Каква е разликата между „заличаване" и „обозначаване"

.

Тези обяснения са част от писмо до РС-Плевен с копие до ОС-Плевен от 25.09.2023

.

             Заличаването - частично на ИМ например, съгл. чл. 13 от ПрВп се извършва „като в партидната книга (по персоналната партида на собственика, б.м.) се отбележи съдебният акт", а обозначаването се извършва, като върху самата Искова молба, се обозначи в скоби непосредствено до всеки от освободените 4 имота, че не се иска отнемането им - подобно на обозначението, което се прави при всяко изменение на нормативен акт - вж Защо е трудно дори за съдиите по вписванията да се ориентират в така извършените вписвания

.

                  Забележка блогър.  В писмото от 25.09.2023  не съм обяснила ясно, кога и как се извършва обозначаването, затова тук ще обясня.
           Обозначаването не съществува като термин в ПрВп. Това е дума, с която аз въвеждам, за да разгранича термина "заличаване" по ПрВп от "заличаване" по друг начин - напълно законосъобразен начин, макар че не е изрично посочен в ПрВп.
          Заличаването по ПрВп става по искане на лицето или учреждението, което е наложило тежестта (чл. 13 - заличаване на искови молби, чл. 19 - заличаване на ипотеки и чл. 31 - заличаване на възбрани). Данните за заличаването по ПрВп се нанасят по партидата на сегашния или бившия собственик, т.к. чл. 36 от ПрВп забранява нанасяне на каквито и да било данни по партида на несобственик, респ. сегашен или бивш (бившият е праводател на сегашния).
        Обозначаването не става по искане на лицето или учреждението, което е наложило тежестта, а по силата на съдебно решение, с което се разместват "шахматните фигури" в полето на собствеността чрез инвалидиране на покупко-продажбени сделки от несобственик към несобственик и признаване на едната страна за безспорен, единствен собственик - по наследство, примерно, както е в нашия случай. При което и данните за обозначаването не се нанасят по партидата на сегашния или бившия собственик, защото те са чисти, както е в нашия случай (в нашите персонални партиди няма никакви тежести на КПКОНПИ; в персоналната партида на майка ни, наследодателката, също няма никакви тежести на КПКОНПИ) - вж Защо е трудно дори за съдиите по вписванията да се ориентират в така извършените вписвания  
          Според мен, самото влизане в сила на съдебното решение е достатъчно основание веднага - незабавно! - да се обозначи ясно и прегледно (в скоби, както в отменените членове и алинеи на законите), че еди-кои си прехвърляния на имотите са невалидни на основание еди-кое си съдебно решение в сила от еди-кога си.
          По същия начин би трябвало да се процедира и с възбрани, наложени по партидите на несобствениците преди влизане в сила на решението - веднага да се обозначава (в скоби, както в отменените членове и алинеи на законите), че наложените възбрани са невалидни на основание еди-кое си съдебно решение в сила от еди-кога си.
             Тук не става дума за "разваляне на договор"!
             За ревандикация става дума, за произнасяне на Съда, че еди-кой си никога не е бил собственик на еди-кои си имоти.
             Става дума за произнасяне на Съда с окончателен акт, че еди-кой си НИКОГА не е бил собственик на еди-кои си имоти!
          Наричам такова "заличаване" ОБОЗНАЧАВАНЕ, не само защото не се извършва по разпоредбите на ПрВп за заличаване, но и защото не се извършва по разпореждане на съдията по вписванията, т.к. разпореждането идва директно от Съда.
         Уточнявам, че използвам думата "разпореждане" е в тесния ѝ смисъл - вж "Недоразумението с думата „разпореждане" на съдията по вписванията". Това означава, че при входиране на съдебно решение като нашето, съдията по вписванията няма да скръсти ръце и да остави служителите сами да преценяват как да оповестят диспозитива му и кои актове, респ. възбрани/искови молби (за отнемане на наследствените ни имоти в полза на държавата в нашия случай) да обозначат като инвалидирани по силата на влязлото в сила съдебно решение, а ще им даде ясни и точни указания (разпореждания в широкия смисъл на думата, както е обяснено в "Недоразумението с думата „разпореждане" на съдията по вписванията".
         Добре би било в ПрВп да се добави и изрична разпоредба, примерно към чл. 14 "Влезлите в сила решения, постановени по исковите молби по чл. 11, се отбелязват по начина, посочен в чл. 12, по представен препис от решението. В този случай решението трябва да отговаря и на изискванията на чл. 6", която да гласи, примерно: "Когато с влязлото в сила решение се инвалидират правни сделки, възбрани или искови молби, промяната се обозначава в скоби до всеки инвалидиран акт".
         Но след като няма такава изрична разпоредба в ПрВп, нищо не пречи на съдията по вписванията да приложи чл. 5 от ГПК "Съдът разглежда и решава делата според точния смисъл на законите, а когато те са непълни, неясни или противоречиви - според общия им разум."
          Факт е, че разпоредбите на ПрВп не са съобразени със сериозните последствия, които има едно влязло в сила съдебно решение като в нашия случай (уважен ревандикационен иск за имоти, възбранени от КПКОНПИ по време на висящия съдебен спор, понеже преди да влезе в сила съдебното решение, са се считали за собственост на ответниците ни, каквато те никога не са били - имотите ни са наследствени!)
        Евентуално, с цел да се запази разпоредбата на чл. 1 ПрВп "Вписването се състои в даване гласност на подлежащите на вписване актове по начина, предвиден в този правилник.", може би е необходимо навсякъде, където в съдържанието на Правилника за вписванията пише "вписвания, отбелязвания и заличавания" да се извърши корекция от законодателя така, че да стане "вписвания, отбелязвания, заличавания и обозначавания". Тази идея никак не е закъсняла, като се има предвид, че поимотен (реален) Имотен регистър едяа ли скоро ще бъде въведен (от близо 30 години го чакаме - концепцията е от 1994, ЗКИР- от 2001, Наредба 2 за воденето му - от 2005, тоест от много години все се очаква, че аха-аха ще бъде въведен, но все излиза нещо непредвидено - в момента например тече дигитализация на около 40 млн страници със срок до 30.06.2026 - "ЗКИР § 8. В срок до 30 юни 2026 г. Агенцията по вписванията дигитализира наличния хартиен архив в службите по вписванията." Има  и оптимистични становища, като напр. на Председателят на Съвета на нотариусите г-н Димитър Танев, който вчера, на 06.10.2023, заяви пред БТА, че нотариусите са готови за новата система на вписване - "Идеята е да започне процедура по създаване на имотен регистър"  Но наскоро в lex.bg прочетох една статия от 2022 г.  на адв. Ивайло Василев, д-р на науките: "Предизвикателства пред създаването на имотен регистър", от която се убедих, че все още има много нерешени проблеми)

 

.

Вж също така:

Недоразумението с думата „разпореждане" на съдията по вписванията

Какво не пише изрично в Правилника за вписванията

 

.

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2679

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.