14. Какво не пише изрично в Правилника за вписванията

Тези обяснения са част от писмо до РС-Плевен с копие до ОС-Плевен от 25.09.2023

.

           В ПрВп не пише изрично, че при вписване на акт, с който се променя валидността на едно, две или повече досегашни вписвания, следва ясно да се обозначи кое все още е валидно и кое вече - не, подобно на обозначаването на изменените или отменени членове и алинеи в нормативните актове. Такава радикална промяна настъпва например при отбелязване по вписана ИМ на влязло в сила съдебно решение, с което е уважен иск по чл. 108 ЗС, с който се ревандикират имоти, прехвърляни неколкократно преди това.

.

            Не пише изрично и че след като съдията по вписванията се произнесе с разпореждане (властнически акт) по входирано искане за вписване, отбелязване или заличаване, по никакъв начин не му се забранява да „разпорежда" (указва, казва) на служителите къде и какви данни да нанесат („разнесат") - вж „ Къде се оповестяват (разнасят, нанасят) данните от вписания акт", „ Ролята на съдията при оповестяване (разнасяне, нанасяне) на данните от вписания акт" и "Недоразумението с думата „разпореждане" на съдията по вписванията"

.

                Да се приеме обратното, а именно че ПрВп изрично забранява на съдията по вписванията да „разпорежда" (указва, казва) на служителите къде и какви данни да нанесат („разнесат"), означава да се приеме, че изключително важната роля на Съдията по вписванията като Гарант на правната сигурност не съществува или че е сведена до ролята на високо-квалифициран портиер, който стои на входа на СлВп и разпорежда: „Този акт влиза", „Този - не".

.

        Според мен, за да бъде истински Гарант на правната сигурност, Съдията по вписванията няма защо да чака всичко да бъде написано изрично в ПрВп, а спокойно може да прилага в работата си чл. 5 от  ГПК "Съдът разглежда и решава делата според точния смисъл на законите, а когато те са непълни, неясни или противоречиви - според общия им разум. При липса на закон съдът основава решението си на основните начала на правото, обичая и морала."


 

        

.

Тези обяснения са част от писмо до РС-Плевен с копие до ОС-Плевен от 25.09.2023

.

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2678

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.