Верига от безхаберие държи незаконна възбрана вече 17 години

Начало на блога

Обратно към Статии и интервюта на тема Имотен регистър

.

11.05.2016, в. Банкер: Параграф 22 - ама наистина: Верига от безхаберие държи незаконна възбрана вече 17 години  Много куриозна история. "Истинско постижение е, че при налагането на тази възбрана законът е нарушен по всички възможни начини. Не е ясно и как Службата по вписвания е вписала възбрана въз основа на постановление на следовател, вместо с акт на съда. (Юристи коментират, че законът у нас винаги е предвиждал, че възбраната се налага от съда по реда на ГПК, друг е въпросът, че дълго битува разбирането, изцяло незаконосъобразно като остатък от тоталитарната практика, че актовете на прокурора са достатъчно основание за вписването на такива мерки. И към момента някои съдии по вписванията упорито настояват, че до приемането на новия НПК, предишният кодекс е регламентирал възможността прокурорът да налага възбрана. Което е лесно проверима заблуда, ако някой наистина проявява любопитство.) На второ място, обвиняемата Мила Танева никога не е била собственик на възбранения апартамент - нито към онзи момент, нито преди или след това. Има данни, че тя е била наемател на жилището за даден период от време. На практика следователят е наложил възбрана върху апартамент на МВР за обезпечаване на глоба и конфискация, като няма данни МВР да е било уведомявано за това когато и да е. Не става ясно как следователят се е убедил, че имотът е на Мила Танева, нито как службата по вписванията е вписала възбрана върху чужд имот, без да има данни, че са налице основания за ангажиране отговорността на собственика (в случая МВР)."

                      Коментар по "Не става ясно как следователят се е убедил, че имотът е на Мила Танева, нито как службата по вписванията е вписала възбрана върху чужд имот, без да има данни, че са налице основания за ангажиране отговорността на собственика (в случая МВР)." Няма нищо неясно. Съгласно Тълкувателно решение 6/2013 от 14 март 2014 на ВКС, "в обезпечителното производство е безпредметно да се изследва собствеността на имота, върху който се иска налагане на възбрана. Не може да бъде споделена тезата" - пише ВКС в ТР 6/13, "че правото на собственост на ответника върху възбранявания имот трябва да бъде доказано от ищеца и изследвано от съда. Ищецът не може да разполага с писмени доказателства, че ответникът е собственик (не може, понеже не може да направи справка в СлВп? бел. блогър) и правото на собственост не винаги е удостоверено в документ (обаче ищецът ще знае за неудостовереното право? този същият ищец, който не може да знае за удостовереното, вписано право? разсъжденията на върховните съдии наистина са върховни, бел. блогър).

                   Освен това, съгласно Тълкувателно решение №7/2012 на ВКС от 25 април 2013 г., съдиите по вписванията са длъжни да вписват, дори да забележат нарушение на закона - вж пример №10 и пример № 11.

.

Начало на блога

Обратно към Статии и интервюта на тема Имотен регистър


.

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2721

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.