2. Как и какви данни от вписания акт се оповестяват (разнасят, нанасят)

Тези обяснения са част от писмо до РС-Плевен с копие до ОС-Плевен от 25.09.2023
.

           В Правилника по вписванията този въпрос е уреден изрично за исковите молби и влезлите в сила съдебни решения:

         Чл. 12, ал. 2:Вписването (на ИМ, б.м.) се извършва по разпореждане на съдията по вписванията, като се нанася накратко петитумът на исковата молба по съответната персонална партида."

        Чл. 13: „Заличаването на вписването по предходния член става, като в партидната книга (това е книгата, в която се съхраняват персоналните партиди, б. м.) се отбележи съдебният акт, с който се постановява заличаването или с който се прекратява производството по образуваното дело."

       Чл. 14: „Влезлите в сила решения, постановени по исковите молби по чл. 11, се отбелязват по начина, посочен в чл. 12, по представен препис от решението." (тоест „се нанася накратко диспозитивът на влязлото в сила решение по съответната персонална партида").

       Забележка. ПрВп не урежда изрично какви данни се разнасят от останалите видове вписани актове, а и това е невъзможно поради огромното разнообразие от вписани актове. Затова по аналогия може да се приеме, че по персоналните партиди се разнася (нанася) накратко най-важното, най-същественото от съдържанието на вписания акт. Преди обаче да започне разнасянето (нанасянето) на данните, съдията по вписванията следва да извърши правна преценка кое е най-същественото (най-важното) от вписания акт, защото само Съдията по вписванията е компетентен да прецени кое е съществено и кое - не. Служителите не са компетентни, т.к. нямат юридическо образование. Ако бъдат оставени сами да преценяват кое е най-същественото от съдържанието на вписания акт и как накратко да го обобщят, грешките са неизбежни, особено при съдебни актове, с които се ревандикират имоти, прехвърляни неколкократно преди това. Тук ролята на Съдията по вписванията е изключително важна, както е показано по-нататък в настоящето.

.

Тези обяснения са част от писмо до РС-Плевен с копие до ОС-Плевен от 25.09.2023
.

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2667

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.