4. Ролята на съдията при оповестяване (разнасяне, нанасяне) на данните от вписания акт

Тези обяснения са част от писмо до РС-Плевен с копие до ОС-Плевен от 25.09.2023

.

За изясняване ролята на СдВп при нанасянето на данните по партидите, нека да си представим за миг, че данните се вземат от вписания акт, натоварват се на количка и се разнасят по същия начин, по който се разнасят подлежащите на вписване актове, преди да бъдат подредени в някоя книга. Но - преди да тръгне към помещението с книгите, за да подреди акта в някоя от тях, служителят получава разпореждане от съдията по вписванията. Без разпореждане не тръгва, защото не е компетентен да извърши правна преценка кой акт подлежи на вписване и кой - не. По същия начин не е компетентен да прецени кое е същественото от вписания акт и кое - не. И е толкова некомпетентен, че не е разбира това и „тръгва" да разнася данните от вписания акт. Именно тук е изключително важната роля на Съдията по вписването - да спре запътилия се към неизбежни грешки служител, да му напише на един лист накратко най-важното от съдържанието на вписания акт и да му го подаде. Тогава вече може да „тръгва". Законова регулация в случая не е необходима, т.к. и без това е ясно, че само Съдията по вписванията е юридически компетентен да извърши правна преценка кое е същественото от даден акт и как накратко то да се оповести чрез нанасяне по персоналните партиди и по имотните партиди (помощните).

,

Тези обяснения са част от писмо до РС-Плевен с копие до ОС-Плевен от 25.09.2023

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2669

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.