Дебати в Народното събрание за кадастъра и имотния регистър - 14.04.2016

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система-

Източник: Стенограми на НС (ако линкът не работи, натисни тук)

-

Резюме. От 2000 г. се туткат да правят кадастър и имотен регистър. През 2016 са до под кривата круша. Не стига това, ами и през 2004 се похвалили пред света с успешна 100% реституция и сега всички им се смеели.      

 

-

Абсолютно приветстваме идеята да се ускори процеса за създаване на кадастрални карти и регистри. Да се съсредоточи в една организация цялостната дейност.

 

Това всъщност беше задача, поставена още 2000-та година, но за съжаление никой не я реализира и досега това не се постигна. Сега действително трябва да намерим начин да стане бързо.


По начина, по който се предлага, аз определено считам, че това не може да се постигне сега и по този начин, защото обобщено - ние говорим за кадастрална карта, но ние не правим кадастрална карта. Ние измисляме нови терминологии. Доскоро беше преобразуване, § 31 - откриване производство по създаване на кадастрална карта, § 32 - преобразуване КВС в кадастрална карта. Всъщност това подсказва, че има някакъв проблем. Сега г-жа Стоичкова каза пък, че трансформираме, така че обобщавайки ще кажа само следното: когато се внасят такива промени, те трябва действително много задълбочено да се обсъждат. Ние също сме ги обсъждали. Доста пъти ги обсъждахме, но трябва да си признаем, че ние до единно становище по начина, по който да се изпълни, не стигнахме. Но законопроектът се внесе, което също е едно противоречие.

Аз мисля, че ако се замислим първо трябва да създадем цифров кадастър на урбанизираните територии - те са по-ценните и там няма цифров кадастър. Там хората все още работят на копия разпокъсани, не могат да ги свият. А ние правим кадастър там където има цифров кадастър и регистър. Ако действително търсим друга цел, да го направим както трябва.


Съжалявам, че емоционално пак ще се изкажа, но с потрес научаваме за поредната инициатива за правене на имотни партиди. Моята молба е - моля ви спрете с тези опити. Тези проекти години поред под една или друга форма се слагат я в правилника за вписванията, я в Закона за кадастъра и имотния регистър. Откакто беше създаден Закона за кадастъра и имотния регистър и влезе в сила с първата си редакция от 2001 г. той имаше безкрайно добра уредба как да се правят т.нар. предварителни имотни партиди, които впоследствие да бъдат преобразувани в окончателни имотни партиди, част от имотния регистър. Имаше създадена процедура, имаше начин на оспорване на записите, тоест на защита на правото на собственост. Сега след 2014 г., мисля че отпадна възможността за правене на предварителни партиди и се въведе някакво понятие електронни партиди. Понастоящем службите по вписване извършват вписване, като изключим тези пет съдебни района, за които има издадена заповед по чл. 70, той е за откриване на производство, но и в тях няма въведен имотен регистър, тоест при тях вписванията продължават да се извършват по реда на Правилника за вписванията, въз основа на Закона за собствеността. Ние водим книги за вписване. Вписването означава подреждане на акт с вещно право на ефект в една книга и отразяване на данните от този акт в персоналната партида на страните по акта, т.е. на прехвърлителя. Това е вписването понастоящем.


Със Закона за кадастъра и имотния регистър се предвиди едно такова нещо, наречено имотен регистър, който е сбор от имотните партиди, направени въз основа на кадастъра. Навсякъде имотния регистър се прави въз основа на кадастъра. Година след година се правят такива опити имотният регистър и тези партиди, които Законът за кадастъра предвижда да предхождат създаването на кадастър. И доколкото знам това се прави единствено с цел попълване кадастралния регистър на собствениците, което обаче е недопустимо.


Сега ние водим едни партиди, всичките служби работим по една и съща програма, наречена „Икар". Това е частта от ИСКИИР, която касае имотния регистър. Таза програма не е въведена по реда на правилника, тоест за нея няма издадена заповед за част Имотен регистър, единствено и само службите по вписванията работят въз основа на заповед на тогавашния изпълнителен директор на Агенцията по вписванията. Но, заповедта, която изисква Правилника за вписванията, не съществува. Ние правим едни партиди, с извинение, на случаен принцип. Това, което ще продължи и е целта на тези промени, е да продължат да се правят такива партиди.


Видях в мотивите, че има 13 млн. имотни партиди ама никой не е казал за колко имота са тези 13 млн. имотни партиди. Защото, ако 13 млн. са имотните партиди, имотите са не повече от 6 млн. И нямаме способ, по който да проверим откъде идват тия грешки. Всеки акт, който постъпва при нас за подреждане в книгата, получава ново име на партида. Да не говорим за грешките в кадастъра, тоест няма как ние да правим правилен имотен регистър въз основа на грешен кадастър. Вчера гледах такъв случай два различни обекта апартаменти с един и същи идентификатор и то в нотариален акт.


Не може, не бива да се допуска такова нещо. Това е наше на съдиите по вписване, категорично становище. Моля ви не правете така. Ако трябва да се възстанови първоначалната редакция на закона. Нека да правим предварителни партиди и нека съдията да си изследва имота, нека хората да могат да си обжалват, след което с въвеждане със заповедта по чл. 73 от Закона за кадастъра, да се преобразуват тези партиди в окончателни. Тоест целта на имотния регистър е единствено и само сигурност, тя зависи от кадастъра, но когато няма кадастър няма какво да правим имотни партиди по Закона за кадастъра и имотния регистър. Това е нашето категорично становище.През 2004 г. България официално отчете 100 % успешна реституция. От 2004 г. до момента ние седим и не правим нищо. Грешките си стоят в КВС-то, собствеността е такава, каквато е. Поради тази причина направихме един анализ - анализа, за който Вие споменавате, че трябва да стъпим върху него. В началото на 2015 г. направихме анализ на качеството на картата на възстановената собственост, за да видим къде ще излязат, колко ще излязат, защото досега витае в пространството КВС-то е много грешно.Надявам се с това да съм успяла поне на част от въпросите да отговоря, но наистина 2004 г. България официално в международното пространство обяви успешна реституция.


ДОРА ЯНКОВА: И се смеят, всички ни се смеят.


ЛАЗАРИНКА СТОИЧКОВА: Абсолютно ни се смеят. От 2004 г. сега сме 2016 г. ние седим и не правим стъпка напред.Мисля си, че 15 години след като законът работи е време наистина да се направи един действителен анализ, както се каза анализ, в който да участват всички, тук не говорим само за технически анализ, за това вярна ли е картата на възстановената собственост, или не. Не говорим за това ще стигнат ли на Агенцията по кадастър хората, за да обслужват тия граждани. Да, мога да подкрепя г-н Наков, че в някои служби те ще се справят. Но има служби, в които има 5 служители за цяла област. Не поземлените комисии, папата да дойде да им помага, няма да се справят, уверявам ви.Наскоро поисках кадастрални схеми, в които да бъде отбелязана квадратурата на определени имоти. От кадастъра ми казаха, че те не могат да сложат квадратура, защото имало било в нотариален акт. Моята най-елементарна грамотност казва следното: кадастърът представлява едно реалити, тоест какво е на място. А от кадастъра аз чух, това, което е в нотариалния акт, това ще напишем. Искам да кажа, че наистина има нужда от едно много сериозно писмено становище. Аз съм готова да се даде. Нещата не стоят само в това да усвоим една кола пари. Ако ние ще си направим една кола ядове след това, благодаря за чудната оферта.

 

-

 "Ако ние ще си направим една кола ядове след това, благодаря за чудната оферта." Май точно така ще стане (бел. моя, Р.С., 28.12.2016).

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/927

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.