Пример № 34 от списъка с примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

Начало на блога за имотната измама

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Пример № 34

Лица: Върховни съдии

Документ: Определение №536/21.04.2015 по дело №174/2015 на ВКС, ГК, IV г.о.

Тема: Дисциплинарната отговорност на кмета по чл. 80 ЗННД (няма такава).

Случаят накратко. Майка упълномощава дъщеря си да продаде имот. Пълномощното е заверено от кмета на селото, където живеят двете, с рег. № 127 на подписа и рег. № 128, том І, акт № 19, т.е. номерацията е перфектна, за разлика от нашия случай*. При заверката, обаче, дъщерята е изписала трите имена на майка си вместо нея. Иначе подписът е на майката. Само въз основа на това, че майката не е изписала собственоръчно трите си имена, синът завежда иск за обявяване нищожност на нотариалното удостоверяване и печели, защото съгл. чл. 589, ал. 2 от ГПК упълномощителят трябва собственоръчно да изпише трите си имена, след което да се подпише.


 *В нашия случай пълномощното е заверено с рег. №2 на подписа и рег. № 2-А, том I, акт №2 на съдържанието. От справката в регистъра на кметството се оказа, че №2-А не съществува (по правило в регистрите се вписват само цели, поредни числа, така че находката не беше изненада). Сега очакваме да се окаже, че не съществува и акт 1 в том I (по гр. дело се установи, че в кметството не се съхранява том I нито за 2013, нито за друга година, бел. блогър). Съчинената номерация е изписана от братовчеда на лъже-пълномощника (експертиза, показания). Подписът на майка ми е фалшифициран, ЕГН-то й - сбъркано. Освен това майка ми живее в гр. Варна, а пълномощното е заверено в с. Гороцвет, Разградско. На всичко отгоре по времето на "заверката" кметът на Гороцвет е бил разследван от Разградската прокуратура вече месеци наред и след още няколко - осъден за над 100 неприсъствени заверки на подписи и предсрочно освободен от длъжност. Всички тези факти кой знае защо се укриват от Плевенската прокуратура вече 3,5 години (пиша това на 19.12.2016; сигналът за имотната измама е подаден на 06.06.2013 - преписката е №3624/2013 на РП-Плевен, ДП-то  № 2924/2013; в РП-Плевен още дремят, добавям това на 11.05.2019)   


По случая с упълномощената дъщеря ВКС е бил сезиран с три въпроса, цитирам Определение №536/21.04.2015 по дело №174/2015 на ВКС, ГК, IV г.о.:

 "В изложението по чл.284, ал.3, т.1 ГПК, се поставят следните въпроси: 1. "Трябва ли при удостоверявано на подписа върху пълномощното и изявлението на упълномощителя, че не може да изпише собственоръчно трите си имена изпълняващият нотариални функции, на основание чл.83 ЗННД да укаже на упълномощителя, че следва да снеме отпечатък от палеца си ?",2. "Следва ли да се счита, че длъжностните лица с нотариална компетентност, делегирана им от самия закон - чл.83 ЗННД, могат ли да не се съобразяват с изискванията на закона, в случая чл.589, ал.2, изр.ІІ ГПК, от което да пострадат интересите на участниците в нотариалното производство ?", 3. "При нотариална заверка на подписа и съдържанието върху частен документ на удостоверяване подлежи обстоятелството, че подписа произхожда от лицето, съставило частния документ - условие за валидност на валидност на изявлението, което се съдържа в този частен документ ?"


А ето и отговорът на ВКС (без значение, че не допускат касация, съображенията са интересни):

"Първите два поставени от касационната жалбоподателка въпроси са неотносими към настоящия правен спор, тъй като изводи по тях във въззивното решение не са налице. Така поставени, въпросите са относими към въпроса за дисциплинарната отговорност на нотариуса по реда на чл.80 ЗННД. Освен това не е обосновано приложно поле и на чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК по тях.
-

Коментар. Касаторът пита за кмета, а съдиите от ВКС отговарят за нотариуса - така поставените въпроси били "относими към въпроса за дисциплинарната отговорност на нотариуса по реда на чл.80 ЗННД". Действително, в ЗННД има цяла Глава пета за дисциплинарната отговорност на нотариуса (чл. 74-80а), но нито един член в тази глава не се отнася за кметовете. Кметската нотариална дейност не се контролира нито от Нотариалната камара, нито от Министерството на правосъдието. Доколкото знам, изобщо не се контролира от никого (да, не се контролира от никого; евентуално прокуратурата може да наложи някакво наказание на кмета, обикновено символична глоба или в най-лошия случай - условна присъда).

-

Становище на Висшия адвокатски съвет за спазването на ЗННД и ГПК и други въпроси  - вж цялото им становище до НС, 2015 г.:

-

"По силата на чл. 10 ЗНА Гражданският процесуален кодекс е общият закон, който урежда обществените отношения, свързани с официалните удостоверявания. Разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс (чл. 569 - чл. 594) съдържат императивни правила с предмет извършване на удостоверявания. Тези правила подлежат на спазване както от нотариусите, така от всички други лица, на които по силата на специални законови разпоредби са предоставени удостоверителни функции. Законът за нотариусите и нотариалната дейност по своя характер и предмет на правна уредба е устройственият закон на частния нотариат."   

 

Очевидно, според адвокатите (и аз съм съгласна с тяхното становище, бел. моя, Р.С.), ЗННД е закон само на частния нотариат. ЗННД не е закон на кметовете и консулите. Обаче всички, които извършват нотариална дейност в пълен или ограничен обем - нотариуси, кметове и консули - са длъжни да спазват общия закон, а именно ГПК, по силата на чл. 10 от ЗНА (Закон за нормативните актове).

-

 

ЗНА,Чл. 10. (1) Обществени отношения от една и съща област се уреждат с един, а не с няколко нормативни актове от същата степен.

(2) Обществени отношения, които спадат към област, за която има издаден нормативен акт, се уреждат с неговото допълнение или изменение, а не с отделен акт от същата степен.

 -

Май не е съвсем така, както са го писали адвокатите. ЗННД урежда ограничените нотариални функции на кметове, и консули и капитани. Всички те трябва да спазват разпоредбите, отнасящи се до ограничените им нотариални функции, разписани в ГПК, ЗННД и НАРЕДБА № 32 ОТ 29 ЯНУАРИ 1997 Г. ЗА СЛУЖЕБНИТЕ АРХИВИ НА НОТАРИУСИТЕ И НОТАРИАЛНИТЕ КАНТОРИ.

В § 2 от Заключителните разпоредби на Наредба № 32 се намира топла връзка между ЗННД и ГПК: "Тази наредба се издава на основание чл. 27, чл. 28, ал. 1, чл. 36, ал. 3 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност и чл. 474, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс." (добавено на 12.05.2019, бел. блогър)

 

На 12.12.2016 излезе и дългоочакваното ТР на ВКС № 5/2014. В него се казва, че В пълномощното за сделка не е задължително да се пишат имотът, цената и купувачът Достатъчно е общо да е изразена воля за овластяване на пълномощника да се разпореди с имущество

-

Задължително е само да бъде спазена формата на упълномощаване - да има заверка на подпис и съдържание

В нашия случай именно формата не е спазена. Номерацията на заверката на съдържанието не съществува в  кметския регистър на Гороцвет, Разградско - вж писмо от майка ми до набл. прокурор, изпратено на 06.10.2016 и оставено без отговор, както и досега, бел. моя, Р.С., 19.12.2016.

         Бившият ни наблюдаващ прокурор Ивета Маркович е укривала този факт повече от две години (а може и да не е знаела как се извършва заверка на подпис и съдържание). Ако и вие, които четете това, не знаете, хубави обяснения можете да намерите тук (това е за консули), тук и тук (тези двете места са за кметове, на 1-ва стр. има заповед, обясненията на правилата започват от 2-ра). Прави впечатление, че едва тази година, 2016, започнаха да се появяват материали, описващи точно процеса на заверката на подпис и съдържание на пълномощно, а това е изискване още от 01.03.2008 г.!

 

 

Начало на блога за имотната измама

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/898

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.