Решение № 285 от 23.06.2014 а ОС-Пловдив по търг. д. № 105/13г.

Начало на блога

Този материал е част от Решение №.74 от 18.07.2016 г. на ВКС по т.д.№1113/2015

-

Източник:https://legalacts.justice.bg/Search/GetActContentByActId?actId=CuxadiuyetY%3D

-

Пропуск на нотариус да впише в щемпела името на лицето, чийто подпис е заверил. Съдът прогласява нищожност на нотариалното удостоверяване.

-

По делото се представи от ответниците в с.з. на 06.11.2013г. процесният договор ,в оригинал ,който документ съдържа печат на нотариуса за заверка на подписа ,този път вече и на двете страни по договора ,ведно с допълнителен кръгъл печат .По инициатива на ищеца е открито производство по чл.193 от ГПК досежно нотариалната заверка на подписа на лицето Д.Д. ,извършена от Нотариус С.Д. на 15.10.2010г,в която връзка ищецът е заявил ,че заверката е нищожна поради наличието на допълнително вписване.

В производството по чл.193 от ГПК се изслуша СГЕ ,от заключението на която се установи ,че на екземпляра от договора ,представен в ТР и с исковата молба в удостоверителния печат на гърба на документа ,на мястото на липсващото вписване на името на Д.Д. има положен наклонен щрих .Същият  наклонен щрих има и в ориганала ,представен от ответника  ,който е идентичен по отношение на взаимното разположение с щриха в копието ,представено от ищеца,върху който щрих е записано името на Д.Н.Д.. Така вследствие на сравнително изследване в.л. по СГЕ е заявило извод ,че копието на документа ,представен от ищеца  с исковата молба и в ТР  е копие на оригиналния документ ,представен по делото от ответника преди да   бъде попълнено името на Д.Д.. Като свидетел по делото е разпитан Нотариус С.Д. ,който е заявил ,че познава страните лично ,че същите са се явили лично на датата 15.07.2010г. ,но при изписването на щемпела е пропуснато името на Д.Д. ,след което около 10 дни след внасяне на документите в ТР е дописано от деловодителя и неговото име ,за което е положен и допълнителния кръгъл печат от страни на удостоверителния такъв ,за да е ясно ,че допълването е направено от нотариуса.

         С оглед на горното съдът счита следното : безспорно се установи ,че на дата 15.07.2010г. ,когато е подписан договора и от коята дата е нотариалната заверка на гърба на документа ,удостоверителния печат не съдържа заверка на подписа на ответинка Д.Д. .Това ,както се установи ,е извършено  в един по-късен момент ,като върху щриха под името на ищеца в печата на нотариуса е дописано името на другата страна по договора - ответника Д. ,както и е положен допълнителния кръгъл печат ,удостоверяващ че поправката е на Нотариуса.В тази връзка поддържаната от ответниците теза ,че се касае до техническа грешка ,поправена по съответния ред ,изобщо не може да бъде споделена.Ирелевантно е обстоятелството ,че  Д.Д. е присъствал при Нотариуса на датата 15.07.2010 г. доколкото - приствал или не - неговият подпис не е заверен нотариално на тази дата, а липсата на удостоверяване от Нотариуса ,че подписът е положен от това лице на съответния за това печат върху процесния документ не е техническа грешка ,а  липса на нотариална заверка.Същата не може да бъде санирана чрез последваща поправка ,изразяваща се в дописване от Нотариуса,респ.служител от кантората ,на името на лицето в Д.Д. ,извършено по гореустановения начин ,като нищожно нотариално действие е правно нищо и не поражда никакви правни последици.Което пък налага извода ,че липсва заврека на подписа на купувача по атакувания договор ,поради което същият е нищожен поради липса на форма ,тъй като предвидената от ТЗ форма на договора за прехвърляне на дружествени дялове е с нотариална заверка на подписите  на страните и е такава за действителност.  

         Предвид горното искът за установяване на неговата нищожност е основателен и доказан и като такъв следва да бъде уважен.

-

Решението на Апелативния съд е публикувано тук, а на ВКС - тук.

-

Начало на блога

Този материал е част от Решение №.74 от 18.07.2016 г. на ВКС по т.д.№1113/2015

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1947

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.