13.10.2023 До РС-Плевен с копие до АгВп, ОС-Плевен, МП и ВСС

 

Начало на блога


Обратно към Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба

.

Резюме. Уведомявам, че "нямам спор нито със служителите от СлВп-Плевен, нито със съдиите по вписванията към РС-Плевен. Спор имат по-скоро те помежду си (не могат да се разберат кое е юридическа дейност и кое - административно-техническа), затова си "прехвърлят топката" девети месец вече, а проблемите стоят нерешени" и най-учтиво моля Предс. на РС-Плевен, в качеството си на контролен орган, да обърне внимание на стр. 13 от писмото ми до нея от 25.09.2023.

.

ДО: ГОСПОЖА ВЕРА НАЙДЕНОВА,

ПРЕДСЕДАТЕЛ И АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - ПЛЕВЕН

                                                     Копие до г-жа Д. Митева, изп. дир. на АгВп, до г-жа В. Сахатчиева, Предс. на ОС-Плевен, до г-н Атанас Славов, Министър на правосъдието, до ВСС - съдийска колегия

.

ПО Е-ПОЩА

.

13.10.2023 г.

.

На Ваш изх. № 11585/11.10.2023г. (приложен)

.

                  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НАЙДЕНОВА,

.

             Благодаря за Ваше писмо изх. № 11585/11.10.2023г. (приложение 1), с което ме уведомявате, че компетентна да се произнесе по направените искания № 1 и № 2 в края на писмото ми до Вас от 25.09.2023 г. (приложение 2) е СлВп-Плевен, като в случай на отказ от страна на СлВп-Плевен, този отказ подлежи на обжалване пред ОС-Плевен.
.
            С настоящето Ви уведомявам, че като обикновен гражданин аз нямам право да изисквам от СлВп-Плевен да разнасят коректно данните от вписаните актове и да отразяват правните последици от тях, за да не стават недоразумения като тазгодишното. Това са организационни въпроси, касаещи вътрешните правила за работа на служителите и съдиите по вписванията. Лично аз нямам спор нито със служителите от СлВп-Плевен, нито със съдиите по вписванията към РС-Плевен. Спор имат по-скоро те помежду си (не могат да се разберат кое е юридическа дейност и кое - административно-техническа), затова си "прехвърлят топката" девети месец вече, а проблемите стоят нерешени.

.

                   Що се касае до недостоверните справки, приложени към становището на г-жа Анни Константинова от 28.08.2023, те нямат никакво правно значение, дори да бъдат оформени като официални документи, т.к. съгл. Решение на ВКС от 07.12.2021 по гр.д.№ 1393/2021 г. важни са подредените в книгите актове на хартиен носител, цитирам:

           "При действащата персонална система на вписванията вписването [...] се извършва по реда на Правилника за вписванията. В този смисъл са разпоредбите на чл.74 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл.116 от Закона за собствеността и чл.1 от Правилника за вписванията. А съгласно чл.7 от Правилника за вписванията, вписванията [...] се извършват [...], чрез подреждането на подлежащите на вписване актове в достъпни за гражданите книги."

.

          В нашия случай Решение по гр.д. № 1718/2018 на РС-Плевен също е подредено съгласно чл. 7 от ПрВП в достъпна за гражданите книга - не точно в която книга следва да е подредено, но това е най-малкият проблем. Важното е, че е подредено. А още по-важното е, че съгл. подреденото съдебно решение майка ни никога и на никого не е продавала имотите си, затова те са се запазили в нейния патримониум до смъртта ѝ през 2017 г., откъдето са преминали директно в нашия патримониум - две години преди КПКОНПИ да наложи тежестите върху имотите ни, считайки ги за собственост на несобствениците Бировски.

.

        Или - както съм писала на стр. 6 от писмото до Вас (прил. 2 към настоящето):

   "видно от диспозитива на съдебното решение, с което ревандикирахме наследствените си имоти, майка ни е починала две години преди КПКОНПИ да възбрани стотици имоти на Бировски, сред които и нашите наследствени - по онова време 4 на брой. Служителите може да не разбират какво означава това, но ако и Съдията по вписванията не разбира, правната сигурност е сериозно застрашена. Отделен въпрос е, че не е работа на служител да обяснява на Съдия по вписванията (не е и моя работа, разбира се, затова се обръщам към контролните органи)."

.

      Пояснявам, че писмото ми от 25.09.2023 (прил. 2 към настоящето) представлява сигнал за проблеми в организацията на работата в СлВп-Плевен, затова най-учтиво Ви моля да изпълните задължението си на контролен орган по чл. 80, ал. 1, т.8 от ЗСВ, като обърнете внимание на получения сигнал. Според мен, за неразбориите в нашия случай „заслугата" е главно на г-жа Константинова. Като е разпореждала на 29.09.2020 вписването (отбелязването по см.на чл. 14 ПрВп) на влязлото в сила съдебно решение по гр.д. № 1718/2018 на РС-Плевен, тя изобщо не го е погледнала. Или не го е разбрала. Три години по-късно още не е.

.

        Как е структуриран сигналът?

       На първа страница има учтива молба към Вас, в качеството Ви на контролен орган, да отговорите само на един въпрос - "Кога и как Бировски са прехвърлили имотите на нас с брат ми, заедно с тежестите на КПКОНПИ?" За целта е достатъчно да попитате г-жа Константинова, как се е убедила, че чистите ни наследствени имоти са обременени с тежести на КПКОНПИ, след като в персоналните ни партиди няма никакви тежести на КПКОНПИ, няма и в персоналната партида на майка ни (наследодателката)?

.

         На стр. 3 е т. 3. Защо г-жа Константинова не е забелязала, че приложените към становището ѝ справки не са достоверни.

.

        На стр. 5 са няколко кратки точки - т. 7. Как и какви данни се разнасят, т. 8. Къде се разнасят данните и т. 9. Ролята на съдията при разнасяне на данните (изключително важна, понеже само СдВп е юридически компетентен да извършва правна преценка кое е същественото от съдържанието на вписания акт).

.

         На стр. 6 са точки 10. Какво гласи чл. 74, ал. 1 от ЗКИР (най-често цитираният член като доказателство, че вписванията се извършват само по сега действащата персонална система на вписване - вж решението на ВКС, цитирано тук по-горе) и т. 11. Какво гласи чл. 65, ал. 4 от ЗКИР (той е нов, от януари т.г. и е много интересен - вж също на стр. 8 т. 14. Достатъчно ясна ли е разпоредбата на чл. 65, ал. 4 от ЗКИР)

.

        На стр. 9 е т. 16. Защо е трудно дори за съдиите по вписванията да се ориентират (или защо в нашия случай са се объркали до такава степен, че не могат да разберат кой вписан акт още е валиден и кой - вече не, кой още е собственик и кой вече не, имаме ли тежести на КПКОНПИ или нямаме и т.н.)

.

        На стр. 12 е т. 29. Какво не пише изрично в Правилника за вписванията

.

         На стр. 13 са точки 32. Как служителите са стигнали до „правния извод", че наследствените ни имоти са обременени с тежести на КПКОНПИ и дори са успели да убедят в това съдиите по вписванията към РС-Плевен и най-важната точка - 33. Практики в СлВп-Плевен, застрашаващи правната сигурност.

.

            Най-учтиво Ви моля да обърнете специално внимание на стр. 13, точка 33. Практики в СлВп-Плевен, застрашаващи правната сигурност. Това е същността на сигнала.

           Оставам в очакване на компетентния Ви отговор, като се надявам, че с него ще ме уведомите за предприетите мерки по нашия случай с приложени документи по искане № 2 (№ 1 и сама мога да го проверя, а № 3 е кратко уточнение по № 2). Не търся виновни и не искам наказания. Просто държа да имам гарантирана правна сигурност, което всъщност е и целта на вписванията.

.

Благодаря предварително.

.

С уважение,
Ренета Тодорова Стоянова, 66 г. ЕГН
гр. Варна 9010, ул. "Г. Бакалов" 17, вх. 7, ап. 80
Моб. тел. 0888 60 90 72, Електронна поща:  rennie@softisbg.com

.

ПРИЛОЖЕНИЯ 2 бр. съгл. текста

.

 

 

Начало на блога


Обратно към Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2684

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.