Недоразумението с думата „разпореждане" на съдията по вписванията

          В тесния смисъл на думата, съгл. чл. 7 и сл. от ПрВп, „разпореждане" означава произнасяне на съдията по вписванията, дали даден акт да бъде вписан, отбелязан по друг акт или заличен - частично или изцяло, или да не бъде, като отказът на съдията по вписванията може да се обжалва по съдебен ред.

        В по-широкия, житейски смисъл на думата обаче, „разпореждане" означава даване на указание, нареждане или просто казване (устно) какво да се направи или поправи - вж Ролята на съдията при разнасяне на данните.

 

            Оттук произтича едно голямо недоразумение:

 

     Служителите казват, че нищо не могат да направят без разпореждане на съдията по вписванията (като имат предвид широкия смисъл на думата), а съдията по вписванията - че вече е издал разпореждане (като има предвид тесния, юридически смисъл на думата).

.

         Заради това недоразумение данните от вписаното съдебно решение по нашето гражд. дело, с което ревандикирахме наследствените си имоти, са нанесени по персоналните партиди на ищците и ответниците по гр.д. № 1718/2018 на РС-Плевен и по партидите на имотите (тогава 4 на брой) със сериозен пропуск по персоналните и множество грешки по имотните. Така си стоят и до днес - повече от три години вече, като към тогавашните грешки и пропуски тази година се добавиха нови - във връзка с незаконосъобразното заличаване на несъществуващите тежести на КПКОНПИ по нашите чисти НАСЛЕДСТВЕНИ имоти (пиша това на 09.10.2023; за незаконосъобразното заличаване вж писмото от 02.10.2023 до инсп. Кузманова от МП).

.

        Според мен и двете страни имат право, просто разбират думата „разпореждане" по различен начин.

.

                 Каква е разликата между „разпореждане" по см. на ПрВп и „разпореждане" в смисъл на указание, нареждане, инструкция какво да се направи или поправи

                   Разпореждането по ПрВп се дава еднократно от съдията по вписваният в деня на постъпилата молба (заявление) за вписване, отбелязване или заличаване. То се изпълнява незабавно същия ден.

            А разпореждането в смисъл на указание, нареждане или инструкция какво да се направи или поправи, може да се дава многократно при всяка забелязана грешка или при всеки забелязан пропуск (и без да го пише изрично в ПрВп - вж Какво не пише изрично в Правилника за вписванията). Целта е гарантиране на правната сигурност.

.

            Актуализация, 09.06.2024. Текстът тук по-горе е от мое писмо до Председателя на РС-Плевен, изпратено на 25.09.2023 с копие до ОС-Плевен. Сега добавям, че разпореждането по принцип съдържа указания - не в тесния, нито в широкия смисъл, а по принцип. Ето няколко примера за разпореждане на съдии (истински съдии, а не съдии по вписванията):

    - Разпореждане от 21.05.2018 на РС-Плевен (по нашето гр. дело)

    - Разпореждане от 26.10.2022 на РС-София

    - Разпореждане от 26.01.2023 на РС-София      

.

      Съдиите по вписванията обаче не издават такива разпореждания.  Техните разпореждания най-често представляват кратка ръкописна резолюция върху молбата за вписване ("Да", "Да се впише", "Да се заличи") - точно така пише в Одитния доклад на Сметната палата. 

    Справка: Из Одитен доклад за Имотния регистър в периода 01.01.2017 г. до 31.12.2019 г.  Тук пише, че съдиите по вписванията си вършат работата през пръсти, като разпореждат лаконично с "Да", "Да се впише" и тем под., без яснота какво и къде трябва да бъде вписано, а служителите на службите по вписванията, без да притежават юридическо образование, създават партида и по тяхна преценка нанасят информация в отделните части на партидата. (Правна сигурност ли? Забравете!)

    Горките служители на АВп! Принудени да извършват сами правната преценка, понеже на съдиите по вписванията не им се занимава! Служителите нямат правомощието да извършват такава преценка, т.к. нямат  юридическо образование. Не е по силите им просто, затова тук ги наричам "горките" (не става дума за ДЛР от търговския регистър, които са юристи, а за служителите-среднисти от имотния регистър)


          Този проблем не съществува в ЗКИР. Там разпореждането за вписване представлява определение, без което вписването е недействително - чл. 85 ЗКИР: "Вписването е недействително, когато липсва определение на съдията по вписванията".

           Обаче ЗКИР е неприложим в частта за имотния регистър, защото няма имотен регистър.

          Справка. 14.04.2016 Дебати в Народното събрание за кадастъра и имотния регистър  Сами си признават, че от 2000 г. се туткат да правят кадастър и имотен регистър, а през 2016 са до под кривата круша. Не стига това, ами и през 2004 се били похвалили пред света с успешна 100% реституция и сега всички им се смеели.

.

         Имотен регистър няма и досега (пиша това на 09.06.2024), а няма, защото министърът на правосъдието не е издал заповед по чл. 73 ЗКИР: "След [...] одобряването на кадастралната карта и регистри за съответната територия министърът на правосъдието издава заповед, с която обявява въвеждането на имотния регистър за територията",  а не я е издал, защото още няма 100% кадастрално покритие.

          Справка: Становище на БАСВ от 13.12.2022 Тук на стр. 2 пише, че съдиите по вписванията "нямат правомощието" да работят законосъобразно, по ЗКИР, защото няма заповед по чл. 73 ЗКИР.

        И още:

        BTA, 06.10.2023 Идеята е да започне процедура по създаване на имотен регистър, заяви председателят на Съвета на нотариусите на Нотариалната камара (с мои коментари)

       И още:

      вестник "Капитал". 24.01.2024 Интервю | Липсата на Имотен регистър е най-големият гаф в правното пространство

      И още:
.        Bloomberg TV, 03.04.2024 Председателят на Нотариалната камара: В България няма имотен регистър

.

         Министърът на правосъдието даже и заповед по чл. 70 ЗКИР още не е издал, макар че за нея не е необходимо никакво кадастрално покритие. По-точно издал я е за 7 от общо 113 съдебни района. Било е още през 2006г. Но оттогава насам не смее да издаде такава заповед за нито един друг съдебен район, защото идеята е претърпяла пълен провал и в 7-те пилотни района.

        Справка. Становище на БАСВ без дата  (някъде около 2017 или 2018 година ще да е било) Тук на стр. 1-2 пише кои са 7-те пилотни райони и как през изминалите повече от 11 години  проблемите в тях не само не се решават, но и се задълбочават)     
   
          Не е изключено да има и друга причина за липсата на министерска заповед по чл. 70 ЗКИР, освен провала в 7-те пилотни района, и тя да е съвсем проста - министърът на правосъдието да си мисли, че има имотен регистър. 
            Справка. Обсъждания на портала за обществени консултации от 10.05.2024 до 10.06.2024 Синхронизират наредбата за водене на имотния регистър със ЗКИР заради изменията в закона през януари 2023. В доклада до министъра на правосъдието се посочва, че очакваният резултат е "водене на имотния регистър не само на хартия, но и в електронна форма" (най-вероятно министърът дори не подозира, че няма имотен регистър - нито на хартия, нито в електронна форма, бел. блогър

 

 .

 

Вж също така:

Как се извършва вписването съобразно сега действащата персонална система на вписване

Как и какви данни от вписания акт се  се оповестяват (разнасят, нанасят)

Къде се оповестяват (разнасят, нанасят) данните от вписания акт

Ролята на съдията при оповестяване (разнасяне, нанасяне) на данните от вписания акт

 

 

 

 

.


No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2677

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.