Вписване, отбелязване и заличаване в преходния период от поименната (персоналната) към поимотната (реалната) система на вписване

Начало на блога

Обратно към Обратно към За дългото създаване на имотен регистър

 

Този материал е съставен на базата на писмо, изпратено на 25.09.2023 до РС-Плевен с копие до ОС-Плевен във връзка с проблемите по частичното заличаване през 2023 г. на една възбрана на КПКОНПИ, наложена през 2019 върху стотици имоти на Бировски, сред които и 4 наши с брат ми, наследствени ниви в плевенско.  Ние не сме длъжници на КПКОНПИ! Вж Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба. Ивайло и Жулиета Бировски бяха двама от шестимата ни ответници по гражданското дело, с което ревандикирахме имотите, отнети с измама от майка ни през 2013 г. - пр. 3624/2013 на РП-Плевен, ДП 2924/2013.


1. Как се извършва вписването съобразно сега действащата персонална система на вписване

2. Как и какви данни от вписания акт се  се оповестяват (разнасят, нанасят)

3. Къде се оповестяват (разнасят, нанасят) данните от вписания акт

4. Ролята на съдията при оповестяване (разнасяне, нанасяне) на данните от вписания акт

5. Как се извършват справки по имот съобразно сега действащата персонална система на вписване

6. Какво гласи чл. 74, ал. 1 от ЗКИР
7. Какво гласи чл. 65, ал. 4 от ЗКИР
8. Достатъчно ясна ли е разпоредбата на чл. 65, ал. 4 от ЗКИР

9. Защо е трудно дори за съдиите по вписванията да се ориентират в така извършените вписвания
10. Как се изпълнява разпореждане за вписване на съдебно решение, с което собственикът се легитимира като такъв     
11. Къде се подрежда съдебно решение, с което собственикът се легитимира като такъв
12. Какво представлява книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ
13. Недоразумението с думата „разпореждане" на съдията по вписванията
14. Какво не пише изрично в Правилника за вписванията
15. Каква е разликата между „заличаване" и „обозначаване"

16. Как служителите са стигнали до „правния извод", че наследствените ни имоти са обременени с тежести и дори са успели да убедят в това съдиите по вписванията към РС-Плевен

17. Практики в СлВп-Плевен, застрашаващи правната сигурност

.

Вж Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба

 

Начало на блога

Обратно към За дългото създаване на имотен регистър

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2664

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.