Съдът: Отравянето на пчелите е престъпление срещу околната среда

Начало на блога

Този протокол е част от материала Ненаказаните отровители на пчелите

-

  Източник: ЦИС към ВСС

-

                                                        ПРОТОКОЛ

2020 година                                                       гр. Плевен

Районен съд                                                       първи наказателен състав

На двадесет и първи май две хиляди и двадесета година

В публично заседание в следния състав:

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Д. КИРИЛОВ

                 

секретар: ЗАХАРИНКА ПЕТРАКИЕВА

прокурор:

сложи за разглеждане  докладваното от съдията Д. КИРИЛОВ

НАХД № 1826 по описа за 2019 год.

На именното повикване в 13.32 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Т." ЕООД, чрез управител С. С.С.- редовно призован, не се явява, представлява се от адв. Г.Г. с пълномощно по делото.

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗВАЩ ОРГАН М.Б.О.Б.Н.Х.П. - редовно призован, представител не се явява.

СВИДЕТЕЛЯТ Д.А.Б. - редовно призован, явява се лично.

ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО

АДВ. Г.  - Моля, да се даде ход на делото.

Съдът,

                 О П Р Е Д Е Л И:

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

          Снема самоличността на свидетеля:

Д.А.Б. - на ***., неосъждан, без родство;

Съдът разяснява на свидетеля наказателната отговорност по чл. 290 от НК, същия обеща да говори истината.

Съдът,

                 О П Р Е Д Е Л И:

ВЪЗОБНОВЯВА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

СВИДЕТЕЛЯТ Д.Б. - Представям оригинали на Дневник за проведените химични обработки и употребените торове подобрители на почвата и биологично активни вещества към дата 06.03.2020г.  Това са за 2019г. и 2020г. дневниците.

АДВ. Г. - Не възразявам да се приеме представеното доказателство.

Съдът,

                 О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА за констатация оригинал на Дневник за проведените химични обработки и употребените торове подобрители на почвата и биологично активни вещества на земеделски производител Д.А.Б.,*** и след сверка си завери ксерокопие по делото от л.293 до л.357 от делото.

ПО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

АДВ. Г. - Да се приключи съдебното следствие.

Съдът, след като взе предвид становището на процесуалния представител на жалбоподателя намира, че съдебното следствие не следва да бъде приключено, за да бъде даден ход по същество, а съдебното производство следва да бъде прекратено и делото изпратено на РП - Плевен, с оглед наличието на данни за престъпление по чл.352 от НК.

От заключението на изготвената по делото агротехническа експертиза, от назначеното вещото лице Л.Т., се установява, че използваните препарати със съдържание на активно вещество ламбда цихалотрин не са разрешени за ползване на открито. Използването на такъв препарат може да бъде определено като замърсяващ почвата, с оглед постигнатия краен резултат, а именно унищожаване на пчелните семейства.

Следвайки принципа „ne bis in idem" - „не два пъти за едно и също нещо, спрямо едно и също лице", и приоритетният характер на наказателното производство пред административно наказателното, съдът счита, че административно-наказващият орган не е имал правомощия да издаде процесното Наказателно постановление, тъй като деянието е следвало да бъде квалифицирано като престъпление, поради което е налице и неправилно определяне на компетентността на оправомощения орган и вида, и характера на производството. В този смисъл е и константната практика на ВКС установена в ТР №3 от 22.12.2015г. на ВКС по тълкувателно дело №3 от 2015г., ОСНК.

С оглед изложеното, събраните доказателства по делото, съдът счита, че на основани чл.33, ал.2 от ЗАНН следва да прекрати административно наказателното производство, тъй като констатира признаци от обективна страна за осъществен престъпен състав на чл.352 от НК, изразяващ се в употребата на забранен за използване на открито препарат за растителна защита или наторяване, с което се е допуснало замърсяване на почвата, в резултат на което са били унищожени констатираните по делото пчелни семейства.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА административно наказателното производство по НАХД№1826/2019г. по описа на ПлРС и изпраща делото по компетентност на РП-Плевен, с оглед данни за престъпление по чл.352 от НК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

Протоколът написан в съдебно заседание, което приключи в 13.45 часа.

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

-

Начало на блога

Този протокол е част от материала Ненаказаните отровители на пчелите

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2011

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.