05.12.2023 До РС-Плевен с копие до ОС-Плевен, АгВп, МП, МС, ВСС и ВКП

 

Начало на блога


Обратно към Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба

.

Резюме. Моля за нова проверка и произнасяне по така наречения максимално пълно възпроизведен диспозитив и недостоверните справки, изпратени на 30.08.2023, които коментирах във "фермана" от 25.09.2023 по т. 1. "Какво представляват приложените справки", т. 2. "Как се извършват справки като приложените"  и т. 3. "Защо г-жа Константинова не е забелязала, че приложените към становището ѝ справки не са достоверни". Обяснявам, че без данни за прекия праводател не е възможно да се извърши справка за тежести по сега действащата система на поименно (персонално) вписване. Прилагам извадка от съдебна практика. Моля за проверка, дали съдията по вписванията е изпълнила задължението си по чл. 32, ал. 2 ("За извършеното заличаване съдията по вписванията прави отбелязване отстрани на вписания акт" - вписаният акт в случая  обезпечителната заповед за налагане възбраната на КПКОНПИ върху стотици имоти на Бировски, сред които и нашите наследствени ниви, бел. блогър)

.

                                                    ДО: ГОСПОЖА ВЕРА НАЙДЕНОВА,

ПРЕДСЕДАТЕЛ И АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - ПЛЕВЕН

Копие до г-жа В. Сахатчиева, Предс. на ОС-Плевен, до г-жа Д. Митева, изп. дир. на АгВп, до г-н Атанас Славов, Министър на правосъдието, до МС-дирекция „Добро управление, до ВСС - съдийска колегия. Копие до ВКП - с молба за проверка за евентуално престъпление по чл. 296, ал. 4, вр. с ал. 1 от НК

.

ПО Е-ПОЩА

.

05.12.2023 г.

.

На Ваш изх. № 13079/16.11.2023г. (приложен)

.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НАЙДЕНОВА,

.

Благодаря за Ваше писмото от 16.11.2023г. (Приложение 1. Писмо от предс. РС-Плевен изх. № 13079/16.11.2023г.), в което подробно описвате извършена проверка, при която не сте открили нередности.

.

Установили сте, че на 29.09.2020 г. съдията по вписванията е разпоредила на осн. чл. 14 от ПрВп да се отбележи съдебното решение, с което - цитирам от писмото Ви, "се признава за установено, че ищците са собственици на имотите и се осъждат ответниците да предадат владението на имотите".

.

Уведомявате ме, че според съдията по вписванията - цитирам от писмото Ви, „е възпроизведен максимално пълно диспозитива на решението, като с отбелязването е дадена гласност по предвидения в Правилника за вписванията начин."

.

Ето какво гласи диспозитивът на решението - само част от него, плътният шрифт и главните букви са от мен:

       "Признава за установено [...], че Ренета Тодорова Стоянова, ЕГН.. и Генадий Тодоров Найденов, ЕГН ..., са собственици в качеството им на НАСЛЕДНИЦИ, при равни права НА НАСЛ. ЙОРДАНКА ДИКОВА НАЙДЕНОВА, ПОЧ. 15.03.2017 [...] и на основание чл. 108 от ЗС осъжда [..,] да предадат владението"

.

А ето и „максимално пълното възпроизвеждане" на същата част от диспозитива:

      „признава за установено [...], че Р.Стоянова и Г.Найденов са собственици при равни права и на осн. чл.108 от ЗС осъжда ответниците да предадат владението"

.

Вижда се, че липсват данните за майка ни, от която сме наследили имотите. Съгл. съдебното решение, майка ни е била собственичка до датата на смъртта си - 15.03.2017, а след това собствениците сме ние с брат ми. Да се твърди, че диспозитивът бил „възпроизведен максимално пълно" без данните за майка ни и без датата на смъртта ѝ, е все едно да се твърди, че дадена сделка е оповестена максимално пълно без името на продавача и без датата на изповядването ѝ. Давам пример със сделка, защото решението по гр.д. № 1718/2018 на РС-Плевен има силата на акт за собственост.

.

И както продавачът е прекият праводател на приобретателя по прехвърлителна сделка, така и майка ни е нашият пряк праводател по наследствено правоприемство. Без данни за прекия праводател не е възможно да се извърши справка за тежести по сега действащата система на поименно (персонално) вписване. Прилагам кратка извадка от съдебни актове на ВКС, в които се посочва важността на данните за прекия праводател (Приложение 2. Кратка извадка от съдебни актове на ВКС за вписв. и справки).

.

Липсата на данните за майка ни доведе до издаването на петте справки, които ми изпратихте на 30.08.2023 г. - и 5-те извършени в нарушение на Правилника за вписванията, и 5-те недостоверни.

.

Именно справките бяха повод на 25.09.2023 да Ви изпратя сигнала за практики, застрашаващи правната сигурност на вписванията (Приложение 3. Писмо от 25.09.2023 до Предс. на РС-Плевен с копие до Предс. на ОС-Плевен).

.

Първите 5 страници от сигнала са посветени на недостоверните справки, извършени в нарушение на ПрВп. Вие сте ги прескочили, прескочили сте и въпроса на стр. 7, т.12 - „Какво е разпоредил съдията по вписванията на 18.05.2023 г." и сте се спрели на стр. 10, т. 22 - „Какво е разпоредил съдията по вписванията на 29.09.2020 г."

.

Въпросът, на който сте се спрели, е в пряка връзка с изнесеното в сигнала ми на стр. 5, точки 7-9 и на стр.13, т. 33, че съдиите по вписванията оставят служителите сами да извършват „правни преценки" кое е най-важното от съдържанието на даден вписан акт, при което те допускат грешки, понеже не са юристи, като давах пример с въпросния диспозитив и изтъквах изключително важната роля на Съдията по вписванията.

.

Вие сте установили, че на 29.09.2020 г. съдията по вписванията не е оставила служителите сами, а лично е извършила преценката. По този начин на пръв поглед сте опровергали твърдението ми, че е застрашена правната сигурност на вписванията, но само на пръв. Защото проверката Ви е разкрила още по-сериозна опасност за правната сигурност на вписванията, а именно, че самата съдия по вписванията, а това в случая е г-жа Константинова, Ръководителят на съдиите по вписванията към РС-Плевен, не се е справила, тя самата не е извършила правилна, юридически-компетентна преценка. Тя, опитният юрист с доказан професионален опит (чл. 289, ал. 1 ЗСВ), е допуснала грешката, а не служителите.

.

Още през 2020 г. молех г-жа Константинова да добави данните на майка ни, но тя категорично отказва (Приложение 4. Молба до съд. вписв. от 29.10.2020 - това писмо е описано в проверката Ви като вх. № 26547/29.10.2020, но няма нито дума за съдържанието му). Продължението на кратката ми кореспонденция с г-жа Константинова от 2020 г., е описано в сигнала на стр. 4, т. 5, като са приложени и самите писма.

.

Сега пишете, че сте се произнесли по сигнала ми от 25.09.2023 с писмо Ваш изх. № 11585/11.10.2023 (Приложение 5. Писмо от Предс. на РС-Плевен изх. № 11585 от 11.10.2023). Произнасянето Ви на 11.10.2023 г. е само за частния случай, а сигналът е за общия. В този смисъл Ви отговорих два дни след това, като от уважение се въздържах да Ви пиша, че пред Окръжния съд се обжалва само отказ на съдията по вписванията да издаде разпореждане, какъвто настоящият случай не е. (Приложение 6. Писмо от 13.10.2023 до Предс. на РС-Плевен).

.

Посочвате изрично и отново, че е извън правомощията Ви да разпореждате на съдиите по вписванията да допълват текста на дадено вписване.

Станало е недоразумение.

Аз никога не съм Ви молила да разпореждате на нито един съдия по вписванията.

.

Допускате, че допълване на вписването може да се извърши по реда на чл. 33в от ПрВп (техническите грешка се поправят по разпореждане на ръководителя на Агенция по вписванията), следователно не отричате необходимостта от допълване на „максимално пълно възпроизведения" диспозитив, но така, както сте се произнесли, че отбелязването е извършено - цитирам от писмото Ви, „коректно и съгласно Правилника за вписванията", на практика блокирате възможността за искане на поправка по реда на чл. 33в от ПрВп.

.


С оглед на гореизложеното, най-учтиво моля:

.

1. Да се произнесете отново по т.нар. „максимално пълно възпроизведен" диспозитив, като посочите, че:

- максимално пълно е възпроизведено оскъдното разпореждане на г-жа Константинова, а не диспозитивът на съдебното решение;

- повече от три години след влизане в сила на Решение № 297 от 18.02.2019г. по гр.д. № 1718/2018 г. на Плевенски районен съд, Дванадесети граждански състав с Председател Съдия Ралица Маринска-Ангелова, понастоящем Зам.-Председател на Съда, властническият акт на Съда е възпроизведен без наличните на няколко места в него данни - НАСЛЕДНИЦИ, НАСЛЕДОДАТЕЛ ЙОРДАНКА ДИКОВА НАЙДЕНОВА, ЕГН 3301064135, ДАТА НА СМЪРТТА 15.03.2017 г.;

- с твърдото си убеждение, че не е необходимо да се оповестяват наличните на няколко места в диспозитива данни за прекия праводател на признатите по съдебен ред за собственици ищци, г-жа Константинова фактически поставя собствения си властнически акт над властническия акт на истинския съдия, с което не само застрашава правната сигурност на вписванията, но и се противопоставя на установения йерархичен ред в системата на съдебната власт;

- на 29.09.2020 г. г-жа Константинова е проявила небрежност при провеждането на нотариалното производство по отбелязване на влязлото в сила съдебно решение (чл. 569, т. 5 от ГПК - „Нотариални са производствата, по реда на които се извършват вписвания, отбелязвания и тяхното заличаване");

.

2. Да проверите дали съдията по вписванията, която е разпоредила частичното заличаване на възбраната на КПКОНПИ на 12.01.2023 г., е изпълнила задължението си по чл. 32, изр. 2 от ПрВп ("За извършеното заличаване съдията по вписванията прави отбелязване отстрани на вписания акт, като посочва входящия номер на молбата за заличаване."), т.е. да проверите, дали е отбелязала в обезпечителната заповед на хартиен носител за налагане на възбраната върху стотици имоти на Бировски, сред които и нашите (тогава 4 на брой), че тези 4 имота не са възбранени и че не се иска отнемането им. Бях Ви писала в сигнала от 25.09.2023, че това е добра практика, която още не е въведена в СлВп-Плевен, но се оказа, че е изискване на самия Правилник за вписванията, при това изрично и лично към съдията по вписванията - чл. 32, изр. 2 ПрВп! Днешна справка показва, че разпоредбата на чл. 32, изр. 2 ПрВп все още не е изпълнена, а е трябвало още на 12.01.2023, преди почти цяла една година (Приложение 7. Справка от 05.12.2023 по възбраната-по нищо не личи, че има частично заличаване - тук, в блога, не я публикувам, т.к. съдържа твърде много лични данни, бел. блогър) Справката е от електронната система на АгВп. Тя отразява данните от документите на хартиен носител. Ако при проверката установите, че съдията по вписванията е изпълнила задължението си за отбелязване върху хартиения носител, а служителите са пропуснали да нанесат данните за частичното заличаване в електронния документ, моля да ме уведомите.

               Неспазването на чл. 32, изр. 2 от ПрВп може да има много сериозни последици, защото утре, образно казано, ще дойде някой публичен изпълнител и ще поиска справка по възбраната към деня на налагането (чл. 233, ал 3 ДОПК). От справката ще бъде видно, че възбраната е наложена върху стотици имоти на Бировски, вкл. нашите, без никакви индикации, че никога не са били собственост на Бировски. Публичният изпълнител няма да поиска друга справка, т.к. по закон му трябва само към деня на налагане на възбраната, и няма да проверява всички имоти един по един, понеже са твърде много, а купувачът по публичната продан няма да се интересува дали са на длъжника, защото и да не са, ги придобива неотменимо само след година с Постановление за възлагане (чл. 239, ал 2 ДОПК). Така ние ще платим дълговете на Бировски с нашите имоти, понеже не се спазва чл. 32, изр. 2 от ПрВп!

.

3. Да се произнесете по останалите въпроси от сигнала, както следва:

.

- по недостоверните справки - стр. 1-5. В помощ на проверката, сега съм добавила и съдебна практика на ВКС (приложение 2 към настоящето). Моля, обърнете внимание, че според ВКС издаването на такива справки е нотариално производство по чл. 569, т. 7 от ГПК - „Нотариални са производствата, по реда на които се дават справки по нотариалните книги". Недостоверните справки са индикация, че съдиите по вписванията са абдикирали от задължението си да провеждат нотариалното производство по чл. 569, т. 7 ГПК. Оставили са служителите сами да се занимават с издаването им, а те използват софтуер, който черпи данните направо от имотните партиди (в нарушение на ПрВп). Имотните партиди пък се водят от юридически-некомпетентни служители без никакъв контрол от страна на съдиите по вписванията. Затова няма правна сигурност. Въпросът за недостоверните справки е в тясна връзка с убеждението на съдиите по вписванията, че воденето на имотните партиди е елементарна административно-техническа дейност извън тяхната компетентност. По принцип е елементарна - каквото по персоналните партиди, такова и по имотните. Но в случаи като нашия - влязло в сила съдебно решение, с което е уважен иск по чл. 108 ЗС, с който се ревандикират имоти, прехвърляни неколкократно преди това от несобственик към несобственик и на всичко отгоре - обременени с тежести на КПКОНПИ, никак не е елементарно. Откакто е влязло в сила съдебното решение по ревандикационния ни иск, в партидите на нашите наследствени имоти цари тотален хаос - пълни са с данните на множество лица, които никога не са били собственици на нашите наследствени имоти (?!?) Впрочем и персоналните ни партиди още не са проведени в ред, те пък - заради пропуска на съдията по вписванията на 29.09.2020 г.;

.

- по неясното разпореждане на съдията по вписванията от 18.05.2023 - стр. 7, т. 12 „Какво е разпоредил съдията по вписванията на 18.05.2023". В становището си от 28.08.2023 г-жа Константинова е описала това разпореждане по такъв начин, че не може да се разбере нито кой съдия по вписванията го е издал, нито за колко имота е - 4, 5 или 6, нито за колко лица - 2 или 3;

.

- по безкритичното приемане от страна на съдиите по вписванията на обясненията на служителите по юридически въпроси - стр. 6, т.11 и стр. 8, т. 14;

.

- по убеждението на съдиите по вписванията, че Бировски, които никога не са били собственици на наследствените ни имоти, са ни прехвърлили тежестите на КПКОНПИ - стр. 9, т. 17 и стр. 10, т. 18.

.

- по пълната незаинтересованост от страна на съдиите по вписванията къде се подреждат подлежащите на вписване актове (влязлото в сила съдебно решение е подредено в книгата за съхранение на „молби за заличаване на ипотеки и възбрани и за констативни протоколи" (?!?) - стр. 11, т. 24-25;

.

- по напразните опити на служителите да пренесат данните за частично заличаване на тежестите на КПКОНПИ от персоналните партиди на несобствениците Бировски към партидите на имотите, образувани след разделянето на имот 213001, КИД 68607.213.1 - в нарушение на чл. 65, ал. 4 от ЗКИР (съгл. чл. 65, ал. 4 от ЗКИР посоката на пренасяне на данни винаги е от персоналните партиди на собствениците към имотните партиди на техните имоти, съдиите по вписванията трябва да знаят това) - стр. 8, т. 14.

.

Някои от тези въпроси може да са риторични, но е важно да има официално потвърждение от контролен орган. Разчитам на Вас за предприемане на мерки с цел гарантиране на правната сигурност.

.

С уважение,

Ренета Тодорова Стоянова, 66 г. ЕГН ...

гр. Варна 9010, ул."Г. Бакалов" 17, вх.7, ап. 80

Моб. Тел. 0888 60 90 72 Електронна поща: rennie@softisbg.com

ПРИЛОЖЕНИЯ 7 бр. съгл. текста

.

Начало на блога


Обратно към Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2689

Leave a comment

Categories

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.