Пример №14 от списъка с примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Пример № 14

Лице: Районен съдия, гр. Силистра

Документ: МОТИВИ към Присъда № 631/14.12.15г. по НОХД № 948/2015г. по описа на СРС

Тема: Ролята на нотариуса при изповядване на сделки

-

В МОТИВИ към Присъда № 631/14.12.15г. по НОХД № 948/2015г. по описа на СРС (Районен съд гр. Силистра) съдиите пишат:

-

"Престъплението по чл.314 от НК криминализира т.нар. „посредствено лъжливо документиране". За осъществяването му от обективна страна е необходимо деецът да е заявил неверни обстоятелства или изявления, които са били удостоверени от длъжностно лице в издаден от него официален документ. Установеният за издаването на документа ред следва да предвижда съставянето му въз основа само на направеното заявление, без извършването на проверка относно достоверността му.

-

Дотук добре.

-


"В нотариалното производство - продължават съдията, - нотариусът следи за изпълнение на особените изисквания на закона във връзка с установения ред за извършването на конкретния вид удостоверяване - лично явяване на страните, чиито волеизявления ще бъдат удостоверявани, правоспособност и дееспособност, местна компетентност. Той не извършва проверка относно достоверността на изявленията на страните, които удостоверява, а ги възпроизвежда ясно и недвусмислено в съставения от него документ."

-

Това донякъде е вярно, но само донякъде и само доколкото нотариусът пише в нот. акт: "Днес пред мен се явиха и ми заявиха, че единият продава на другия". Кой обаче прави най-важното изявление? Кой пише: "След като се уверих, че продавачът е собственик и че са изпълнени особените изисквания на закона"? Страните ли? Не, разбира се. Те не са компетентни да удостоверят нито изпълнението на особените изисквания на закона, нито дори, че продавачът е собственик. Те само представят необходимите документи, които нотариусът внимателно проверява. Въз основа на извършената - прецизна и компетентна! - проверка нотариусът прави най-важното изявление в нот. акт. Нотариусът не е прост регистратор на волята на страните. Да се твърди обратното, означава да се отрече високата юридическа компетентност на нотариуса.    

За ролята на нотариуса - допълнителни материали:

1. Ролята на нотариуса в борбата с имотните измами (сборник статии, доклади и интервюта), 2013 г. - автор: нотариус Наско Борисов №670

-

2. Проф. д-р Петър Раймундов, РОЛЯТА НА НОТАРИУСА Превъзходни обяснения, че нотариусът не е прост регистратор на волята на страните. "Ето защо са неоснователни възраженията от рода на тези, че нотариусът само оформя волята на страните, че той документира и одобрява само техните волеизявления и не е в състояние да достигне до действителното фактическо и правно положение."

-

3. За отговорността на нотариуса (автор: Р.С.)

-

4. Важно решение на ВКС от 11.11.2010 - нотариусът не може да бъде измамен (отлични обяснения за отговорната професия на  нотариуса)

-

5. Защо при покупко-продажба се ходи на нотариус? (автор: Р.С.)

-

6. Особените изисквания на закона в нотариалното производство (през призмата на една имотна измама) (автор: Р.С.)

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/770

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.