Извлечение от двата документа в книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ, респ. за частичното заличаване възбраната на КПКОНПИ на 12.01.2023 и за частичното заличаване на исковата молба на КПКОНПИ на 18.05.2023

Начало на блога

Обратно към Извлечения от документите по възбраната и исковата молба на КПКОНПИ

.

Тук, в блога, всички извлечения са със заличени лични данни

Дата на публикация: 19.05.2024

Р. Стоянова

.

         Тук може да се види документът за заличаване на възбраната на електронен носител (със заличени лични данни), а тук - за заличаване на исковата молба на електронен носител (също със заличени лични данни).

          И в двата документа са въведени данни за частичното заличаване на тежестите на КПКОНПИ върху четири имота, респ. на 12.01.2023 г. за възбраната и на 18.05.2023 - за исковата молба.   

          Обременените имоти обаче са пет.

          Данните за три от тях са точни (актуални, верни), но данните за имот с площ 43 806 кв.м., кадастрален идентификатор 68607.213.1 и имотна партида № 21374 са неточни (неактуални, неверни, остарели), т.к. от 10.05.2021 г. не съществува имот с такава площ, с такъв кадастрален идентификатор и с такава партида поради разделянето му на два по-малки с обща площ 43 806 кв.м., всеки с отделен нов кадастрален идентификатор, производен от стария 68607.213.1 (към този са добавени по още две цифри) и всеки с отделна нова партида, в които пише, че предходната партида е 21374.

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2735

Leave a comment

Categories

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.