Практики в СлВп-Плевен, застрашаващи правната сигурност

Предполагам, че не са само в СлВп-Плевен, затова ги публикувам тук.

Тези обяснения са част от писмо до РС-Плевен с копие до ОС-Плевен от 25.09.2023

.

          От изложеното в настоящето [писмо] е видно, че в СлВп-Плевен са се наложили практики, застрашаващи правната сигурност, като например липса на ясно обозначаване кое вписване още е валидно и кое - вече не, или кой имот никога не е бил собственост на дадено лице, вследствие на които практики се е стигнало дотам, че самите съдии по вписванията, начело с ръководителя си, не могат да се ориентират в собствените си вписвания, видно от становището на г-жа Константинова и приложените към него справки. В СлВп-Плевен се е наложила порочната практика съдиите по вписванията да оставят служителите сами, по свое собствено усмотрение да извършват „правни преценки" кое е най-същественото от съдържанието на вписания акт, как накратко да го обобщят, за да го нанесат по партидите. При извършване на тази несвойствена за тях дейност (дейност, която не са компетентни да извършват), служителите естествено допускат грешки - нагледен пример е нанесеното съдържание на диспозитива на влязлото в сила Решение по гр. д. № 1718/2018 на РС-Плевен по партидите на ищците и ответниците (изпуснато е името на майка ни и датата на смъртта ѝ) - пропуск, който прави невъзможно да се узнае по реда на чл. 39, ал. 1 и сл. от ПрВп, че нашият праводател, по-точно наследодател, е Йорданка Дикова Найденова, ЕГН 3301064135, поч. 15.03.2017.

.

         Грешките и пропуските на служителите се дължат на неправилното схващане от страна на съдиите по вписванията, че същественото от съдържанието на вписаните актове се „разнася" по партидите по чисто механичен начин, т.е че представлява административно-техническа дейност. Те изглежда си представят, че същественото от съдържанието на акта се извлича автоматично, от само себе си (данните излизат от вписания акт сами) и служителите направо ги хващат и „разнасят" по партидите на лицата и имотите по същия начин, по който вземат в ръка или товарят на количка подлежащите на вписване актове, носят ги в помещението с книгите и ги подреждат (визирам най-вече съдържанието на съдебни актове, трудни за правна преценка дори и от страна на съдиите по вписванията, като напр. решението по нашето дело, чийто диспозитив заема повече от 4 страници). Вж Ролята на съдията при оповестяване (разнасяне, нанасяне) на данните от вписания акт

.

          Несигурност е налице и в самото подреждане на актовете в книгите по ПрВп

       Така например на 29.09.2020 по разпореждане на съдията по вписванията, влязлото в сила Решение по гр.д. 1718/2018 на РС-Плевен е подредено в книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ, където се намира и до днес - вж Къде се подрежда съдебно решение, с което собственикът се легитимира като такъв и Какво представлява книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ.

.

            Друг пример е книгата, озаглавена ПРЕХВЪРЛЯНИЯ, в която е подреден нашият КНА от 05.11.2020 г., издаден въз основа на влязлото в сила съдебно решение, с което сме признати за собственици по наследство. С този КНА още веднъж сме признати за същото, т.е. няма акт за прехвърляне, т.е. мястото на нашия КНА не е в книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ. Названието на тази книга се вижда в приложените справки и създава заблуждаващо впечатление, че с „прехвърлянето" на собствеността са се „прехвърлили" и тежестите на КПКОНПИ - вж Как служителите са стигнали до „правния извод", че наследствените ни имоти са обременени с тежести и дори са успели да убедят в това съдиите по вписванията към РС-Плевен

         Не е въведена добрата практика да се обозначава кой акт вече е изгубил правното си действие, подобно на обозначението в нормативните актове

               Правилникът по вписванията не забранява да се обозначава в скоби непосредствено до всеки изгубил действието си акт или освободен от тежест акт, че вече не е валиден, с което настъпилата правна промяна да бъде ясно видима, подобно на обозначаването на отменени или изменени членове и алинеи в нормативните актове. Понеже тази добра практика не е въведена, извършените вписвания, отбелязвания и заличавания са толкова неясни, че дори високо квалифицирани юристи изпадат в заблуждение при разгадаването им, в т.ч. и всички съдии по вписванията към РС-Плевен. Вж Какво не пише изрично в Правилника за вписванията

.

           Не е въведена добрата практика да се обозначава по самите актове, с които се налагат тежести и след това се заличават частично, индивидуално и непосредствено до всеки един имот, че същият е освободен от съответната тежест

                 Например през 2019 г. в книга ВЪЗБРАНИ е подреден акт за налагане на възбрана върху стотици имоти на Бировски, сред които и 4 наши наследствени ниви, които вече са освободени от тежести не само по силата на Определение на ОС-Добрич № 260200/04.11.2022 г. по ч.гр.д. № 83/2019 г. за частично заличаване на същите, но най-вече и преди всичко по силата Решение № 1718/2018 на РС-Плевен, в сила от 16.04.2020 г. (като наследствени имоти, преминали в нашия патримониум директно от патримониума на майка ни, която е починала две години преди налагането на тежестите на КПКОНПИ). И досега обаче в акта за налагане на възбраната върху стотиците имоти на Бировски, по нищо не личи, че нашите наследствени имоти (4 на брой през 2019) са освободени от възбраната на КПКОНПИ (има и още едно частично заличаване по имот, който не е наша собственост - вижда се на приложените към становището на г-жа Константинова справки по петте ни имота - в записа от 12.02.2019 за налагане на възбраната малко по-надолу в свързани актове: „№ от входящ рег. 5736, Дата от входящ рег.06.06.2019, Двойно входящ номер:5732, Дата:06.06.2019г., Том:4, Номер:91" - това не е за нашите имоти, обаче е сложено в справките за тях!)

.

               Справка по акта, с който през 2019 г. е наложена възбраната върху стотици имоти на Бировски, показва, че нашите имоти са неразличими сред стотиците други. Дори високо квалифициран юрист по никакъв начин не може да се досети, че 4-те ни имота (а и някакъв друг, който не е наш), са освободени от възбраната на КПКОНПИ. Виждат се към 300 възбранени имота, сред които нашите наследствени (4 броя по онова време) са абсолютно неразличими и незабележими. Няма абсолютно никакво обозначение до нито един от няколкото освободени имота, че вече не са възбранени. Видно от справката, няма дори графа „свързани актове" (за електронния документ става дума, иначе на хартиения - обезпечителната заповед, издадена от ОС-Добрич - въобще не може да се говори за „графа свързани актове" а задължително трябва да бъде отбелязано на ръка до всеки един от нашите наследствени имоти, че са освободени от възбраната, респ. върху исковата молба на КПКОНПИ от 2019). Същото и по същия начин трябва да бъде обозначено и по Исковата молба на КПКОНПИ - на електронен и хартиен носител, а именно, че не се иска отнемане на нашите наследствени имоти в полза на държавата, иначе излиза, че ние трябва да плащаме с нашите имоти дълговете на бившите ни ответници по гр.д. № 1718/2018 на РС-Плевен - Бировски, от които ревандикирахме 4-те си чисти наследствени имоти!)

.

             Заради всички тези порочни практики утре, образно казано, ще дойде някой публичен изпълнител. Той или тя няма да се интересува от акта за частично заличаване на възбраната, който се намира в съвсем друга книга - ОТБЕЛЯЗВАНИЯ. Още по-малко ще се интересува от Решение по гр. д. № 1718/2018 на РС-Плевен. Ще поиска справка по възбраната към деня на налагането ѝ (чл. 233, ал 3 ДОПК). От справката ще бъде видно, че възбраната е наложена върху стотици имоти на Бировски, вкл. нашите, съответно също описани като собственост на Бировски. Публичният изпълнител няма да поиска друга справка, т.к. по закон му трябва само към деня на налагане на възбраната, а служителите ще бъдат други и няма да знаят, че сред възбранените имоти има и наши. Публичният изпълнител няма да проверява всички имоти, понеже са твърде много, а купувачът няма да се интересува дали са на длъжника, защото и да не са, ги придобива неотменимо само след година с Постановление за възлагане (чл. 239, ал 2 ДОПК). Така ние ще платим дълговете на Бировски с нашите имоти - понеже по никакъв начин не е обозначено, че са наши и то наследствени. И че никога не са били на Бировски! За акта на хартиен носител става дума преди всичко, но и за електронния също така за два акта по-точно - за възбраната в книга ВЪЗБРАНИ и за ИМ по делото на КПКОНПИ срещу Бировски в книга ВПИСВАНИЯ.

.

Тези обяснения са част от писмо до РС-Плевен с копие до ОС-Плевен от 25.09.2023

.

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2681

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.