Пример № 33 от списъка с примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Пример № 33

Правни бисери на мъдростта* в отговорите на Л. Кузманова, Инспекторат на МП, от 10.03.2015 и 05.06.2015 (стр. 1, стр. 2 и стр. 3).

Забележка. Пример № 33 съдържа букет от примери за правна неграмотност на длъжностно лице от Инспектората на МП.

-

*Бисер на мъдростта (Pearl ot Wisdom) - ирон., несъстоятелно твърдение, глупост

-

 

Правен бисер №1.  "Съхранените документи- копия, предварително нотариус Иванов е сверил с представените му оригинали- Решения на ПК, като негово задължение е да ги върне на страните."
    Коментар. Сравняване на преписите с оригиналите се извършва при удостоверяване на препис от оригинал, а не при покупко продажба - вж чл. 591 от ГПК. Не става ясно какво е установил нотариус Иванов при сравнението, което уж бил извършил (подсказка: т.нар. преписи са коренно различни от оригиналите - справка: Документите, с които е извършена имотната измама).
    
Правен бисер №2. "По повод твърдението Ви, че не е представен пред нотариуса издаден констативен нотариален акт/КНА/, а само са представени Решенията на Поземлените комисии, с които е възстановена собствеността върху земеделски имоти, следва да имате предвид, че Решенията на Поземлените комисии е първичен/оригинерен/ документ за собственост, който има силата на нотариален акт за прехвърляне на недвижим имот ..."
    Коментар. Решенията на ПК не са първичен (оригинерен) документ за собственост.* Те просто възстановяват едно предишно положение, по думите на върховните съдии**. Иначе по принцип е вярно, че имат силата на нот. акт, но в случая с майка ми не е така. Майка ми има истински нот. актове, които - за разлика от решенията на ПК - са издадени на нейно име и са вписани в СВ-Плевен.

 *Оригинерно (първично) и деривативно (производно) придобиване на собственост. При оригинерното, собствеността се регистрира за първи път на нечие име, а при деривативното - преминава от един собственик в друг. Например, оригинерно е придобит нашият апартамент. Блокът ни е построен на мястото на няколко къщички. Собствениците са получили апартаменти в блока като компенсация за разрушените им домове, а останалите новопостроени апартаменти, сред които и нашият, са продадени. Ние сме си купили точно такъв един новопостроен апартамент. Нашият апартамент не е бил ничия собственост преди това (не е съществувал просто). Ето защо нашето придобиване е оригинерно (първично). Примери за деривативно придобиване пък са всички случаи, при които преди настоящия собственик е имало друг -  покупко-продажби, наследяване, делба и др.

**Решение №883/14.12.2010 по дело №1432/2009 на ВКС, ГК, I г.о.: "Трайната съдебна практика приема, че целта на закона [ЗСПЗЗ] е да се върне едно предходно фактическо и/или правно положение, което е било създадено в резултат на отнемане /ограничаване/ от държавата на правото на лична /частна/ собственост."

Правен бисер №3: "издадения впоследствие КНА, е въз основа на Решенията на Поземлените комисии, и този акт само констатира собствеността върху недвижимите имоти, като същият е оборим по съдебен ред."
    Коментар. По принцип е вярно, че КНА е оборим, но в случая с майка ми не е така. Двата КНА на майка ми са издадени въз основа на писмени доказателства - решенията на ПК (чл. 587, ал. 1 от ГПК), а не по свидетелски показания чрез обстоятелствена проверка (чл. 587, ал. 2 от ГПК), т.е. оборими са, само ако са оборими решенията на ПК. Освен това е глупаво да се твърди, че двата КНА на майка ми "само констатират собствеността". В тях за първи път името на майка ми излиза от анонимност - тя вече става ясен, поименно посочен титуляр. И най-важното - за първи път титулите й за поземлена собственост са вписани!

Правен бисер №4: "Решенията на ПК са без подписите на членовете на комисията, поради факта, че са заверени преписи, издадени в един по-късен момент от архива, към който момент комисията вече не е съществувала."
    Коментар. И първокурсник от Юридическия факултет знае, че неподписан документ е проекто-документ. Като заклет преводач с 15-годишен опит, аз също го знам. Освен това н-к зем. служба вече е дала показания, че не съхраняват оригиналите на решенията, от които са издали "преписите", не знаят даже имената на служителите, постановили решенията на ПК през 1994, затова са издали компютърни разпечатки от базата-данни, вместо истински препис от оригинала, както си е редно. Понеже не са знаели имената на членовете на ПК от 1994, са написали имената на служителите от 2013, като под тях са добавили чистосърдечна забележка, че съставът на ПК през 1994 е бил друг. Затова именно и не са заверили "преписите" с щемпел "Вярно с оригинала", по собствените признания на н-к зем. служба (вж също и извадка от съдебни решения за такива "преписи".  От тези "преписи" нотариус №007 се е "уверил", че майка ми е собственик на над 50 дка ниви, арендувани от над 10 години, последно - през 2009 за срок от 7 години.
 
Правен бисер №5: "Установи се, че е представена декларация с нотариално удостоверен подпис на кмета на с. Гороцвет, обл. Разград с рег.№1269/24.04.13г. от нотариус Росица Кирилова, рег. № 380 по регистъра на НК, в район на действие Районен съд - гр. Разград, приложена към делата."
    Коментар. Кметът е декларирал само, че е извършил заверка на пълномощно с рег. №2 от 12.02.2013 (това е заверката на подписа на майка ми), без да споменава нито за заверка на съдържанието, нито за присъствие на майка ми, така че тази декларация нищо друго не доказва, освен че кметът е правно неграмотен - вж самата декларация. В регистъра за нотар. удостоверявания на кметството действително е отбелязана само заверка на подпис, като липсва отбелязване за извършена заверка на съдържание. Набл. прокурор е уведомен за това. И съдът вече е коментирал въпроса с неприсъствената селска псевдозаверка:
"С   оглед   здравословното   състояние   на   пострадалата Н. (майка ми, тогава 80 г. сега - почти 84, бел. моя, Р.С., 12.12.2016),   видно   от заключението   на   назначената   по   делото   съдебно-медицинска   експертиза   и напредналата   й   възраст   най-логично   е   било   упълномощаването   да   бъде извършено пред нотариус в гр. Варна, не е било необходимо и да се пътува до гр.Плевен. С оглед установените факти по делото, а именно, че с.Гороцвет се намира на 27 км. от главния път гр.Варна-гр.Плевен, приятелството на В.Д. с кмета на с.Гороцвет, навеждат съда на извода, че кметът е бил търсен за така наречената „не присъствена заверка". След   проверка   в   регистъра   на   нотариусите   съдът   установи,   че регистрираните   нотариуси   с   действащ   район   гр.   Варна,   където   живее пострадалата Н. са 41 и ако всичките са били ангажирани този ден, както твърди свидетеля ***, не е ли могло поради „голямата служебна ангажираност" на свидетеля   ***   да   бъде   определен   конкретен   ден   и   час,   в   който   да   бъде извършена заверката на подписа на Н.. Липсата на отговори на тези логични
въпроси навеждат съда на извода, че свидетелката Н. изобщо не е полагала подписа си пред длъжностно лице, а са достоверни нейните показания, че е подписала   пълномощно   представено   й   от  С. К.,   което   впоследствие   той   е заверил. Постановлението на РП-гр. Плевен изцяло пренебрегва тези факти, които съдът намира за достатъчни за търсене на наказателна отговорност на повече от едно лице." 

Правен бисер №6. „Моля да имате предвид факта, че твърденията Ви за извършени нарушения от нотариуса, които са наведени в новите жалби, и дори тези нарушения да обосноват ангажиране на дисциплинарна отговорност на нотариуса, то тази дисциплинарна отговорност е покрита с абсолютната давност по чл.76, ал.1 ЗННД, която е 2 години от извършването на действието."
    Коментар. Сигналът е получен 4 месеца преди изтичане на давностния срок. Л. Кузманова проспа точно тези 4 месеца и накрая отвори залепнала от спането уста, образно казано, колкото да ми каже, че срокът бил изтекъл.

Правен бисер №7. „с оглед на което, към момента на подаване на новите жалби от 30.03.15г. от г-н Христо Захариев и от Вас на 16.04.15г."
    Коментар. Толкова е заспала горката, че е сметнала писмото ми до нея от 30.03.2015 г. за жалба от г-н Христо Захариев (служител от министерството). И бълнува за някаква несъществуваща моя жалба от 16.04.2015 г.   

Правен бисер №8. „В тази връзка Ви уведомявам, че всяка последваща, подадена от Вас или от друго лице жалба по този въпрос ще бъде архивирана, без да Ви се изпраща отговор."
    Коментар. Не стига, че никаква работа не е свършила, а и заплашва! По закон е длъжна да изпрати сигнала до друг компетентен орган, където срокът още не е изтекъл. Добре, че г-жа Плачкова, Директор на Дирекция „Канцелария", се сети да изпрати сигнала до ВКП, за което ме уведоми с копие, както си е му е редът.

-

 

 

Цялата кореспонденция с МП и Инспектората на МП: http://softisbg.com/dannies_blog/corespondentsiya-s-ministerstvo-na-pravosadieto-i-inspektorat-na-mp.html 

 

-

 

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/882

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.