12. Какво представлява книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ

Тези обяснения са част от писмо до РС-Плевен с копие до ОС-Плевен от 25.09.2023

.

         В книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ е подредена молбата на КПКОНПИ от 12.01.2023 за частично заличаване на възбраната, наложена през 2019 върху стотици имоти на Бировски, сред които и нашите наследствени имоти (тогава 4 на брой).

        В същата книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ е подредена и молбата на КПКОНПИ от 18.05.2023 г. за частично заличаване на ИМ, с която през 2019 г. Комисията е предявила иск за отнемане в полза на държавата на стотици имоти на Бировски, сред които и нашите наследствени имоти (тогава 4 на брой).

.

          Съгл. чл. 33, буква „п" от ПрВп, „Службите по вписванията водят книги, които се образуват от молби за заличаване на ипотеки и възбрани и за констативни протоколи. "

.

       Следователно книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ е книгата по чл. 33, буква „п" от ПрВп. Което е още едно потвърждение, че мястото на влязлото в сила решение не е в нея.

.

.

            Кой е решил, че мястото на съдебното решение, с което се легитимираме като собственици, е в книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ вместо в книга ВПИСВАНИЯ

 

           От 1-ва стр. на влязлото в сила решение е видно, че съдията по вписванията е поставила подписа си под щемпел, в който няма графа (ред) за посочване на книгата, в която следва да се подреди подлежащият на вписване акт. Следователно, служителите сами са решили, къде да подредят влязлото в сила решение, тоест и тук Съдията по вписванията не е счел за необходимо да им окаже юридически-компетентно съдействие.

 

.

Вж също така:

1. Как се извършва вписването съобразно сега действащата персонална система на вписване

2. Как и какви данни от вписания акт се  се оповестяват (разнасят, нанасят)

3. Къде се оповестяват (разнасят, нанасят) данните от вписания акт

4. Ролята на съдията при оповестяване (разнасяне, нанасяне) на данните от вписания акт

 

,

Тези обяснения са част от писмо до РС-Плевен с копие до ОС-Плевен от 25.09.2023

.

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2676

Leave a comment

Categories

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.