Пример №24 от списъка с примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Пример № 24

Лица: Трима върховни съдии

Документ: Определение №624/06.11.2009 по дело №493/2009 на ВКС, ГК, I г.о

Тема: Чл. 586, ал. 4 от ГПК е неприложим при изповядване на правна сделка без документи за собственост

 

-

 

Определение №634/06.11.2009 по дело №493/2009 на ВКС, ГК, I г.о

(ако линкът към определението на ВКС не се отваря, натисни тук)

ВКС: "Тази разпоредба (чл. 586, ал. 4 от ГПК) касае само случаите, в които праводателя по сделката разполага с писмен документ, удостоверяващ правото му на собственост върху имота-предмет на сделката, но не и случаите, в които такива писмени документи липсват. В тези случаи нотариусът е длъжен сам, в същото нотариално производство да извърши проверка на собствеността, но без да издава нарочен нотариален акт по обстоятелствена проверка в полза на прехвърлителите на имота."

-

Пояснение. Зад това определение стои цяла история, разказана увлекателно от адв. Георги Ангелов  Керелов. Ако искате да я прочетете, натиснете тук  или тук. Накратко, родители искат да дарят гараж на сина си (адв. Керелов), но нямат документ за собственост върху гаража. Нотариусът им казва, добре, редът е следният: първо ви издавам КНА по обстоятелствена проверка съгл. чл. 587, ал. 2 от ГПК, после вписвам този КНА съгл. чл. 586, ал. 4 от ГПК в службата по вписванията и накрая изповядвам сделката. Не, казва адв. Керелов, настоявам направо да изповядате сделката, без да издавате и вписвате КНА. Нотариусът отказва. Две съдебни инстанции потвърждават отказа му. ВКС го отменя с аргументи, подробно изложени в цитираното определение, които се свеждат до идеята, че всеки може да дарява или продава имот, за който не разполага с документ за собственост, без да е необходимо да се снабди с такъв и да го впише, тъй като, според тримата съдии от ВКС, чл. 586, ал. 4 от ГПК "касае само случаите, в които праводателят разполага с писмен документ, удостоверяващ правото му на собственост върху имота-предмет на сделката, но не и случаите, в които такива писмени документи липсват."

        За да стане ясно защо това определение на ВКС е поставено тук, в списъка с  примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система, ще разгледаме един конкретен пример:

         При нотариус идва измамник, решил да продаде мой имот, за който имам вписан нотариален акт. Измамникът няма никакви документи за собственост - нито вписани, нито невписани. Води със себе си трима лъжесвидетели. Те твърдят, че имотът ми повече от 10 години се владее явно и необезпокоявано от техния познат (измамника), като през цялото това време нито аз, нито който и да е друг по никакъв начин не му се е противопоставял. Нотариусът слуша и записва. Той няма причини да се съмнява в показанията им и не е длъжен да извършва никаква проверка на собствеността - нито в службата по вписванията, нито другаде. При тази процедура известни затруднения могат да се появят само при издаване на скица/схема и удостоверение за данъчна оценка, понеже имотът се води на мое име, но те се преодоляват с малко повечко упоритост, а и нотариусът може да окаже съдействие. Ето какво се казва в блога на една адвокатска кантора, цитирам:

        "Ако през това време (10-годишния период, бел. моя) действителния собственик все пак е проявил заинтересованост към имота си и се е погрижил за него, предприемайки мерки, утвърждаващи собствеността му (например владял е имота поне шест месеца или е предявил съдебен иск),  то съответното поведение на действителния собственик прекъсва придобивната давност.
          В производството по издаване на констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка затруднения може да възникнат при изваждане на скица/схема на обекта. Проблемите идват от факта, че в Агенцията по геодезия, картография и кадастър изискват документ за собственост за да предоставят услугата по издаване на скица/схема. Дори съдебната практика е доста противоречива в това отношение - може ли лице, което няма документ за собственост, да си извади скица, която да му послужи за издаване на такъв документ за собственост. В крайна сметка АГКК няма правомощия да разрешава гражданскоправни спорове и с отказа си на това основание на практика да не признава вещни права на лице, което твърди, че притежава такива. Все пак в случай на отказ да се издаде скица/схема молителят може да обжалва отказа  по съдебен ред или да говори с нотариуса да му издаде удостоверение, с помоща на което да извади скица/схема на обекта. Каквито и да са проблемите при изваждане на скица, те трябва да бъдат решени по един или друг начин, тъй като такъв документ е задължително необходим за осъществяване на процедурата. Аналогични проблеми могат да възникнат и при изваждане на данъчна оценка."


-

       И така, ако измамникът се задоволи само с издаване на констативен нотариален акт за собственост върху моя имот, аз мога да го оспоря по гражданско-правен ред с искане за отмяна по чл. 537, ал. 2 от ГПК. Дори да продаде имота ми, няма проблем. Пак атакувам констативката му. С отмяната й отпада и последвалата продажба - една или повече, няма значение.

       Но ако измамникът направо продаде имота ми без издаване на КНА - така, както ВКС смята за най-правилно - аз оставам без никакво средство за защита по гражданско-правен път, понеже този същият ВКС е изтълкувал по друг повод, че само констативките подлежат на отмяна по чл. 537, ал. 2 от ГПК, но не и нотариалните актове за сделки (вж пример №12). Тогава не ми остава нищо друго, освен да пусна жалба до прокуратурата. Ефектът от нея е "трай, коньо, за зелена трева", както се вижда от този блог, посветен на имотната измама със земите на майка ми. Прокуратурата може да размотава случая, докато изтече срокът от 5 години за т.нар. добросъвестно давностно владение.  След това аз пия една студенa вода и - финита ла комедиа.

              Update, 11.05.2019. Прокуратурата продължава да размотава нашия случай на имотна измама - скоро ще започне седмата година, откакто на 06.06.2013 г. подадох сигнал. Но миналата година, 2018, точно  два дни преди да изтече 5-годишния давностен срок за т.нар. добросъвестно владение внесохме искова молба по чл. 108 ЗС и спечелихме делото на първа инстанция. Двама от 6-мата ни ответници веднага признаха иска, другите двама не са обжалвали решението на първоинстанционния съд, а последните двама пуснаха една хилава въззивна жалба. Сега очакваме делото да мине на втора инстанция. Нащрек сме, защото от българския съд всичко може да се очаква.

 

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/820

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.