Присъда и мотиви на РС-Троян по НОХД № 225/2015

Начало на блога за имотната измама

Това решение  е част от ПОЗИТИВНИ ПРИМЕРИ ЗА РАЗУМНИ И МЪДРИ СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ

Обратно към всички Информативни материали

-

Източник: http://troyan.court-bg.org/img/File/2016/RADEVA/NOX225.15.OBEZ.htm

-

Включено в списъка на позитивните примери под № 8, макар че не е точно пример за разумно и мъдро съдебно решение, а по-скоро за бдителен нотариус.

-

Из мотивите към присъдата по цитираното НОХД:

-

"нотариус М. извършил проверка на представените му пълномощни за сделката в Централния регистър на нотариусите и установил, че пълномощното от С.П.Б. липсва в регистъра. Нотариус И.М. се обадил по телефон на нотариус А.И. и след извършена проверка в регистъра на заверките на последната, било установено, че нотариус И. не е заверявала пълномощно от името на С.П.Б. с нотариална заверка рег. № 480 и 481 от 07.01.2013г. и не е удостоверявала подпис върху два броя декларации по чл. 264, ал. 1 от ДОПК с нотариална заверка рег. № 483 и върху декларация по чл. 25, ал. 8 от ЗННД с нотариална заверка рег. № 482, също от името на С.П.Б. от дата 07.01.2013 година. Нотариус И.М. не изповядал продажбата на недвижимите имоти и подал сигнал в РУ на МВР гр. Горна Оряховица."

 -

Браво на нотариуса!

 

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1960

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.