Пример №17 от списъка с примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Пример № 17

Лице: Районен прокурор, гр. Плевен

Документ: Постановление от 24.07.2015 г.

Тема: Прекратяване на ДП поради недоказаност на обвинението

-

 

Районен прокурор от Плевен прекратява ДП на основание чл. 243, ал. 1, т. 2 от НПК (недоказаност на обвинението), без да повдигне обвинение срещу нито едно лице. Съдът не забелязва, че  основанието за прекратяване е противоречиво и неясно (съдът е същият от пример №6). Вж материала "Досъдебното производство се прекратява по чл. 243, ал. 1, т. 2 от НПК (недоказаност на обвинението), само ако е повдигнато обвинение срещу конкретно лице - примери от съдебната практика".

-

НПК Чл. 243, ал. 1. Прокурорът прекратява наказателното производство: [...] т. 2.  когато намери, че обвинението не е доказано.

 

 

 

-

НПК Чл. 243, ал. 1. Прокурорът прекратява наказателното производство: [...] т. 2.  когато намери, че обвинението не е доказано.

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/773

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.