10. Как се изпълнява разпореждане за вписване на съдебно решение, с което собственикът се легитимира като такъв

Тези обяснения са част от писмо до РС-Плевен с копие до ОС-Плевен от 25.09.2023

.

Чрез подреждане на акта в едната или другата от двете книги, водени по реда на ПрВп - едната, образувана „от подреждането на нотариалните актове - по чл. 4, буква "а"", а другата - "от подреждането на другите актове - по чл. 4" (букви "б-л", бел.м). И незабавно разнасяне на данните от вписания акт по партидите на лицата и на имотите чрез нанасяне накратко на същественото от съдържанието му.

.

Вж също така:

2. Как и какви данни от вписания акт се оповестяват (разнасят, нанасят)
3. Къде се оповестяват (разнасят, нанасят) данните от вписания акт
4. Ролята на съдията при оповестяване (разнасяне, нанасяне) на данните от вписания акт

.

Тези обяснения са част от писмо до РС-Плевен с копие до ОС-Плевен от 25.09.2023

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2674

Leave a comment

Categories

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.