ПОЗИТИВНИ ПРИМЕРИ ЗА РАЗУМНИ И МЪДРИ СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ

Начало на блога за имотната измама

Обратно към всички Информативни материали

-

-

Този списък е направен като антипод на списъка с примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Списъкът е започнат на 23 април 2017 г. -   40-тия ден от смъртта на майка ми,  възрастна жена от Варна, пострадала от имотна измама през 2013 г. и починала след близо 4 години издевателства на прокуратурата над нея - вж. Обвиняват майка ми, че пречи на разследването 23 април е също така рожденият ден на журналистката Валя Ахчиева, която направи предаване по нашия случай на имотна измама, нз което никой не обърна внимание.

-------------------------------------------------------------

-

ДЪЛБОК ПОКЛОН ПРЕД ВСИЧКИ ДОСТОЙНИ СЪДИИ!

-

Първи пример

Лица: съдии от ВКС Веска Райчева, Светла Бояджиева и Любка Антонова

Документ: РЕШЕНИЕ № 62 ОТ 29.03.2017 Г. ПО ГР. Д. № 3347/2016 Г., IV Г. О. НА ВКС

Тема: ВКС отговаря на въпроса, дали невписаният документ за собственост е редовен титул за собственост или невписването му води до нередовност, която следва да бъде отстранена, за да се обективира правото на собственост?

Отговорът на ВКС е - Не! Невписаният документ за собственост не е редовен!

Забележка. Нашият случай на имотна измама е точно такъв - две покупко-продажби с невписани документи за собственост на покойната ми майка, при това стари (неактуални, предходни, непоследни) документи. И то представени в псевдопреписи, направени от несъхранявани в  земед. служба оригинали! Майка ми приживе се легитимираше като собственик с вписани нотариални актове на свое име, издадени въз основа на оригинални, влезли в сила решения на поземлена комисия Д. Митрополия . Съхраняваме в оригинал или като нотариално заверени копия и нотариалните актове, и предходните невписани документи (решенията на ПК), и още много други документи от почти вековната ни поземлена собственост, отнета с измама през 2013. За нашия случай Валя Ахчиева направи предаване, излъчено на 21.07.2016 "Как възрастна варненка стана жертва на имотна измама".


-

Втори пример

Лица: съдия Кирилов от Районен съд Плевен

Документ: Определение от 01.02.2016

Тема: Съдебен контрол върху прокурорско постановление.

    РС-Плевен отменя прокурорското постановление с думите: "Постановлението на РП-гр. Плевен изцяло пренебрегва тези факти, които съдът намира за достатъчни за търсене на наказателна отговорност на повече от едно лице."


Забележка. Това съдебно определение фигурира и в списъка с примери за правна неграмотност под № 6 Там е по други причини.

-

 

 

Трети пример

Лица: съдии Николай Господинов, Доротея Симеонова и мл.с. Калина Филипова от Окръжен съд Плевен

Документ: Определение от 01.03.2016

Тема: Съдебен контрол на втора инстанция.

      ОС-Плевен потвърждава определението на РС-Плевен (вж горния пример) с думите: "Основният въпрос в настоящото производство е свързан не толкова със събирането и проверката на доказателствата, в случая гласни и писмени, а с тяхната преценка. Показанията на свидетелката (майка ми) са   неизменни,   непроменени   и   установяващи   едни   и   същи   факти   и обстоятелства   от   началото   на   досъдебното   производство   и   до   настоящия момент.  Няма основание да не се вярва на показанията на пострадалата. Прокурорското постановление е необосновано с доказателствата по делото  и те са тълкувани превратно, като и че прокурорът не е изпълнил задължението си по чл.13, ал.1 и чл.107,ал.1, ал.2 и ал.5 от НПК."-

Четвърти пример

Лица: съдии от РС-Варна

Документ: Мотиви към присъда за изнасилване от 07.06.2017 (ако линкът не се отваря, натиснете тук)

Тема: Противоречиви показания на вещи лица и прокурор, който не е повдигнал правилно обвинението

                  Изнасилването е много брутално. Дете на 16 г. от Хуманитарната гимназия, момиченце, се прибира у дома с автобус рано вечерта на 01.08.2015 около 20:00. Тъкмо се е обадило на майка си, че след малко ще си бъде в къщи, когато в автобуса се качва изнасилвачът, приближава се към нея, казва ѝ, че е полицай и  ѝ нарежда веднага да слезе. Тя се подчинява в пълно недоумение. На спирката "полицаят" проверява личната й карта, връща я и ѝ казва  да го последва. Завежда я в странична уличка, затиска ѝ устата и я изнасилва. Детето се прибира разплакано и веднага казва на родителите си. Обаждат се на 112. Образувано е ДП. Изнасилвачът е открит и осъден на 5,5 години затвор и 30 000 лв. граждански иск.

              Две неща  ме впечатляват силно и ми вдъхват вяра в съда.

              Първото е, че съдиите не кредитират гадните заключения на някакви гнусни вещи лица-писихиатри:

"Съдът не кредитира заключението на вещите лица д-р. Б. и д-р. Г. в частта му, че „в свидетелските й показания и в цялостното изследване на осв. се забелязва т.нар. „псевдология фантастика". Стремежът да прави впечатление и страстта към изживявания е толкова силна, че самата личност си вярва и нейните събеседници се подвеждат от думите й. Типа личности, склонни към „псевдология фантастика" са склонни да пресъздават реални събития напълно изменени в зависимост от собствените си интереси. Това поставя под съмнение свидетелската й годност и участието й пълноценно в наказателното производство, но това не е обусловено от психично заболяване."
Причината съдът да не кредитира заключението на вещите лица в тази му част е, че този извод на вещите лица, според съда си противоречи с един друг извод, до който същите тези вещи лица са стигнали в абсолютно същата експертиза, а именно, че „
физическото и психическото състояние на осв. по принцип й позволява да възприема факти, които имат значение за досъдебното производство и да дава достоверни показания за тях."
На практика вещите лица д-р. Б. и д-р. Г. са изготвили експертиза, чието заключение е напълно вътрешнопротиворечиво, поради което и съдът не би могъл да му даде вяра.

             А второто -  че съдиите много деликатно критикуват прокурора, че не  е повдигнал обвинение и за блудство:

"Въпреки, че може би не му е работа, тъй като според Конституцията на Република България само и единствено Прокуратурата е органа, в чиито прерогативи е повдигането на дадено обвинение срещу дадено лице, съдът би желал да отбележи, че е можело съвсем спокойно да се повдигне обвинение на подсъдимия и за извършени блудствени действия срещу частния обвинител и граждански ищец Т., доколкото са налице категорични доказателства, че същата е била принудена със сила и заплахи да осъществи орален полов контакт с подсъдимия. Следва да се има предвид, че ВКС последователно е поддържал, че когато деецът осъществи изнасилването и след това с други действия извърши и блудство, ще носи отговорност за две деяния, тъй като се отнася за реална съвкупност и по - тежкото престъпление не поглъща по - лекото. Но в крайна сметка, съдът спира дотук с размишленията си в тази посока, доколко липсва подобно обвинение от страна на Варненската районна прокуратура, поради което и този въпрос е безсмислено да бъде разискван подробно."

-

Пети пример

Лица: съдии от РС-Видин

Документ: Съдебно определение от 13.09.2016

Тема: нищожност на застрахователен договор.

Съдът връща на ищеца исковата молба с отлични обяснения. Това е едно от множеството съмнителни дела на "ДаллБогг" за обявяване нищожност на застрахователни договори, в едно които се опита да въвлече и мен през окт. 2017.

 

Шести пример

Лица: съдии от РС-Видин

Документ:  Съдебно определени от 30.12.2016

Тема: нищожност на застрахователен договор.

Въпреки че Окръжният съд им връща делото за ново разглеждане, съдиите от районния отново връщат исковата молба с изчерпателни обяснения, като накрая пишат, че с оглед изнесените данни за престъпления изпращат материалите на прокуратурата (правилно!). Това също е едно от  множеството съмнителна дела на "ДаллБогг" за обявяване нищожност на застрахователни договори, в едно от които се опита да въвлече и мен през окт. 2017.

-

 

Начало на блога за имотната измама

Обратно към всички Информативни материали

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1157

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.