Кореспонденция с РС-Плевен

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

--

-

Резюме. Започната по повод официален отговор от СВ-Плевен. В началото кореспонденцията с Районен съд-Плевен се водеше само по въпроса за действията на съдията по вписванията на 14 и 18 март 2013. После темата се разшири.

--

13.04.2015 От майка ми до РС-Плевен - за вписването на горския имот, погрешно описан в нот. акт на нотариус Иванов 007 като земеделска земя, във връзка с официален отговор от г-жа Ирена Христова, рег. директор на СВ-Плевен. Придружаващ имейл.

---

23.04.2015 От Председателя на РС-Плевен до майка ми. Оправдава се с нотариуса. Негова била цялата отговорност по проверката на собствеността съгл. чл. 586 от ГПК. Съдиите по вписванията не можели да го контролират. Уведомява ни за името на съдията по вписванията на 14 и 18 март 2013 - това е била г-жа Милена Георгиева, и двата пъти. Тогава още не знаехме за Тълкувателно решение №7/2012 на ВКС от 25 април 2013 г., в което се казва, че съдиите по вписванията са длъжни да вписват нотариалните актове за сделки, дори да забележат, че са в нарушение на закона - вж десетия пример в списъка с примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система.

---

11.05.2015 От майка ми до г-жа Дилова, председател на РС-Плевен  за чл. 6 от ПВ. Благодари за отговора от 23.04.2015, цитира чл. 6 от Правилника за вписванията и отново пита дали г-жа Милена Георгиева правилно е преценила, че е изпълнено изискването на чл. 6, ал. 1, буква в) от ПВ, след като в нотариалния акт, внесен на 14.03.2013 от нотариус Иванов 007 за вписване в СВ-Плевен, поземленият имот е описан едновременно като земеделска и като горска земя? Придружаващ имейл.

Правилник за вписванията Чл. 6. (1) Подлежащите на вписване актове трябва да съдържат:

в) (доп. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) описанието на имота, до който се отнася актът, с посочване на вида, местонахождението (община, населено място, адрес, местност), номера на имота, площта и/или застроената площ и границите;

-----

12.05.2015 От майка ми до г-жа Дилова, предс. на РС-Плевен, за чл. 80 от ЗКИР. "Г-н нотариусът, когото обвинявате за случилото се, наистина носи своята вина, че не е изпълнил изискването на закона по чл. 586 ал.4 от ГПК да не съставя нотариалните актове, преди да впише документа за собственост на праводателя- представените му копия от невписани решения на ПК. ГПК, чл. 586 (4) Когато документът за собственост на праводателя не е вписан, нотариалният акт не се издава, докато този документ не бъде вписан.

Но след това, когато г-н нотариусът е занесъл за вписване актовете, съставени в нарушение на чл. 586, ал. 4 от ГПК, не е ли трябвало съдията да изпълни изискването на чл. 80 от Закона за кадастъра и имотния регистър? Или е сметнал, че праводателят по решенията на ПК съм аз? Благодаря предварително. Оставам в очакване на отговора Ви." Придружаващ имейл, в който майка ми се обръща към всички адресати с думите:

-

"Моля, покажете, че сте отговорни и компетентни лица, изкажете се, помогнете да се изясни измамата с около 50 дка мои земи в плевенско, за които имам нотариални актове, а измамник ги е "продал" с неактуални скици и преписи от неактуални документи за собственост (решения на ПК,
едното без подписите на членовете на ПК). Измамата е станала със със съдействието - може би неволно - на лица, заемащи отговорни позиции - г-жа Диана Якимова, н-к ОСЗ-Д. Митрополия, г-н нотариус Иванов и съдия по вписванията към РС-Плевен г-жа Милена Георгиева. Не твърдя, че
нарочно са съдействали, но някои не са изпълнили разпорежданията на закона, други просто не са били бдителни. Прокуратурата и съдът в Плевен вече две години си затварят очите за (без)действията им, вместо да им обърнат внимание, за да не правят друг път така."

---

18.05.2015 От РС-Плевен до майка ми. Препращат писмо от съдията по вписванията Милена Георгиева до предс. на РС-Плевен.Съдията по вписванията счита, че правилно е приложила чл. 6 от ПВ. Изтъква, че няма правомощия да контролира нотариуса. Цитира ТР на ВКС №7/2012*. Завършва с твърдението, че чл. 80 от ЗКИР е неприложим в случая, тъй като районът е извън кадастралната карта. Придружаващо писмо от админ. секретар

*В ТР на ВКС №7/2012 от 25 април 2013 г. се казва, че съдиите по вписванията са длъжни да вписват нотариалните актове за сделки, дори да забележат, че са в нарушение на закона - вж десетия пример в списъка с примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система.

---

22.05.2015 От майка ми до предс. на РС-Плевен Д. Дилова  Отговаря на писмото от 18.05.2015. Коментира "точното" описание на имота като "земеделска земя", която същевременно се ползва по Закона за горите (?!). Споменава чл. 70 и 80 от ЗКИР. Прилага справка: "Изсечени гори, купени от земевладелец", която завършва с думите: "Тандем Станимир и Валентин Кожухарови вероятно действа така - Станимир обикаля възрастни хора и ги прилъгва да подпишат пълномощни за сеч на името на брат му Валентин, лицензиран инж.-лесовъд. Инженер-лесовъдът Валентин Кожухаров взема разрешителни за част от имотите, като изготвя горско-стопански програми, че уж ще сече само в тази част и после ще залеси, изсича всичко наред и изчезва, без да залеси и без да уведоми собствениците, че трябва да се залесява. Накрая изсечените гори се продават на Васко Данаилов, земевладелеца. Васко оре, сее и жъне в горските територии от защитена зона 'Река Искър" - част от европейската еко-мрежа НАТУРА 2000. Сигурно получава и средства от европейските фондове като крупен арендатор на "земеделска" земя."

--

20.07.2015  От мен до съдията по вписванията Милена Георгиева - за нейна корекция на грешка, допусната в нотариален акт. Избързвам да кажа, че в отговора си съдията се оправдава със служителите от Агенцията по вписванията. Очевидно, Милена не е и чувала за решението на ВАС от 2010, в което се казва, че за грешките при вписване в регистрите на Агенцията по вписванията отговорността е изцяло на съдиите по вписване. 

--

20.07.2015 От мен до предс. на РС-Плевен Даниела Дилова. Уведомявам я, че съдия по вписванията двукратно е коригирал грешка в нот. акт на Иванов №007 от 18.03.2013. Тогава още не бях забелязала, че грешката в нот. акт на Иванов е била коригирана от съдия по вписванията не само два пъти, а цели четири (брей, че сръчни, бързи и смели са тез съдии от Плевен!)

--

23.07.2015 До предс. на РС-Плевен Даниела Дилова от майка ми. Уведомява я, че горски земи са вписани в СВ-Плевен като земеделски. Тук не става дума за нашата гора от около 3 дка, а за два съседни горски имота - от 10 и 12 дка, също изсечени (законно) през 2012 от инж.-лесовъд Валентин Кожухаров, брат на псевдопълномощника на майка ми, и също продадени като земеделски през 2013 г. Купени от същия купувач - Васко Данаилов, крупен земевладелец и арендатор.

ПРИЛОЖЕНИЯ 4 бр. съгл. текста:
1. Позволително за сеч за имот № 551026
2. Позволително за сеч за имот № 551035
3. Имотна партида 198546 (на имот № 551026)
4. Имотна партида 181946 (на имот № 551035)

----

06.09.2015 До съдия по вписванията Милена Георгиева. Напомням, че очаквам отговор на писмото си до нея от 20.07.2015

07.09.2015 До съдия по вписванията Милена Георгиева. Пак напомням, че очаквам отговор на писмото си до нея от 20.07.2015

---

11.09.2015 От предс. РС-Плевен Даниела Дилова до мен с приложен отговор от съдия по вписванията Милена Георгиева: стр. 1 и стр. 2. Съдията по вписванията се оправдава със служителите на Агенцията по вписванията. Служителите на АВ пък - със съдиите по вписванията. Голям майтап са и едните, и другите!

--

12.10.2015 От предс. на РС-Плевен Даниела Дилова до майка ми - обещава в най-скоро време да й изпрати отговор на въпросите, поставени на 23.07.2015 (за горските земи, вписани като земеделски). Писмото вероятно е реакция на молба от майка ми, изпратена до ВСС на 08.10.2015.

---

22.10.2015 До Даниела Дилова от мен - грешки при вписванията в СВ-Плевен. Цитирам решението на ВАС от 2010, в което се казва, че за грешките при вписване в регистрите на Агенцията по вписванията отговорността е изцяло на съдиите по вписване. 

_

04.12.2015 От Даниела Дилова с приложено становище на Евгени Божанов от 12.10.2015, изпратено от Плевен на 14.12.2015,  получено във Варна на 24.12.2015. Съдията по вписванията се оправдава, че не е негова работа да проверява нотариуса. Каквото пише в нот. акт, това се вписва и в имотния регистър. В подкрепа на думите си и той, като колежката си Милена Георгиева, цитира ТР на ВКС №7/2012*. Очевидно и двамата не са чували за решението на ВАС от 2010, в което се казва, че за грешките при вписване в регистрите на Агенцията по вписванията отговорността е изцяло на съдиите по вписванията. 

*В често цитираното ТР на ВКС №7/2012 от 25 април 2013 г. се казва, че съдиите по вписванията са длъжни да вписват нотариалните актове за сделки, дори да забележат, че са в нарушение на закона - вж десетия пример в списъка с примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система.

-

24.01.2016 От мен до Даниела - за произволните вписвания в СВ-Плевен. Тук споменавам и за затрудненията, които ни създаде районен съдия Теодора Начева с това, че при обжалването на постановлението за първото прекратяване на ДП-то се направи, че не забелязва написаното от пострадалата (майка ми, 83 год.) за нередностите в кантората на нотариус Иванов №007.

"Очаквам Вашия компетентен отговор за произволното вписване на един и същ тип територии веднъж като горски, друг път - като земеделски, както и за произволното вписването на площта на един и същ имот - няколко пъти като 43,801 дка и още няколко - като 43,800.

--

Заб. Има още малко кореспонденция с РС-Плевен покрай второто прекратяване на ДП-то. Намира се в раздел "Документи по наказателното производство".

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

--

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/731

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.