Пример №19 за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Пример № 19

Лице: Върховен прокурор, гр. София

Документи: Писма от 31.05.2016 и 08.09.2016 г.

Тема: Комуникация между граждани и прокурори

-

Върховен прокурор твърди на 31.05.2016, че отговор на въпросите ми (за неадекватна информация на сайта на прокуратурата) е даден от зам. гл. пр. Пенка Богданова на 08.03.2016 и още веднъж твърди същото на 08.09.2016 - този път повод някакви "многобройни мои писма". Ето ги тез "многобройни" писма - три напомняния за месеци наред очакван отговор: 1, 2, 3.  А пък два пъти цитираното от върх. прокурор писмо на зам. гл. прокурор съдържа несвързани обяснения на съвсем друга тема (вж пример 7).

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/789

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.