Пример №18 от списъка с примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Пример № 18

Лице: Районен съдия, гр. Плевен

Документ: Определение от 01.02.2016

Тема: Ролята на прокурора в досъдебното производство

-

Съдът от пример № 17 (и от № 6) извършва своя контрол върху прекратеното ДП и го връща за доразследване с тежките думи: "Постановлението на РП-гр. Плевен изцяло пренебрегва тези факти, които съдът намира за достатъчни за търсене на наказателна отговорност на повече от едно лице."

-

Проблемът е, че съдът не може да измества прокурора в осъществяване на правомощията му; съдът няма право да решава налице ли са основанията за провеждане на наказателното производство и дали обвинението е доказано, за да се привлече определено лице, в качеството на обвиняем или внесе обвинителен акт срещу това лице. В този смисъл е константната съдебна практика на ВКС / ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 2 ОТ 07.10.2002 Г. ПО Н. Д. № 2/2002 Г., ОСНК НА ВКС, РЕШЕНИЕ № 368 ОТ 29.05.2003 Г. ПО Н. Д. № 155/2003 Г., I Н. О. НА ВКС и РЕШЕНИЕ № 249 ОТ 08.05.2002 Г. ПО Н. Д. № 118/2002 Г., I Н. О. НА ВКС /. Такава е и съдебната практика в самия въпросен град, където се намира съдът от примерите 6, 17 и 18 - вж. Определение на ОС-Плевен от 2014 г. "Съдът не може да замества прокурора по въпроси, свързани с възникване на основания за започване на разследване по отношение на други деяния и съответно повдигане на обвинение за тях. Дали да се проведе разследване и за тези деяния, съответно дали да се привлекат към наказателна отговорност лицата, които са ги извършили, са въпроси, които са извън предмета на подлежащото на съдебен контрол постановление на прокурора."

----

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/774

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.