Кореспонденция със СлВп-Плевен и Агенцията по вписванията-София - от 18.11.2014 до 02.02.2016

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

 

--

Резюме. Кореспонденцията е основно за двете декларации по ДОПК, които би трябвало да са били внесени в СВ-Плевен при вписване на нот. актове на Иванов 007 от 14 и 18 март 2013. От година и половина не можем да се снабдим с копия от тези нищо и никакви декларации. От СВ отказват с аргумент, че трябва да бъдат изискани от прокуратурата. Прокуратурата на свой ред не ги изисква, макар че е помолена изрично от пострадалата от имотната измама (майка ми, 83г.) с писмо, изпратено още на 27.04.2015 (пиша това на 24.07.2016, бел. моя, Р.С., дъщеря). Не е изключено майка ми да е подписала само една-единствена декларация по ДОПК - тази, която е налична в нотар. дела на Иванов в оригинал и копие и с която са изповядани и двете сделки. Важно! За две сделки трябва да се подпишат 4 бр. декларации по ДОПК!

-------

18.11.2014 От пострадалата до СВ-Плевен. "Моля да ми бъдат предоставени заверени копия от оригиналите на двете декларации по чл. 264, ал. 1 от ДОПК, носещи моя подпис и съхранявани във Вашата служба във връзка с вписването на два нотариални акта през 2013 г."

-- 

24.11.2014 От СВ-Плевен. Рег. дир. на СВ-Плевен Ирена Христова обяснява, че не е възможно да се издадат заверени копия от декларациите, защото съгл. чл. 51, ал. 1 от ПВ заверени копия (преписи) се издават само от книгите по вписванията* и добавя, че съгл. чл. 41г от ПВ оригиналите на дела и документи се изнасят само с постановление на прокурор или съдия.**

-

*Забележка. Исканите декларации се намират в нотар. дела, образувани в СВ съгл. чл. 41а от ПВ.

ПВ Чл. 41а. (1) (Нов - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2005 г.) По всяка молба, с която се иска вписване на подлежащ на вписване акт, се образува нотариално дело или особено канцеларско дело.

-

А съгл. чл. 41б от ПВ нотар. дела се записват в описната книга.

ПВ Чл. 41б. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Всяко нотариално дело се записва в описната книга.
-
Така че щом делото е в книгата, какъв е проблемът? Няма никакъв проблем да се издаде препис от декларациите! Точно така ми отговориха от СВ-Варна - няма никакъв проблем, казаха, да Ви се издаде заверен препис от декларация по ДОПК, стига само да сте страна по нотар. производство или пълномощник на страната.
-
** Забележка. Обяснението на рег. дир на СВ-Плевен за оригиналите е неадекватно. Никой не е искал оригиналите на декларациите. Само заверени копия от тях. От кантората на нотариуса на 02.10.2014 получихме заверени копия от всички документи, съхранявани в двете нотар. дела - общо 38 листа, а от СВ-Плевен се правят на важни за две нищо и никакви декларации. Получава се нещо като в поговорката "Царят дава, пъдарят не дава".

---

17.12.2014 От мен до СВ-Плевен с копие до АВ-София. Писмото е с нотариална заверка (подпис и съдържание) Сканиран оригинал - текстът е само на лицевата страна: стр. 1 (лице), стр. 1 (гръб)стр. 2 (лице), стр. 2 (гръб)стр. 3 (лице), стр. 3 (гръб).

-

29.12.2014 От рег. дир на СВ-Плевен Ирина Христова до мен, получено на 07.01.2015: стр. 1 и стр. 2. Оправдава се, че няма правомощия да контролира съдиите по вписванията, тъй като те не са служители на АВ, а на РС-Плевен. Добавя, че изпълнението на чл. 586, ал. 4 от ГПК е задължение на нотариуса, като прилага цитат от тази разпоредба: "Когато документът за собственост на праводателя не е вписан, нотариалният акт не се издава, докато този документ не бъде вписан." Накрая изразява готовност да предостави на разследващите оригиналите на въпросните декларации, сякаш знае, че те няма да ги изискат, дори да бъдат помолени изрично, както и стана - вж писмо, изпратено още на 27.04.2015, останало без отговор и до днес (днес е 25.07.2016, бел. моя, Р.С.)

---

09.01.2015 Писмо от изп. директор на АВ-София Венцислав Спирдонов: стр. 1 и стр. 2. Само два дни след категоричния отказ на рег. директор на СВ-Плевен, получих писмо от самия изп. директор на АВ-София. В него, обратно на написаното от Плевен, се казваше, че няма проблем да получа исканите заверени копия от декларациите по ДОПК, само трябва да представя пълномощно от майка си.

----- 

02.02.2015 До г-н Спирдонов от АВ-София. Изпращам пълномощното.

-----

03.02.2015 До АВ-София - моля за потвърждение, че писмото ми от 02.02.2015 е получено

__

04.02.2015 До АВ-София - моля за потвърждение, че писмото ми от 02.02.2015 е получено

__

05.02.2015 От В. Спирдонов - "Потвърждавам"

--

05.02.2015 До В.Спирдонов - благодаря за потвърждаването

--

16.02.2015 До АВ-София - пак благодаря за потвърждаването и очаквам отговор

---

18.02.2015 До АВ-София - пак благодаря за потвърждаването и очаквам отговор

----

19.02.2015 От В. Спирдонов: стр. 1 и стр. 2. Цялото писмо в PDF. Подробно е описана процедурата по издаване на заверен и незаверен препис от документите, съхранявани в СВ. Накрая и изп. дир. от София, също като рег. дир. от Плевен, се оправдава, че преценката за това, дали да бъде издаден препис, се прави от съдиите по вписванията, а пък те не са служители на АВ, поради което не могат да ги контролират т.н. И за какво тогава ми искаха пълномощното? Можеха веднага да ме насочат към съдиите по вписванията към РС-Плевен. Избързвам да напиша, че когато по-късно се обърнах към съдиите по вписванията, те пък се оправдаха със служителите към Агенцията по вписванията. Голям майтап са и едните, и другите! 

--

26.02.2015 До АВ-София. "Благодаря, ще се опитам да взема незаверени копия." По-късно се изясни, че няма да ми издадат нито заверени, нито незаверени, така че и този вариант отпадна. Остана само вариантът декларациите да бъдат изискани  от прокуратурата. Затова майка ми изпрати такова искане на 27.04.2015, но пък прокуратурата изпадна в продължително мълчание и не пожела да ги изиска (мълчанието продължава и до днес - 26.07.2016; направо аутизъм от мед. гледна точка: "Под аутизъм в психиатрията се разбира състоянието, в което човек е напълно откъснат от действителността и затворен в себе си, в своя вътрешен свят. Най-характерните симптоми на аутизъм са мълчание, болезнена предпазливост, загуба на апетит, липса на местоимението „Аз" в речта и неспособност за гледане на хората право в очите").

--

Междувременно, през април 2015 пострадалата започна кореспонденция с РС-Плевен по въпроса за действията на съдията по вписванията на 14 и 18 март 2013.

--

И пак междувременно изп. директор на АВ е уволнен в края на март 2015 и на негово място - назначена Елена Маркова, дотогавашен зам. изп.дир. на АВ-София.
--

21.05.2015 От новия шеф на АВ-София до майка ми: стр. 1 и стр. 2. Цялото писмо в PDF. Пише, че отговаря на нейно писмо от 15.05.2015, каквото не съществува. Вероятно отговаря на писмото й до РС-Плевен от 11.05.2015 с копие до няколко други адресата, сред които и АВ-София, или от 12.05.2015 - пак до РС-Плевен и пак с копие до няколко други адресата, сред които и АВ-София, но този път с придружаващ имейл, в който майка ми се обръща към всички адресати с думите:

"Моля, покажете, че сте отговорни и компетентни лица, изкажете се, помогнете да се изясни измамата с около 50 дка мои земи в плевенско, за които имам нотариални актове, а измамник ги е "продал" с неактуални скици и преписи от неактуални документи за собственост (решения на ПК, едното без подписите на членовете на ПК). Измамата е станала със със съдействието - може би неволно - на лица, заемащи отговорни позиции - г-жа Диана Якимова, н-к ОСЗ-Д. Митрополия, г-н нотариус Иванов и съдия по вписванията към РС-Плевен г-жа Милена Георгиева. Не твърдя, че нарочно са съдействали, но някои не са изпълнили разпорежданията на закона, други просто не са били бдителни. Прокуратурата и съдът в Плевен вече две години си затварят очите за (без)действията им, вместо да им обърнат внимание, за да не правят друг път така."
-

В писмото си от 21.05.2015 новият шеф на АВ-София обяснява, че цялата отговорност се носи от нотариуса, след което влиза в ролята на адвокат на съдиите по вписванията. Те, горките, били длъжни да впишат нот. акт, дори да е съставен в нарушение на закона - явно шефът на АВ-София безкритично се позовава на Тълкувателно решение №7/2012 на ВКС от 25 април 2013 г., в което се казва, че съдиите по вписванията са длъжни да вписват нотариалните актове за сделки, дори да забележат, че са в нарушение на закона - вж десетия пример в списъка с примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

--

17.07.2015 От мен до Елена Маркова, изп. дир. АВ-София - за хаоса в СВ-Плевен.

---

20.07.2015 От майка ми до Елена Маркова - дублиращи се нот. актове, молба за съдействие. "Аз ли, болната възрастна жена, трябва да доказвам пред съда, че нотариусът и съдията по вписванията не са си вършили работата? Не твърдя, че налице са умишлени действия, а търся съдействие, като вярвам, че сте компетентен юрист на отговорна позиция и винаги вземате мерки, когато Ви уведомят за недопустими вписвания."

--

24.07.2015 От майка ми до Елена Маркова - съдиите по вписванията към РС-Плевен 4 пъти се месят в работата на нотариусите.

---

28.07.2015 От Елена Маркова до майка ми: стр. 1 и стр. 2. Отново влиза в ролята на адвокат на съдиите по вписванията и отново обяснява, че били длъжни да впишат нот. акт, дори да е съставен в нарушение на закона, т.е. отново безкритично се позовава на Тълкувателно решение №7/2012 на ВКС от 25 април 2013 г., сякаш е забравила, че вече е дала почти същия отговор два месеца по-рано, на 21.05.2015. Сега да повторя и аз, че това важно ТР №7/2012 на ВКС гласи "съдиите по вписванията са длъжни да вписват нотариалните актове за сделки, дори да забележат, че са в нарушение на закона" (wow! idiocracy!) - вж десетия пример в списъка с примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система.

---

05.10.2015 От мен до Елена Маркова. Уведомявам я, че на 11.09.2015 г. съм получила отговор от РС-Плевен (приложен: стр. 1 и стр. 2), който съдържа обяснения от г-жа Милена Георгиева, съдия по вписванията, че "съдиите по вписванията само разрешават вписването, а технически то се осъществява от служителите в съответната служба по вписванията". След това добавям: "Очевидно контролът върху самото вписване - върху техническото му изпълнение от Вашите служители - е Ваша отговорност, а не на съдиите по вписванията. Поради липсата на контрол Вашите служители са извършили следното (съобщавам Ви само за известните ми случаи в СлВп-Плевен, като прилагам данни за идентификация на имотите в края на писмото):
       1. Самоволно са променили цифрата на площта на поземлен имот - 4 пъти
       2. Вписали са горски територии като земеделски земи - 2 пъти, два различни имота
       3. Допуснали са грешка в названието на местност."

Накрая завършвам с думите: "Очаквам Вашия отговор, като се надявам, че ще поемете отговорност за допуснатите от Вашите служители грешки. Не обвинявам никого, всеки може да допусне грешка. Важното е да има добра организация (контрол) с цел недопускане на грешки или своевременно отстраняване на вече допуснатите."

-------

01.12.2015 От Елена Маркова до майка ми в отговор на моето писмо до нея от 05.10.2015

1. По отношение на твърдението във връзка с това, че служителите по вписванията четири пъти самоволно са коригирали площта на поземления имот.

Отговаря ми, че рег. дир. на РД-В.Търново Петър Суков е извършил проверка и нямало било нарушения. (хм, една проверка не могат да направят като хората, бел. моя, Р.С.)

2. Относно твърдението, че два пъти са вписани горски територии вместо земеделски на два различни имота. (твърдението е обратното: вписани са земеделски вместо горски, но нищо - това е най-малката им грешка, бел. моя, Р.С.)

Имотите били поземлени. За Агенцията по вписванията нямало значение дали са горски или земеделски.

3. Относно твърдението за допусната грешка в названието на местността на имота.

Отговор: "На имот с планоснимачен № 2310001 [грешка, имотът е №213001, бел. моя, Р.С.] действително е допусната грешка от една буква. Същата ще бъде коригирана служебно. [месеци по-късно още не е, заб. моя, Р.С.]" (интересно, дали грешката в номера на имота е случайна?)

---

06.12.2015 От мен до Елена Маркова Обяснявам защо проверката им нищо не е установила и прилагам кратка справка от сайта за услуги от имотния регистър ИКАР

1-ва корекция в площта на зем. имот 213001 - 18.03.2013.png

2-ра корекция в площта на зем. имот 213001 - 04.09.2013.png

3-та корекция в площта на зем. имот 213001 - 10.09.2013.png

4-та корекция в площта на зем. имот 213001 - 12.11.2013.png

горски имот 551026 - вписан през 2013 като земеделска земя и даже арендуван

горски имот 551026 - изсечен през 2012

горски имот 551035 - вписан през 2013 като земеделска земя.pdf

горски имот 551035 - изсечен през 2012.pdf

---

08.01.2016 От Елена Маркова до майка ми във връзка с постъпило нейно писмо от 12.12.2015 (грешка, отговаря на мое писмо от 06.12.2015, бел. моя. Р.С.) 

-

Отново настоява, че проверката им не е установила нарушения и че няма значение дали даден имот е горски и земеделски, тъй като и двата са поземлени. Цитира чл. 60, т.2 от ЗКИР

-

ЗКИР Чл. 60. В част "А" на партидата се вписват:

1. идентификаторът;
2. видът на имота - поземлен имот, сграда или самостоятелен обект в сграда;
3. адресът;
4. границите на поземления имот (идентификаторите на съседните поземлени имоти, съответно на самостоятелните обекти в сграда);
5. площта в квадратни метри или в декари;
6. предназначението на имота;
7. етажността на сградата;
8. обстоятелството по чл. 67, ал. 2 от Закона за наследството.
-
Предназначението на поземлените имоти се описва в чл. 8 от ЗУТ, т.2 и т.3:
-
ЗУТ Чл. 8. т. 2. в земеделски територии - за обработваеми земи (ниви, овощни и зеленчукови градини, лозя, ливади и други) и необработваеми земи (пасища, скатове, дерета, оврази и други); т.3. в горски територии - за гори (дървопроизводителни гори, защитни гори, рекреационни гори и други) и горски земи (поляни, земи, заети от храсти, скали и други);
-

Новото този път е, че ме обвинява в манипулиране на данните от имотния регистър. По-точно, обвинява 83-годишната ми майка, не лично мене, понеже отговорът е до нея:

"Приложените справки са извадени от отдалечения достъп на електронната система на ИКАР във формат „jpg", което означава, че същите са свалени от системата, запаметени като самостоятелни файлове и саморъчно обозначени и именувани от Вас като „1-ва корекция на площта на зем. имот.... - 18.03.2013 г.", ,,2-ра корекция на площта на зем. имот...- 04.09.2013 г.", и така всички четири файла. Системата на отдалечения достъп на ИКАР поддържа формат „html", но не и „jpg", което означава, че справките приложени от Вас са манипулирани и са представени за нанесени корекции от ИКAР. В този вид документите, представени за справки от ИКАР, на които се позовавате са неистински и неверни."

----

Засега повече не сме си писали. Може някой ден да изпратя писъмце, понеже още не съм получила копия от декларациите, заради които започна кореспонденцията. Но не ми се обяснява на технически неграмотни лица, че не съм манипулирала данните от имотния регистър. Ако пък си мълча по въпроса, ще си мислят, че се признавам за виновна. Затова публикувам всичко тук, да се вижда и който разбрал - разбрал (днес е 28.07.2016).

--

Отстраняване на технически грешки при вписванията Статия от сп. "Собственост и право", която накратко гласи, че поради неразбориите с Имотния регистър, молбата за отстраняване на техн. грешка трябва да се адресира и до съдията по вписванията, и до началника на съответната Служба до вписванията, като евентуално се изпрати копие и до началника на Агенция по вписванията-София.

-

26.10.2019 Наредба № 1 за водене на ТР, посл. изм. 01.01.2018, пак не е актуална  Наредбата им постоянно изостава от събитията в преводаческия бранш. Няма да им го кажа, за да не ме обвинят, че съм манипулирала заспалата им наредба, ако не и самия Държавен вестник, както преди това ме обвиниха, че съм била манипулирала Имотния регистър (писмо от Елена Маркова, 08.01.2016, публ. в Кореспонденцията)

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/702

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.