Пример № 38 от списъка с примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

Начало на блога за имотната измама

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Пример № 38

Лица: Съдия от РС-Севлиево

Документ: Решение № 95 от 11.04.2014 г. на РС-Севлиево по гр. д. 729 / 2013

Тема: Заверка на подпис и съдържание

-

Съдията недоумява, защо пълномощното е заверено с два щемпела с поредни рег. номера: "Пълномощното е с два рег.номера - № 15 и 16 от 04.06.2012 г., заверено нотариално от Кмета на с.****.  Не е ясно защо са положени тези два печата [два щемпела, а не два печата, бел. блогър], но е безспорно, че така е била извършена нотариалната заверка, видно и от копието на цялото нотариално дело, изпратено от Нотариус К., намиращо се в приложеното н.о.х.д.№ 148/13 г. по описа на РС гр.Севлиево - л.17 - 31 от сл.д.№ 89/12 г."

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1955

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.