Новини по делото за нашата имотна измама: септ 2019-юни 2020

Начало на блога

Обратно към всички новини по делото за нашата имотна измама  

-

Срокът на ДП-то се удължава многократно, последно до 07.08.2020. Печелим гражданското дело окончателно.

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1944

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.