3. Къде се оповестяват (разнасят, нанасят) данните от вписания акт

Тези обяснения са част от писмо до РС-Плевен с копие до ОС-Плевен от 25.09.2023

.

Данните се оповестяват (разнасят, нанасят) едновременно по персоналните и по имотните партиди (помощните), защото сме в преходен период на преминаване от поименна (персонална) към поимотна (реална) система на вписване. Преходният период е отразен в чл. 9, чл. 33б и чл. 39, ал. 2 от ПрВп, чл. 65 и чл. 74 от ЗКИР, чл. 57 от Наредба № 2/2005 и др. В този период на двойно натоварване, ролята на Съдията по вписванията е по-важна от всякога.

.

Чл. 9 от ПрВп гласи: Вписването се извършва по разпореждане на съдията по вписванията незабавно след записване на акта в предназначения за това входящ регистър, като върху самия акт се нанасят номерът, под който е записан в регистъра, датата, както и томът и страницата на партидната книга, в която е нанесено вписването. В службите по вписванията, където има въведен програмен продукт за водене на помощни партиди за имоти, в подлежащия на вписване акт се записва и номерът на съответната помощна партида. (в редакцията на ПрВп от 1997 чл. 9 гласи: "В службите по вписванията, където има въведен програмен продукт за водене на имотни партиди, съдията по вписванията записва в подлежащия на вписване акт и номера на имотната партида.


.
Чл. 33б от ПрВп гласи: В службите по вписванията, в които е въведен програмен продукт, се водят и помощни партиди за отделните имоти.
.
Чл. 39, ал. 2 от ПрВп гласи: Справки по партидите за имотите имат само помощен характер и се правят да се установи описанието на имота.
.
Чл. 65, ал. 4 от ЗКИР гласи:  До издаването на заповед по чл. 70  Агенцията по вписванията изготвя електронна партида със съдържанието по чл. 59 - 64 и електронно партидно дело при всяко вписване, отбелязване или заличаване на акт по чл. 110 - 115 от Закона за собствеността, засягащ имот с идентификатор. Електронната партида се изготвя въз основа на съществуващите персонални партиди с наличните данни по вписания акт и предоставените данни за имота от Агенцията по геодезия, картография и кадастър и има значение на помощно средство за последващото изготвяне на имотните партиди по ал. 3 и по чл. 59.
.
Чл. 74, ал. 1 от ЗКИР гласи: До обнародването на заповедта по чл. 73 вписванията се извършват по досегашния ред, като се изготвят партиди по чл. 65, ал. 3. В подлежащия на вписване акт се записва и номерът на партидата на недвижимия имот.
.
Чл. 57 от Наредба № 2/21.04.2005 гласи: До въвеждането на имотния регистър в предварителната партида се правят всички вписвания, паралелно с вписванията по реда на Правилника за вписванията.
 
.
 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2668

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.