11. Къде се подрежда съдебно решение, с което собственикът се легитимира като такъв

Тези обяснения са част от писмо до РС-Плевен с копие до ОС-Плевен от 25.09.2023

.

      Основният акт, с който Г. Найденов и Р. Стоянова (ние с брат ми) се легитимират като собственици, е влязло в сила на 16.04.2020 г. съдебно решение, с което ищците (ние с брат ми) са признати за „СОБСТВЕНИЦИ в качеството им на наследници, при равни права на насл. Йорданка Дикова Найденова, поч. 15.03.2017". Преди това собственик е била Йорданка Д. Найденова, поч. 15.03.2017 г. (майка ни). Подреден е в книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ.

.

       Съгл. чл. 33, буква „а", „Службите по вписванията водят книга, която се образува от подреждането на нотариалните актове - по чл. 4, буква "а".

.

       Съгл. чл. 33, буква „б", „Службите по вписванията водят книга, която се образува от подреждането на другите актове - по чл. 4" (букви „б-л", бел. моя).

.

         Влязлото в сила решение, с което сме признати за собственици по наследство, е акт по чл. 4, буква „з" от ПрВп („вписват се влезлите в сила съдебни решения, които заместват актовете по буква "а")

.

        Следователно мястото му е не е в книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ, а в книга ВПИСВАНИЯ, където са подредени договорът ни за доброволна делба от 2021 г. - акт по чл. 4, буква „г" („вписват се договорите за делба на недвижими имоти"), договорът ни за аренда от 2020 г. - акт по буква „е" („вписват се договорите за наем на недвижим имот, в т.ч. на земеделска земя, за срок по-дълъг от една година") и исковата ни молба по гр.д. № 1718/2018 - акт по буква „л" („вписват се всички други актове, за които е предвидено със закон, че подлежат на вписване").

.

Тези обяснения са част от писмо до РС-Плевен с копие до ОС-Плевен от 25.09.2023

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2675

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.