията (отчетени пак като в процес на разработване, бел. моя);

.

        Друга информация не е налична или поне аз не откривам.

.

          Въпросът за разпределението на задълженията между съдиите по вписванията и служителите на АгВп е актуален, т.к. те работят заедно почти 20 години вече, считано от 31.07.2004 г., когато е създадена Агенцията по вписванията, а като че ли все още не са си изяснили кой какво точно върши при изпълнение на високо отговорната им съвместна дейност.

.

          Конкретният повод да проявя интерес към вътрешните правила е възникналото тази година голямо объркване в СлВп-Плевен във връзка със заличаването на тежести на КПКОНПИ по едни наши с брат ми наследствени имоти, които съгл. влязло в сила съдебно решение изобщо не са обременени с тежести на КПКОНПИ (Решение № 1718/2018 на РС-Плевен в сила от 16.04.2020).

.

         Объркването е толкова голямо, че и самите съдии по вписванията не могат да се ориентират кой вписан акт още е валиден и кой - вече не, кой още е собственик и кой вече не, имаме ли тежести на КПКОНПИ или не, и т.н. Контролните органи на свой ред също се затрудняват - така например от г-жа В. Найденова, Председател на Районен съд гр. Плевен, все още се очаква отговор на въпроса, кога и как несобствениците са прехвърлили тежестите на КПКОНПИ върху имотите на действителните собственици - ние с брат ми (приложение 2. един въпрос до Предс. на РС-Плевен - намира се на първа страница от приложеното писмо), а от г-жа Л. Кузманова, Инспектор по ЗСВ към МП - как се заличават тежести по партиди на несобственици, след като чл. 36 ПрВп изрично забранява каквито и да било вписвания, отбелязвания и заличавания по партиди на несобственици (приложение 3. един въпрос до Инсп. по ЗСВ към МП - намира се на първа страница от приложеното писмо). Объркването и затрудненията произтичат основно от организационни неуредици в СлВп-Плевен, а те - основно от липса на ясни правила за работа на служителите и съдиите по вписванията.

.

          С оглед на гореизложеното, най-учтиво моля за отговор само на един въпрос - разработени ли са или все още се разработват вътрешни правила за работата на служителите и съдиите по вписванията?

.

          Ако отговорът на този въпрос е извън Вашата компетентност, моля да препратите писмото ми до съответния компетентен орган с копие до мен.

.

Благодаря предварително.

.

С уважение,

Ренета Тодорова Стоянова, 66 г. ЕГН

гр. Варна 9010, ул. "Г. Бакалов" 17, вх. 7, ап. 80

Моб. тел. 0888 60 90 72, Електронна поща: rennie@softisbg.com

ПРИЛОЖЕНИЯ 3 бр. съгл. текста

.

12.10.2023

гр. Варна

 

.

Начало на блога


Обратно към Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба

.

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2683

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.