Инструктират консулите за номерацията на удостоверено съдържание

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Номерация на удостоверено съдържание

 

17.05.2016

-

Как се извеждат в деловодството на консула пълномощни за имоти с удостоверени подпис и съдържание?
-

При заверка на подпис и съдържание на пълномощно за сделка с имот, първо с пореден номер се поставя щемпел за удостоверяване на подпис, например №0017.След това се поставя щемпел за съдържание със следващ пореден номер №0018.Между двата номера НЕ може да се записват други документи и заверки. В щемпела за съдържание е оставено място за том.... и за номер......Тези том и  този номер са поредните номера на документите с удостоверено съдържание. Консулът подрежда в една книга /папка/ всички пълномощни с удостоверено съдържание.Кръщава ги първо с том №1 и номера от 1 до 200.

Така, ако пълномощното със съдържание  е първо за годината, тогава то ще бъде том І №01.

Ако на друга дата се яви друго лице и пак поиска удостоверяване и на подпис и на съдържание, тогава общият номер на заверката на подпис на пълномощното е например 0020, а номерът за съдържание е 0021, том І №2.

Ако консулът завери за една година 200 пълномощни със съдържание, следващият номер и том е том ІІ №1.Последващото ще е например №315 за подпис и 316 за съдържания, а от томовете е том ІІ №3.

Всяка година номерата започват от номер 1 и томовете също започват от номер 1.

Например, може за годината да сте заверили общо съдържанието на 217 пълномощни, от тях първите двеста са том І, а последните 17 са в том ІІ.

-

Сайт: http://consul-bg.com/

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/867

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.