Пример № 34 от списъка с примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

Начало на блога за имотната измама

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Пример № 34

Лица: Върховни съдии

Документ: Определение №536/21.04.2015 по дело №174/2015 на ВКС, ГК, IV г.о.

Тема: Според ВКС кметът носи дисциплинарна отговорност по ЗННД

-

Случаят накратко. Майка упълномощава дъщеря си да продаде имот. Пълномощното е заверено от кмета на селото, където живеят двете, с рег. № 127 на подписа и рег. № 128, том І, акт № 19, т.е. номерацията е перфектна, за разлика от нашия случай*. При заверката, обаче, дъщерята е изписала трите имена на майка си вместо нея. Иначе подписът е на майката. Само въз основа на това, че майката не е изписала собственоръчно трите си имена, синът завежда иск за обявяване нищожност на нотариалното удостоверяване и печели, защото съгл. чл. 589, ал. 2 от ГПК упълномощителят трябва собственоръчно да изпише трите си имена, след което да се подпише.


 *В нашия случай пълномощното е заверено с рег. №2 на подписа и рег. № 2-А, том I, акт №2 на съдържанието. От справката в регистъра на кметството се оказа, че №2-А не съществува (по правило в регистрите се вписват само цели, поредни числа, така че находката не беше изненада). Сега очакваме да се окаже, че не съществува и акт 1 в том I. Съчинената номерация е изписана от братовчеда на лъже-пълномощника (експертиза, показания). Подписът на майка ми е фалшифициран, ЕГН-то й - сбъркано. Освен това майка ми живее в гр. Варна, а пълномощното е заверено в с. Гороцвет, Разградско. На всичко отгоре по времето на "заверката" кметът на Гороцвет е бил разследван от Разградската прокуратура вече месеци наред и след още няколко - осъден за над 100 неприсъствени заверки на подписи и предсрочно освободен от длъжност. Всички тези факти кой знае защо се укриват от Плевенската прокуратура вече 3,5 години (пиша това на 19.12.2016; сигналът за имотната измама е подаден на 06.06.2013 - преписката е №3624/2013 на РП-Плевен, ДП-то  № 2924/2013)   


По случая с упълномощената дъщеря ВКС е бил сезиран с три въпроса, цитирам Определение №536/21.04.2015 по дело №174/2015 на ВКС, ГК, IV г.о.:

 "В изложението по чл.284, ал.3, т.1 ГПК, се поставят следните въпроси: 1. "Трябва ли при удостоверявано на подписа върху пълномощното и изявлението на упълномощителя, че не може да изпише собственоръчно трите си имена изпълняващият нотариални функции, на основание чл.83 ЗННД да укаже на упълномощителя, че следва да снеме отпечатък от палеца си ?",2. "Следва ли да се счита, че длъжностните лица с нотариална компетентност, делегирана им от самия закон - чл.83 ЗННД, могат ли да не се съобразяват с изискванията на закона, в случая чл.589, ал.2, изр.ІІ ГПК, от което да пострадат интересите на участниците в нотариалното производство ?", 3. "При нотариална заверка на подписа и съдържанието върху частен документ на удостоверяване подлежи обстоятелството, че подписа произхожда от лицето, съставило частния документ - условие за валидност на валидност на изявлението, което се съдържа в този частен документ ?"


А ето и отговорът на ВКС (без значение, че отхвърлят жалбата, съображенията са интересни):

"Въззивното решение не следва да бъде допуснато до касационно обжалване по следните съображения:

Първите два поставени от касационната жалбоподателка въпроси са неотносими към настоящия правен спор, тъй като изводи по тях във въззивното решение не са налице. Така поставени, въпросите са относими към въпроса за дисциплинарната отговорност на нотариуса по реда на чл.80 ЗННД. Освен това не е обосновано приложно поле и на чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК по тях.

По третия от поставените въпроси въззивното решение също не следва да бъде допуснато до касационно обжалване, тъй като макар и позовавайки се на разпоредбата на чл.280, ал.1, т.2 ГПК, касационната жалбоподателка не сочи практика."

-

Коментар. Съдиите от ВКС грешат, като пишат, че така поставените въпроси, касаещи нотариалната дейност на кмет, "са относими към въпроса за дисциплинарната отговорност на нотариуса по реда на чл.80 ЗННД". Действително, в ЗННД има цяла Глава пета за дисциплинарната отговорност на нотариуса (чл. 74-80а), но нито един член в тази глава не се отнася за кметовете. Кметската нотариална дейност не се контролира нито от Нотариалната камара, нито от Министерството на правосъдието. Доколкото знам, изобщо не се контролира от никого.

-

Начало на блога за имотната измама

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/898

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.