02.10.2023 До инсп. Кузманова от МП с копие до РС-Плевен, ОС-Плевен, АгВп и МС

Начало на блога


Обратно към Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба

.

Резюме. Един-единствен въпрос и малко пояснения - общо 2 страници. Въпросът е: "Защо и при двете разпореждания на съдията по вписванията е игнорирана забраната на чл. 36, ал. 1 от Правилника за вписванията да се извършват вписвания, отбелязвания и заличавания по партидите на несобственици?" Накрая изказвам лично мнение, че "само чрез съвместна проверка заедно с АгВп (под контрола на МС може би) ще се изяснят и решат проблемите, касаещи основно, но не само, неясното засега разпределение на задълженията между съдиите по вписванията и служителите на АгВп при съвместното им изпълнение на тяхната обща изключително високо отговорна дейност."

.

ДО: Г-ЖА ЛИЛЯНА КУЗМАНОВА. ИНСПЕКТОР по ЗСВ в МП

КОПИЕ ДО: Предс. РС-Плевен, Предс. ОС-Плевен и Изп. дир. АгВп

КОПИЕ ДО: МС във вр. с т. 6 от Решение на МС № 719 от 12.10.2020 (т. 6 „Разработване на вътрешни правила за работа на служителите и съдиите по вписванията")

.

ПО Е-ПОЩА

.

02.10.2023 г.

.

На Ваш № 94-Р-123/2023 (приложен)

.

УВАЖАЕМА Г-ЖО КУЗМАНОВА,

.

            Благодаря за изпратения по е-поща на 28.09.2023 г. отговор № 94-Р-123 с нечетлива дата - по информация от г-жа Сократиева датата е 22.08.2023 г. (Приложение 1) на моя жалба от 01.06.2023 г. срещу съдия по вписванията към РС-Плевен г-жа В. Иванова, която е разпоредила на 12.01.2023 г. частично заличаване на възбрана на КПКОНПИ. От отговора Ви разбирам, че сте се самосезирали и за разпореденото на 18.05.2023 г. частично заличаване на искова молба на КПКОНПИ, за което също благодаря.

               Заключението от извършената проверка по чл. 372, ал. 1 от ЗСВ е, че и двете разпореждания са законосъобразни, а жалбата ми - неоснователна.

                С настоящето най-учтиво моля за компетентен отговор, в качеството Ви на контролен орган, само на един въпрос:

              Защо и при двете разпореждания на съдията по вписванията е игнорирана забраната на чл. 36, ал. 1 от Правилника за вписванията да се извършват вписвания, отбелязвания и заличавания по партидите на несобственици?

                  Като се има предвид, че длъжниците и ответници на КПКОНПИ Ивайло, Жулиета и Лилия Бировски (двама от които бяха и наши длъжници и ответници по гр.д. № 1718/18-ПлРС) не са собственици и никога не са били собственици на нашите чисти от тежести на КПКОНПИ НАСЛЕДСТВЕНИ имоти.

.

Пояснение

1. Съгл. чл. 36, ал. 1 ПрВП, "В партидната книга се нанасят последователно накратко, под името на всеки собственик и на определената за него страница, извършените вписвания, отбелязвания и заличавания, които се отнасят до него (до собственика, бел. моя), като се посочва и съответната книга, томът и страницата, където е подреден актът." Тоест чл. 36 ПрВп по никакъв начин не позволява нанасяне на каквито и да било данни за даден имот по персоналните партиди на несобственици на имота.

.

2. Съгл. влязло в сила на 16.04.2020 г. Решение по гр. д. № 1718/2018 на РС-Плевен, отбелязано на 29.09.2020 по вписаната на 16.04.2018 г. искова молба от мен и брат ми срещу Ивайло и Жулиета Бировска (и срещу още 4 лица, но другите ни ответници нямат връзка с тежестите на КПКОНПИ), ние с брат ми сме признати за собственици на посочените в отговора Ви четири поземлени имота - ПИ № 213001, ПИ № 071022, ПИ № 353006, и ПИ № 269020 - по наследство от майка ни Йорданка Дикова Найденова, ЕГН 3301064135, поч. на 15.03.2017 г. Съдът се произнесе на три инстанции единодушно и категорично, че приживе майка ни не ги е прехвърляла нито веднъж на когото и да било, поради което имотите са преминали директно от нейния патримониум в нашия - чисти от всякакви тежести, видно от нейната персонална партида, видно също така и от нашите персонални партиди, в които няма никакви тежести на КПКОНПИ (има само възбрана и искова молба по нашето дело № 1718/2018 в РС-Плевен, завършило с уважаване на осъдителния ни иск по чл. 108 ЗС за ревандикация на имотите ни).

.

             Ето какво гласи диспозитивът на Решение по гр.д. № 1718/2018 на РС-Плевен, цитирам само тази част, която се отнася за Бировски (Приложение 2. Пълен диспозитив на влязлото в сила съдебно решение):

           "ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, спрямо ИВАЙЛО МИЛЧЕВ БИРОВСКИ, ЕГН67... и ЖУЛИЕТА СТАМЕНОВА БИРОВСКА, ЕГН74..., че РЕНЕТА ТОДОРОВА СТОЯНОВА, ЕГН57... и ГЕНАДИЙ ТОДОРОВ НАЙДЕНОВ, ЕГН55..., СА СОБСТВЕНИЦИ в качеството им на наследници, при равни права на насл. Йорданка Дикова Найденова, поч. 15.03.2017"[...], и на основание чл. 108 от ЗС ГИ ОСЪЖДА ДА ПРЕДАДАТ ВЛАДЕНИЕТО върху описаните имоти"

                     Забележка. Майка ни пострада от имотна измама през 2013 г., която все още се разследва по висящо ДП 2924/2013, пр. преписка 3624/2013 на РП-Плевен. Ако не беше пострадала, нямаше да има прехвърляния на имотите ни от 1-ви несобственик към 2-ри, от 2-ри към 3-ти, от 3-ти обратно към 2-ри, от 2-ри обратно към 1-ви и от него - към последните несобственици Бировски. Щяхме да наследим имотите безпроблемно през 2017 г., а може би и досега майка ни щеше да е жива и щяхме да празнуваме 90-тия ѝ рожден ден. Нямаше да разберем, че през 2019 г. Комисията е възбранила стотици имоти на Бировски. Нямаше изобщо да сме чували за 6-мата ни ответници, двама от които бяха Ивайло и Жулиета Бировски (имотната измама в нашия случай не е между роднини или познати). С влязлото в сила на 16.04.2020г. съдебно решение всичките „кухи" сделки в прав и обратен ред рухнаха като домино и се възстанови естественият ход на събитията - от майка ни директно към нас.

.

                       Използвам случая да Ви уведомя, че в СлВп-Плевен има проблем не само с воденето на имотните партиди, но и на персоналните, които са от първостепенно значение по сега действащата персонална система на вписване, за което съм уведомила Председателите на Районен и Окръжен съд гр. Плевен, в качеството им на контролни органи по ЗСВ, с писмо от 25.09.2023 г. (Приложение 3 - писмо до г-жа В. Найденова, Предс. на РС-Плевен с копие до г-жа В. Сахатчиева, Предс. на ОС-Плевен - без приложенията към него) тук, в блога, е с приложенията

.

Според мен, само чрез съвместна проверка заедно с АгВп (под контрола на МС може би) ще се изяснят и решат проблемите, касаещи основно, но не само, неясното засега разпределение на задълженията между съдиите по вписванията и служителите на АгВп при съвместното им изпълнение на тяхната обща изключително високо отговорна дейност. Неясното разпределение на ролите в нашия случай се е проявило за първи път при оповестяване на влязлото в сила съдебно решение по гр.д. № 1718/2018 на РС-Плевен и кулминира тази година с издаването и псевдо-изпълнението на двете незаконосъобразни разпореждания за заличаване на несъществуващите тежести върху нашите чисти НАСЛЕДСТВЕНИ имоти.

.

Разчитам на Вашето компетентно съдействие - на всички Вас - за решаване на проблема със заличаването на тежестите на КПКОНПИ, който проблем по никакъв начин не може да се нарече технически, както е показано в писмото от 25.09.2023 до Предс. на РС-Плевен с копие до Предс. на ОС-Плевен (прил. 3 към настоящето).

.

Благодаря предварително.

С уважение,

Ренета Тодорова Стоянова, 66 г. ЕГН 57...

гр. Варна 9010, ул. "Г. Бакалов" 17, вх. 7, ап. 80

Моб. тел. 0888 60 90 72, Електронна поща: rennie@softisbg.com

.

ПРИЛОЖЕНИЯ 3 бр. съгл. текста

Дата 02.10.2023 г. гр. Варна

.

Начало на блога


Обратно към Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2662

Leave a comment

Categories

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.