10.10.2023 До АгВп с копие до РС-Пл, ОС-Пл, МП, МС, ВСС и ВКП

Начало на блога


Обратно към Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба

.

Резюме. Това писмо е изпратено в отговор на писмо от АгВп от 09.10.2023 "ОТНОСНО: Искане за извършване на проверка относно вписване на частично заличаване на възбрана и частично заличаване на искова молба на КПКОНПИ". Пиша, че от последния път, когато съм им писала - 31.07.2023, "нещата са се променили. Проблемът вече не е частичното заличаване на тежестите на КПКОНПИ, а пълното игнориране на влязлото в сила на 16.04.2020 г."

.

ДО: ГОСПОЖА ДАНИЕЛА МИТЕВА, ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА - ГР. СОФИЯ

          Копие до г-жа Вера Найденова, Предс. на РС-Плевен, до г-жа В. Сахатчиева, Предс. на ОС-Плевен, до г-н Атанас Славов, Министър на правосъдието, до Министерски съвет - дирекция "Добро управление", до ВСС - съдийска колегия

           Копие до ВКП - с молба за проверка за евентуално престъпление по чл. 296, ал. 4, вр. с ал. 1 от НК (ал. 1. „Който попречи или осуети по какъвто и да е начин изпълнението на съдебно решение [...] се наказва с лишаване от свобода до три години или глоба до пет хиляди лева." ал. 4. „Ако деянието по ал. 1 е извършено повторно, наказанието е лишаване от свобода от една до пет години.").

ПО Е-ПОЩА

.

10.10.2023 г.

.

На Ваш № 94-00-63/09.10.2023 (приложен - тук, в блога, не е приложен)

.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИТЕВА,

.

Благодаря за писмо № 94-00-63/09.10.2023 (приложение 1), с което ме уведомявате, че сте получили мое искане, с вх. № 94-00-63/02.10.2023 г.

.

На 02.10.2023 сте получили копие от мое писмо до г-жа Лиляна Кузманова, Инспектор по ЗСВ в Министерство на правосъдието (приложение 2).

.

До Вас не съм писала от 31 юли т.г. Оттогава нещата са се променили. Проблемът вече не е частичното заличаване на тежестите на КПКОНПИ, а пълното игнориране на влязлото в сила на 16.04.2020 г. Решение по гр.д. № 1718/2018 на РС-Плевен, отбелязано на 29.09.2020 г. по вписаната на 16.04.2018 искова молба от нас с брат ми срещу Ивайло Бировски, Жулиета Бировска и още 4 лица.

.

Игнорирането на съдебното решение, с което ревандикирахме поземлените си имоти от Ивайло Бировски, Жулиета Бировска и още две лица, е видно от отговорите, които получавам от Вас, от Ръководителя на съдиите по вписванията към РС-Плевен г-жа Анни Константинова (приложения 3 и 4 - становища на сд. по вписв. от 02.05.2023 и от 28.08.2023), както и от Инспектора по ЗСВ в Министерство на правосъдието г-жа Лиляна Кузманова (приложение 5. становище от МП, получено на 28.09.2023).

.

Защо твърдя, че се игнорира влязлото в сила съдебно решение по гр.д. № 1718/2018 на РС-Плевен?

Защото по сега действащата персонална система на вписване, още от 29.09.2020 г. - това е датата, на която е дадена гласност на влязлото в сила Решение по гр.д. № 1718/2018 на РС-Плевен съгл. чл. 1 и чл. 7 от ПрВп, би трябвало всички граждани, органи и институции да се считат за информирани, че нашите наследствени имоти никога не са били собственост на Бировски и никога не са били обременявани с тежести на КПКОНПИ, т.к. нашата наследодателка, майка ни Йорданка Дикова Найденова, ЕГН 3301064135, никога не ги е продавала, затова от нейния патримониум имотите са преминали директно в нашия на датата на смъртта ѝ - 15.03.2017 г.

.

            А каква информация предоставят становищата на АгВп и изпращаните справки по имотите ни, последно на 13.07.2023-от АгВп и на 28.08.2023-от Ръководителя на съдиите по вписванията към РС-Плевен, както и становищата на Ръководителя на съдиите по вписванията към РС-Плевен (прил. 3 и 4 към настоящето), както и становището на инспектор по ЗСВ в МинПрав г-жа Кузманова (приложение 5 към настоящето)?

            Информация, че майка ни е продала имотите си на Толева, тя на друг, той на трети, третият обратно на втория, вторият обратно на Толева и Толева - на Бировски (съгл. влязлото в сила съдебно решение, майка ни не е продавала имотите си никога и на никого, всички тези сделки, които се виждат на изпратените от Вас справки представляват прехвърляния от несобственик към несобственик, като Бировски е последният несобственик по веригата, прекъсната с ревандикационен иск, уважен от Съда), че Бировски са собственици на нашите имоти от 2014 до 2020 г. (съгл. влязлото в сила съдебно решение, имотите ни никога не са били тяхна собственост), че през 2019, когато Бировски е бил собственик, имотите ни са били обременени с тежести на КПКОНПИ (съгл. влязлото в сила съдебно решение имотите са влезли в нашия патримониум директно от патримониума на майка ни още през 2017 г. - две години преди налагане на тежестите, тоест никога не са били обременявани с тежести на КПКОНПИ), че Бировски са ни прехвърлили тежестите на КПКОНПИ (съгл. влязлото в сила съдебно решение, Бировски са последният несобственик по веригата, прекъсната с ревандикационен иск, уважен от Съда) и че тази година, 2023, тежестите са заличени и по петте ни имота (съвсем друго показват актовете за налагане на тежестите през 2019 г. - приложения 6 и 7. справки по възбраната и исковата молба на КПКОНПИ от 2019) , където се виждат стотици обременени имоти на Бировски, сред които нашите 4 - колкото бяха по онова време - абсолютно неразличими и незабележими сред останалите, тоест все още изглеждат тежко обременени от КПКОНПИ без никакви индикации, че са свободни от тежести и то не по силата на молбите на КПКОНПИ и определенията на ОС-Добрич, а преди всичко и най-вече по силата на Решение по гр.д. № 1718/2018 на РС-Плевен).

.

             Понастоящем най-важните документи са вписаните през 2019 г. два акта на хартиен носител - единият е за възбраната върху стотици имоти на Бировски, сред които и 4 наши, а другият представлява искова молба на КПКОНПИ за отнемане на стотиците имоти в полза на държавата, в т.ч. и нашите (електронна справка по тези два най-важни акта е налична в приложенията 6 и 7 към настоящето; разполагам и с незаверени копия от оригиналните документи на хартия, получени от СлВп-Плевен).

.

              Тежестите продължават да стоят и по имотните партиди на чистите ни от тежести наследствени имоти, където изобщо не им е мястото, понеже по персоналните ни партиди няма никакви тежести на КПКОНПИ, както няма и по персоналната партида на праводателката ни, по-точно - на наследодателката ни, майка ни Йорданка Дикова Найденова, ЕГН 3301064135, поч. на 15.03.2017.

.
            Но нека се абстрахираме засега от имотните партиди, понеже все още са помощни и се водят само на електронен носител, като се концентрираме върху най-важните документи.
.

            От тези два документа - за възбраната и за ИМ на КПКОНПИ от 2019, възбраната е изключително важна, защото утре, образно казано, ще дойде някой публичен изпълнител и ще поиска справка по възбраната към деня на налагането (чл. 233, ал 3 ДОПК). От справката ще бъде видно, че възбраната е наложена върху стотици имоти на Бировски, вкл. нашите, съответно също описани като собственост на Бировски без никакви индикации, че никога не са били собственост на Бировски. Публичният изпълнител няма да поиска друга справка, т.к. по закон му трябва само към деня на налагане на възбраната, и няма да проверява всички имоти един по един, понеже са твърде много, а купувачът по публичната продан няма да се интересува дали са на длъжника, защото и да не са, ги придобива неотменимо само след година с Постановление за възлагане (чл. 239, ал 2 ДОПК). Така ние ще платим дълговете на Бировски с нашите имоти - понеже по никакъв начин не е обозначено, че са наши и то наследствени. И че никога не са били на Бировски!

.

               Според мен, становищата на всички компетентни и отговорни лица, ангажирани с нашия казус, генерират правна несигурност. Не твърдя, че се прави умишлено, но понеже съдебното решение се игнорира от всички месеци наред, считано от 01.02.2023, когато за пръв път се обърнах към АгВп и МинПрав, и понеже многократно получавам становища (прил. 1, 3, 4 и 5 към настоящето са само малка част от тях), че са извършени многобройни проверки, които показвали, че заличаването на тежестите на КПКОНПИ по чистите ни от тежести на КПКОНПИ НАСЛЕДСТВЕНИ имоти било извършено коректно, а същевременно в акта за налагане на възбраната през 2019 върху стотиците имоти на Бировски, продължават да фигурират и нашите - тогава 4 на брой - абсолютно незабележими и напълно неразличими сред стотиците други, без никаква индикация, че нито един от 4-те никога не е бил на Бировски, че нито един от 4-те не е е възбранен или че не се иска отнемането му, изпращам това писмо и до ВКП с молба за още една проверка с оглед на гореизложеното, а именно - игнориране на влязло в сила съдебно решение, с което е уважен ревандикационен иск.

 

С уважение,

Ренета Тодорова Стоянова, 66 г. ЕГН

гр. Варна 9010, ул. "Г. Бакалов" 17, вх. 7, ап. 80

Моб. тел. 0888 60 90 72

Електронна поща: rennie@softisbg.com

ПРИЛОЖЕНИЯ 7 бр. съгл. текста

 

.

Начало на блога


Обратно към Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2682

Leave a comment

Categories

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.