13. Недоразумението с думата „разпореждане" на съдията по вписванията

Тези обяснения са част от писмо до РС-Плевен с копие до ОС-Плевен от 25.09.2023

.

         В тесния смисъл на думата, съгл. чл. 7 и сл. от ПрВп. „разпореждане" означава произнасяне на съдията по вписванията, дали даден акт да бъде вписан, отбелязан по друг акт или заличен - частично или изцяло, или да не бъде, като отказът на съдията по вписванията може да се обжалва по съдебен ред.

           В по-широкия, житейски смисъл на думата обаче, „разпореждане" означава даване на указание, нареждане или просто казване (устно) какво да се направи или поправи - вж т. 9 по-горе „Ролята на съдията при разнасяне на данните".

.

            Оттук произтича едно голямо недоразумение.

.

           Служителите казват, че нищо не могат да направят без разпореждане на съдията по вписванията (като имат предвид широкия смисъл на думата), а съдията по вписванията - че вече е издал разпореждане (като има предвид тесния, юридически смисъл на думата).

.

         Заради това недоразумение данните от вписаното съдебно решение по нашето гражд. дело, с което ревандикирахме наследствените си имоти, са нанесени по персоналните партиди на ищците и ответниците по гр.д. № 1718/2018 на РС-Плевен и по партидите на имотите (тогава 4 на брой) със сериозен пропуск по персоналните и множество грешки по имотните. Така си стоят и до днес - повече от три години вече, като към тогавашните грешки и пропуски тази година се добавиха нови - във връзка с незаконосъобразното заличаване на несъществуващите тежести на КПКОНПИ по нашите чисти НАСЛЕДСТВЕНИ имоти (пиша това на 09.10.2023; за незаконосъобразното заличаване вж писмото от 02.10.2023 до инсп. Кузманова от МП).

.

        Според мен и двете страни имат право, просто разбират думата „разпореждане" по различен начин.

.

                 Каква е разликата между „разпореждане" по см. на ПрВп и „разпореждане" в смисъл на указание, нареждане, инструкция какво да се направи или поправи

                   Разпореждането по ПрВп се дава еднократно от съдията по вписваният в деня на постъпилата молба (заявление) за вписване, отбелязване или заличаване. То се изпълнява незабавно същия ден.

                  А разпореждането в смисъл на указание, нареждане или инструкция какво да се направи или поправи, може да се дава многократно при всяка забелязана грешка или при всеки забелязан пропуск (и без да го пише изрично в ПрВп - вж Какво не пише изрично в Правилника за вписванията). Целта е гарантиране на правната сигурност.

 

 

 

 

.

Вж също така:

1. Как се извършва вписването съобразно сега действащата персонална система на вписване

2. Как и какви данни от вписания акт се  се оповестяват (разнасят, нанасят)

3. Къде се оповестяват (разнасят, нанасят) данните от вписания акт

4. Ролята на съдията при оповестяване (разнасяне, нанасяне) на данните от вписания акт

 

 

 

 

Тези обяснения са част от писмо до РС-Плевен с копие до ОС-Плевен от 25.09.2023

.


No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2677

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.