6. Какво гласи чл. 74, ал. 1 от ЗКИР

Тези обяснения са част от писмо до РС-Плевен с копие до ОС-Плевен от 25.09.2023
.

Този член най-често се цитира като доказателство, че вписванията се извършват само по сега действащата персонална система на вписване. Ето какво гласи чл. 74, ал. 1 (ал. 2 е отменена, ДВ бр. 49 от 2014 г.)

         Чл. 74, ал. 1 гласи: „До обнародването на заповедта по чл. 73 (тоест до въвеждане на реалния Имотен регистър чрез обнародване в ДВ на заповед по чл. 73 ЗКИР на Министъра на правосъдието, бел. моя) вписванията се извършват по досегашния ред, като се изготвят партиди по чл. 65, ал. 3. В подлежащия на вписване акт се записва и номерът на партидата на недвижимия имот."

             Безспорен факт е, и аз ни най-малко не го отричам, че всички вписвания се извършват само и единствено по сегашния ред, а именно чрез подреждане на подлежащия на вписване акт в достъпни за гражданите книги. Но след подреждане на акта в съответната книга, нанасянето на данните от вписания акт се извършва не само по персоналните, но и по имотните партиди („изготвят" се - чл. 74 ЗКИР, „водят се" по чл. 9 и чл.33б ПрВп), понеже сме в период на преход от поименна (персонална) към поимотна (реална) система на вписване.

.

Тези обяснения са част от писмо до РС-Плевен с копие до ОС-Плевен от 25.09.2023
.

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2670

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.