01-02.06.2020 Разговор във фейсбук за ТР 1/18 (отн. делата на Даллбогг)

Начало на блога
 

Този материал е част от "ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник

-

Източник: Предизвикай: давността https://www.facebook.com/davnostta/posts/2553372771592734

-

Те: Както го предяви ищецът, така е?

Какъв е характерът на иска за нищожност на договор?

Из Тълкувателно решение от 07.03.2019 г. по тълк.д. № 1/2018 г., ОСТК, т. 1: "всякога, когато ищецът има интерес да внесе яснота в отношенията си с дадено лице като установи, с влязло в законна сила решение, че между тях съществува или не съществува определена правна връзка, предявеният установителен иск, в двата му варианта - ПОЛОЖИТЕЛЕН И ОТРИЦАТЕЛЕН, е допустим процесуален способ за предявяване нищожност на застрахователния договор и релевиране на последиците на този вид начална недействителност. За наличие на такава неяснота, създаваща несигурност в правното му положение, отстранима със съдебното решение по установителния иск, е достатъчно титулярът на същото да е направил „разумна субективна преценка""

За аргументи, че искът е положителен установителен иск за правно качество, вж. Петров, В. Релевиране на погасителната давност по исков ред. - В: "Предизвикай: Давността!". С., Сиела, 2017, с. 140-142.

-

Аз:  Защо се сетихте за ТР 1/18 на ОСТК? Едно от любимите ми тълкувателни решения! Но в него става дума за нищожност само на договора за застраховка гражд. отговорност на автомобилиста, а не на всякакви договори, нито на всякакви ищци. Нито пък следва от ТР 1/18, че "както го предяви ищецът, така е". Напротив! Поводът за тълкуване беше увлечението на "ДаллБогг" по прогласяване нищожност на стотици застраховки по съдебен ред. ВКС действително се произнесе, че ищецът-застраховател има пълното право да предявява иск за нищожност на ГОА, дори и без да е налице конкретен правен спор (т.1), но основанието на иска му може да бъде само едно - липса на съгласие (т.2а) от негова страна. Съзнателна липса на съгласие, естествено. Следователно, за да бъде уважен искът му, ищецът-застраховател трябва да докаже, че е прибрал премията на шега или като учебен пример, или пък че застраховащият го е заплашил, т.е. насила му е платил. Според мен, върховните съдии са вложили много фина ирония в решението си. Затова много ми харесва. Имам и лични причини - бях ответник по едно от делата му. А иначе не ме вълнува особено, дали установителният иск може да е положителен, отрицателен или е двете. На Вас това ли Ви е най-интересно?

-

Те: Така е. ТР е за договора за застраховка ГО. В мотивите обаче изрично пише това, което цитирахме. То е интересно и важно. Ще разберете защо, ако погледнете напр. ТР на Гражданската колегия, разграничаващо положителния и отрицателния УИ за собственост. Също и ако погледнете Ж. Сталев, Сила на пресъдено нещо. И не на последно място - цитираното място от В. Петров. Не става дума за фина ирония или оригиналничене, а за таква наща като сила на пресъдено нещо, допустимост на изменение на иска, разпределение на тежест на доказване. Тия неща зависят от вида на иска.

-

Аз: Да погледна кое по-точно "ТР на Гражданската колегия, разграничаващо положителния и отрицателния УИ за собственост." - 8/2012 от 27.11.2013 на ОСГТК, 4/2014 от 14.03.2016 на ОСГК, 8/2014 от 23.02.2016 на ОСГК или някое друго? А пък книгата на Ж. Сталев, "Сила на пресъдено нещо в гр. процес" и сборникът "Предизвикай давността" не са публикувани онлайн (намерих само съдържанието на "Пр. давн." и в него - § 5, стр. 127-143, д-р Васил Петров) На кое всъщност трябва да се обърне внимание според Вас? Че самите ТР на ВКС си противоречат взаимно ли? Според мен, цитираното от Вас (за прищевките на застрахователя) няма действие отн. други искове. И как да няма ирония, като ВКС все едно че му казва: "Свободно предявявай каквито си щеш искове, но хич не се надявай съдът да ти ги уважи!" И още нещо забавно - т.4, "Ако случайно ти ги уважат, да знаеш, че решението не важи за Гаранционния фонд." Направо нарязаха "Даллбогг" като кисела краставичка с това ТР. Отидоха му на кино плановете да прогласява нищожност на ГО, за да прибира премиите и да прехвърля на ГФ разправиите с делата за ПТП-та в чужбина.
-


(без отговор към 06.06.2020, бел.моя)

-

Начало на блога
 

Този материал е част от "ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник

 

 

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2009

Leave a comment

Categories

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.