03.10.2023 До ОС-Плевен с копие до РС-Плевен, МП, АгВп, МС и ВСС

Начало на блога


Обратно към Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба

.

До: ОС-Плевен

Копие до г-жа Вера Найденова, Предс. на РС-Плевен, до г-н Атанас Славов, Министър на правосъдието, до г-жа Даниела Митева, Изп. директор на Агенция по вписванията, до Министерски съвет - дирекция "Добро управление" и до ВСС - съдийска колегия  

.

Уважаеми служители от ОС-Плевен,

.

Благодаря за изпратеното по е-поща становище на ОС-Плевен изх. № 5367 от 02.10.2023 г. (приложение 1), но няма как да се задейства описаният в становището ред (молба до съдия по вписванията и при отказ - обжалване пред окр. съд), т.к. по сега действащата персонална система на вписване нямаме никакви проблеми - имаме си влязло в сила на 16.04.2020 г. съдебно решение по гр. д. № 1718/2018 на РС-Плевен, надлежно отбелязано по вписана на 16.04.2018 г. наша искова молба и нямаме никакви тежести на КПКОНПИ - нито възбрана, нито искова молба за отнемане на имотите ни. Разбира се, в бъдеще със сигурност ще имаме проблеми, ако наложилите се порочни практики на работа в СлВп-Плевен не се променят, но Съдът не разглежда искове за бъдещи, все още ненастъпили събития (за порочните практики в СлВп - вж стр. 13 в приложение 2 - писмо до Предс. на РС-Плевен с копие до Предс. на ОС-Плевен, на което в момента очаквам отговор. Извинявам се, че писмото (прил. 2 към настоящето) е прекалено дълго. Накратко, става дума за проблеми в организацията на работата в СлВп-Плевен - съдиите по вписванията оставят служителите сами да извършват правна преценка кое е същественото (най-важното) от съдържанието на даден вписан акт и как накратко да го обобщят, за да го нанесат по партидите на лицата и имотите. От тези три действия - 1. запознаване със съдържанието на вписания акт, 2. преценка кое е най-важното (същественото) от съдържание на вписания акт и съставяне на кратък текст за нанасяне по партидиите, и накрая 3. нанасяне на краткия текст по партидите, само 3-тото действие е административно-техническа дейност. За първите две е необходима компетентна преценка на лице с юридическо образование (преценка на съдията по вписванията). В конкретния случай, СдВп Анни Константинова не си е свършила работата на 29.09.2020, като е оставила служителите сами да преценяват кое е най-важното от диспозитива на влязлото в сила на 16.04.2020 Решение по гр.д. 1718/2018 на РС-Плевен, а те естествено не са успели да се справят с тази несвойствена за тях задача и са изпуснали съществен текст от дългия над 4 страници диспозитив (доста сложен дори за съдия по вписванията) - изпуснали са името на наследодателката ни и датата на смъртта ѝ.  Уведомена за пропуска месец след допускането му, СдВп Константинова отговаря категорично, че всичко било извършено съобразно сега действащото законодателство (изглежда и тя не е успяла да прецени, че името на наследодателката и датата на смъртта ѝ са съществена част от диспозитива). Проблемът, който възникна тази година със заличаване на тежестите на КПКОНПИ, разкри и още една слабост в организацията на работата - служителите обясняват на съдиите по вписванията юридически въпроси и естествено допускат грешка в обясненията, защото нямат юридическо образование. Вместо да проверят сами какъв всъщност е проблемът (той е резултат от сложни вещно-правни отношения между собственици и несобственици, уреден по съдебен път с влязлото  в сила решение по гр. д. 1718/18), съдиите по вписванията се доверяват напълно на обясненията на юридически-некомпетентните служители и докладват на истинските съдии какво била установила проверката им. На свой ред истинските съдии се доверяват на съдиите по вписванията, защото СдВп са юридически-компетентни и по принцип заслужават пълно доверие, и така стигат до неправилния извод, че нашите  чисти от тежести на КПКОНПИ НАСЛЕДСТВЕНИ имоти (4 на брой съсобствени от 2017 до 2021, а оттогава насам - 5 поради разделяне на единия с вписан договор за доброволна делба - 3 мои и 2 на брат ми) са били възбранени от КПКОНПИ през 2019 г. и при заличаването на възбраната върху тях тази година е възникнал технически проблем - "софтуерен и технически проблем", както е написал съдия Стефан Данчев в Разпореждане изх. № 2635/04.05.2023 г. (приложение 3 - Разпореждане на съдия Стефан Данчев от ОС-Плевен).

           Или както съм писала на стр. 6 от писмото (прил. 2 към настоящето):

                "видно от диспозитива на съдебното решение, с което ревандикирахме наследствените си имоти, майка ни е починала две години преди КПКОНПИ да възбрани стотици имоти на Бировски, сред които и нашите наследствени - по онова време 4 на брой. Служителите може да не разбират какво означава това, но ако и Съдията по вписванията не разбира, правната сигурност е сериозно застрашена. Отделен въпрос е, че не е работа на служител да обяснява на Съдия по вписванията (не е и моя работа, разбира се, затова се обръщам към контролните органи)."

            И досега съдиите по вписванията не са разбрали, какво означава това, че "майка ни е починала две години преди КПКОНПИ да възбрани стотици имоти на Бировски, сред които и нашите наследствени - по онова време 4 на брой" (бел. блогър, 20.05.2024).

.

Благодаря предварително.
.
С уважение,
Ренета Тодорова Стоянова, 66 г. ЕГН 57...
гр. Варна 9010, ул. "Г. Бакалов" 17, вх. 7, ап. 80
Моб. тел. 0888 60 90 72, Електронна поща:  rennie@softisbg.com

.

ПРИЛОЖЕНИЯ 3 бр. съгл. текстаOn 2.10.23 г. 13:20 ч., ОКРЪЖЕН СЪД wrote:

Здравейте!
Формулираните от Вас в  т.1 и т.2 на раздел "Заключение" на молбата и искания са от компетентността на Служба по вписвания и едва в случай , че по тях бъде постановен отказ, ще може да бъде обжалван пред ОСПЛ, който в рамките на производството по обжалване би могъл да даде изрични указания на съдията по вписвания в случай, че е отменил отказ за исканото вписване.

.

Начало на блога


Обратно към Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2663

Leave a comment

Categories

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.