Извлечение от персоналните партиди на Бировски, нашите с брат ми и на майка ни

Начало на блога

Обратно към Извлечения от документите по възбраната и исковата молба на КПКОНПИ

.

Тук, в блога, всички извлечения са със заличени лични данни

Дата на публикация: 19.05.2024

Р. Стоянова

.

          Накратко. Данните за възбраната и исковата на КПКОНПИ са налични само в персоналните партиди на Бировски, т.к. те са длъжниците и ответниците на КПКОНПИ. В нашите с брат ми персонални партиди няма никакви тежести на КПКОНПИ, както няма и по персоналната партида на майка ни - Йорданка Дикова Найденова, ЕГН 3301064135, поч. на 15.03.2017 г., от която сме наследили имотите.
.

1. Извлечение от персоналните партиди на Бировски в СлВп-Плевен

           За налагане и заличаване възбраната на КПКОНПИ
           Наложена на 12.02.2019 г. върху стотици имоти, сред които и 4 наследствени наши с брат ми (по онова време съсобствени). На 12.02.2019 г. по персоналните партиди на Бировски нивата ни от 43,8 дка е описана така:
           Поземлен имот, пл.No - 213001, площ по док. - 43.800 дка, местност - Кожухарава круша, обл. ПЛЕВЕН, общ. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, с.Ставерци. Кадастрален идентификатор не е посочен. Имотна партида 21374.
.
          Частично заличена на 12.01.2023 г. пак върху 4-те имота, единият от които вече несъществуващ в цялост, понеже с брат ми го разделихме на два през 2021 г. На 12.01.2023 г. по персоналните партиди на Бировски бившата нива е описана така, сякаш още съществува:
           Поземлен имот, пл.No - 21300, площ по док. - 43806.000 кв. м. (няма вече нива с такава площ, разделена е през 2021, бел. блогър), местност - Кожухарава круша, обл. ПЛЕВЕН, общ. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, с.Ставерци,  идентификатор 68607.213.1 (няма вече такъв идентификатор в кадастъра, бел. блогър), Имотна партида номер 21374 (закрита през 2021 при разделянето на нивата, бел. блогър)

          За вписване и заличаване исковата молба на КПКОНПИ
          Вписана на 09.05.2019 г. за отнемане на стотици имоти, сред които и 4 наследствени наши с брат ми (по онова време съсобствени). На 09.05.2019 г. по персоналните партиди на Бировски нивата ни от 43,8 дка е описана така:
           Поземлен имот, пл.No - 213001, площ по док. - 43.800 дка, местност - Кожухарска круша, обл. ПЛЕВЕН, общ. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, с.Ставерци, кадастрален идентификатор  не е посочен. Имотна партида 276283 (такава партида въобще не съществува в СлВп-Плевен, нивата си имаше партида с номер 21374, но тя беше закрита през 2021 г. поради разделяне на нивата и откриване на две нови партиди за новообразуваните имоти, бел. блогър)

.
            Частично заличена на 18.05.2023 г. пак за 4-те имота, единият от които вече несъществуващ в цялост, понеже с брат ми го разделихме на два през 2021 г. На 18.05.2023 г. по персоналните партиди на Бировски бившата нива е описана така, сякаш още съществува:
             Поземлен имот, пл.No - 213001, площ по док. - 43806.000 кв. м. (няма вече нива с такава площ, разделена е през 2021, бел. блогър), местност - Кожухарава круша, обл. ПЛЕВЕН, общ. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, с.Ставерци, идентификатор 68607.213.1 (няма вече такъв идентификатор в кадастъра, бел. блогър), Имотна партида номер 21374 (закрита през 2021 при разделянето на нивата, бел. блогър)

            Забележка по персоналните партиди на Бировски.  Номерът на имотната партида е различен при вписването на исковата молба и при заличаването ѝ, но и в двата случая не е действителен. По-сериозният проблем обаче е, че съгласно константната съдебна практика, в т.ч. на ВКС, вписванията, отбелязванията и заличаванията върху несъществуващи имоти не произвеждат правно действие. Това означава, че възбраната и исковата молба на КПКОНПИ не са заличени върху нивата от 43,8 дка, т.к. тя не съществува в цялост от 2021 г., кадастралният ѝ идентификатор също не съществува оттогава - беше 68607.213.1, а имотната ѝ партида 21374 е закрита, като същия ден са открити две нови за образуваните от две по-малки ниви със същата обща площ - едната моя, а другата на брат ми.  

.

                ТУК може да се види персоналната партида на Ивайло Бировски в СлВп-Плевен - разпечатката е само за периода 12.01.2023-19.05.2023 (без лични данни, разбира се)

.

 

            2. Извлечение от нашите с брат ми персонални партиди и персоналната партида на майка ни, от която сме наследнили имотите - няма данни за налагане и заличаване на каквито и да било тежести на КПКОНПИ, т.к. нито ние сме длъжници и ответници на КПКОНПИ, нито покойната ни майка е била (наследодателката ни е починала две години преди налагане на тежестите).

           Наследственото ни правоприемство е признато с Решение от 18.02.2019 г. по  гр.дело № 1718/2018 г. на РС-Плевен, в сила от 16.04.2020 г. Безспорният факт, установен по съдебен ред, че имотите ни са наследствени, означава, че никакви тежести не са преминавали от стария имот в новите, защото по „стария имот" (нивата от 43,8 дка, разделена през 2021 г.) никога не е имало никакви тежести на КПКОНПИ. Никакви тежести не е е имало и по другите три, които си разпределихме, без да ги променяме. 

         ТУК може да се види моята персонална партида в СлВп-Плевен, изпратена от АгВп през юли 2023 (разпечатана на 13.07.2023, обхваща периода от 1993 до 13.07.2023) - заличила съм личните данни. 

.

         Забележка на нашите персонални партиди.  На стр. 4 от 8 по партидата ми се вижда подробен текст, с който се оповестява влязлото в сила Решение по гр. д. № 1718/2018 на РС-Плевен. При внимателно вглеждане се забелязва, че  информацията за наследственото ни правоприемство е "икономисана" (липсва).

          Ето какво гласи диспозитивът на решението - само част от него, плътният шрифт и главните букви са от мен (целият диспозитив може да се види тук):

             "Признава за установено [...], че Ренета Тодорова Стоянова, ЕГН.. и Генадий Тодоров Найденов, ЕГН ..., са собственици в качеството им на НАСЛЕДНИЦИ, при равни права НА НАСЛ. ЙОРДАНКА ДИКОВА НАЙДЕНОВА, ПОЧ. 15.03.2017 [...] и на основание чл. 108 от ЗС осъжда [..,] да предадат владението"
.
           А ето как е оповестен:
          „признава за установено [...], че Р.Стоянова и Г.Найденов са собственици при равни права и на осн. чл.108 от ЗС осъжда ответниците да предадат владението"
.
           Липсващите данни за майка ни и за датата на смъртта ѝ са от изключителна важност, т.к. тя е нашият праводател (предишният собственик), а без данни за праводателя не може да се проследи преминаването на собствеността (прехвърлянето ѝ). Съгл. съдебното решение майка ни не е продавала имотите си, а ги е запазила в патримониума си до датата на смъртта си, когато те са преминали директно в нашия с брат ми патримониум. Никой друг и никога не е бил собственик на наследствените ни имоти. Пиша това, защото имотите ни са били предмет на имотна измама и са минали през доста "ръце", без нито една от множеството сделки да е произвела вещно-прехвърлителен ефект. От справките, публично достъпни на сайта на АВп, обаче, не става ясно, че сделките са били "кухи" и не може да се направи връзка между нас с брат ми и "продавачката" Йорданка Найденова, ЕГН 3301064135 (поч. на 15.03.2017, майка ни), която, според справките, няма нищо общо с нас. Множеството "кухи" сделки, наред с липсата на данни за наследственото ни правоприемство, затрудняват ориентирането в нашето право на собственост. От справките не може да се установи, че сме собственици от 15.03.2017 г. (датата на смъртта на майка ни) и че единственият предишен собственик е наследодателката ни. Дори съдиите по вписванията се объркват - вж Извлечение от справки по имотите. Този проблем лесно може да се реши с добавяне на изпуснатия текст за наследственото правоприемство по персоналните ни партиди, но засега всички отказват - служителите под предлог, че съдията по вписванията не им е дал разпореждане, съдията по вписванията пък - под предлог, че вече си е дала разпореждането.

 

 

 

Начало на блога

Обратно към Извлечения от документите по възбраната и исковата молба на КПКОНПИ

.


No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2733

Leave a comment

Categories

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.